Opłata produktowa - gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, odzysk i recykling opakowań, opłata produktowa, import, eksport i wytwarzanie opakowań rok 2014 

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE OPŁATY PRODUKTOWEJ

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi – Dz.U. z 2013 r. poz. 888.

plik PDF

 

Szczegółowe rozporządzenia w sprawie opłat oraz wykazów
za poszczególne lata znajdują się w częściach „Wymagane dokumenty”, „Wymagane poziomy recyklingu i odzysku”
oraz „Stawki opłat”

Opis sprawy/
zadania

Opłatę produktową wnosi się:

w przypadku nie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku,
a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych

Kogo dotyczy

Podmiot:

 1. będący organizacją odzysku opakowań;
 2. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
 1. odpadów opakowaniowych,
 2. produktów w opakowaniach;
 1. dystrybuujący  produkty w opakowaniach;
 2.  eksportujących:

a) odpady opakowaniowe,

b) opakowania,

c) produkty w opakowaniach;

5.  prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
6.  wprowadzający opakowania;
7.  wprowadzający produkty w opakowaniach;

Ustawa określa także obowiązki użytkowników środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.

Obowiązki podmiotu

Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach i produkty, ma obowiązek:

 1. zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych:

Katalog opakowań

plik PDF

Opakowania przykłady cz. 1

plik PDF

Opakowania przykłady cz. 2

plik PDF

Opakowania przykłady cz. 3

plik PDF

(żródło informacji: Ministerstwo Środowiska www.ms.gov.pl) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie – Dz.U z 2013 r., poz. 1274

plik PDF

 

 1. złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, zawierającego informacje o:

a)  masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, w tym:

– o opakowaniach wielokrotnego użytku,

– o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarceopakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

b) masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, z podziałem na poszczególne ich
c) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału na odpady pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a także według sposobu ich odzysku i recyklingu,
d) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,

e) wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań – w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu,

f) masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku,
– w przypadku przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub produktów w opakowaniach,

g) informacje o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, a w przypadku samodzielnego wykonania tego obowiązku - także o przeprowadzonych przez przedsiębiorcę publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów;
w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego. 

 

Przedsiębiorca, który nie wykonał obowiązku, o którym mowa w pkt. 1, jest obowiązany do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

a) odzysku;

b) recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem.

 

 1. Opłata produktowa wnoszona jest do dnia 15 marca roku kalendarzowego, następującego po roku, którego opłata dotyczy.

                               WAŻNE:

W przypadku braku wpłaty należnej opłaty produktowej lub wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej. W przypadku niewykonania ww. decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek przeprowadzać publiczne kampanie edukacyjne, które może przeprowadzać samodzielnie, lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Wprowadzający produkty w opakowaniach przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazuje  na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie co najmniej 2 % wartości opakowań  wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku  oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym.
 
Wprowadzający produkty w opakowaniach, który  rozpoczyna działalność gospodarczą w danym roku kalendarzowym, oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów  opakowaniowych za ten rok w stosunku do  masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku

Wymagane dokumenty

Formularz sprawozdania OŚ-OP1 za rok 2014:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej – Dz.U. z 2010 r., nr 259, poz. 1775

plik PDF

 

Formularz sprawozdań OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań- Dz.U. z 2005 r., poz. 30

plik PDF

 

Uwaga – zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorca może zlecić organizacji odzysku sporządzenie sprawozdania OPAK-1,  - 2 i  - 3.

 

Sprawozdania z wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1) oraz OPAK-i składa się do dnia 15 marca roku kalendarzowego następnego po roku, którego dotyczy sprawozdanie opłata dotyczy.

W terminie do 15 marca roku kalendarzowego następnego po roku, którego dotyczy opłata dotyczy należy dokonywać wpłat należnej opłaty produktowej

 

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne i przeznacza na nie lub przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Wprowadzający produkty w opakowaniach
składa marszałkowi województwa sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania z wysokości należnej opłaty produktowej - do dnia 15 marca za rok poprzedni.

Kiedy i  jakie sprawozdanie należy składać

Kiedy i jakie sprawozdanie należy składać zostało omówione w formie diagramu i opisu w  poniższym pliku.

plik PDF

Wzór dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling – Dz.U. z 2006r Nr 247 poz. 1816 

plik PDF  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR – Dz.U. z 2014 poz. 1405.

plik PDF

Wymagane poziomy odzysku i recyklingu

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – Załącznik nr 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

plik PDF 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa – Dz.U. z 2014 r,. poz. 618

plik PDF

Stawki opłat

Stawki opłat za rok 2015

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań – Dz.U. z 2014 r., poz. 1972

Plik PDF

Stawki opłat za rok 2014

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych – Dz.U. z 2010r Nr 259, poz. 1774

plik PDF

Ważne uwagi dotyczące wprowadzających środki niebezpieczne
w opakowaniach
 i produkty
w opakowaniach wielomateriałowych

Wprowadzający produkty w tych opakowaniach obowiązek zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych realizują samodzielnie albo  przez przystąpienie  do porozumienia z marszałkiem województwa  w zakresie utworzenia i utrzymania systemu  zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych.

Marszałkiem województwa właściwym w sprawach porozumienia jest marszałek właściwy ze względu na siedzibę osoby prawnej reprezentującej wprowadzających.

Tak więc podmiot z siedzibą w województwie pomorskim może przystąpić do porozumienia, które zawarła jakakolwiek organizacja samorządu gospodarczego z każdym marszałkiem.

Porozumienie takie zawarł marszałek województwa mazowieckiego.

Bliższych informacji można zasięgnąć w  Departamencie Opłat Srodowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, tel. 22   59 79 200

e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

Ważna uwaga dla wprowadzających produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nie przekraczającej 1 Mg (1000 kg) na rok

 

Wprowadzający produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nie przekraczającej 1 Mg (1000 kg) na rok składają  sprawozdanie  roczne lub zlecają jego złożenie organizacji odzysku. Przedsiębiorcy nie uiszczają opłaty produktowej, za to składają  marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca  każdego roku:

 1. zaświadczenie  lub oświadczenie o pomocy de  minimis
  w zakresie, o którym mowa  w art. 37 ustawy  z dnia 30
   kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
  pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 2. informacje,  których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art.37 ust. 2a ustawy z dnia  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a w przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów
  o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy w okresie 3 ostatnich lat obrotowych.
 3. zaświadczenia lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz  informacje i dokumenty, o których mowa  w ust. 3 pkt 2, mogą być przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – Dz.U. z 2014 r., poz. 1543 

plik PDF

…………………………………………………………

Aby wypełnić oświadczenie ubiegającego się o pomoc de mini mis trzeba m.in. wpisać identyfikator gminy:

Identyfikatory gmin - woj. pomorskie

plik PDF

Identyfikatory gmin - cały kraj

plik PDF

 

Z ostatniej interpretacji Ministerstwa Środowiska wynika, że podmiot zobowiązany (do 1000 kg wprowadzonych opakowań włącznie), który nie nadeśle powyższego wniosku / oświadczenia o pomocy de minimis, będzie uznany za podmiot, który z niej skorzystał niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zostanie zobowiązany do jej zwrotu i to liczoną stawką maksymalną, a więc po 4,50 zł/kg ! ! ! !

 

„W przypadku, gdy przedsiębiorca, o którym mowaw art. 6 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie przedstawi stosownych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, należy uznać, że skorzystał on z pomocy niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W takiej sytuacji podmiot udzielający pomocy powinien żądać zwrotu udzielonej pomocy wraz z odsetkami za zwłokę. Przedsiębiorca powinien zwrócić wartość udzielonej pomocy  de minimis, którą wylicza się z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej. ”

Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną de minimis i o zwolnienie z opłaty produktowej, sporządza sprawozdanie OŚ-OP1 stosując dla wyliczenia opłaty stawkę 4,50 zł/kg - jednolitą wszystkich dla rodzajów opakowań.

Uwaga !!!

Dla wyliczania wartości otrzymywanej za rok 2014 pomocy de minimis używamy danych o masie wprowadzonych opakowań w roku 2014.

Tak więc podmiot wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach, w przypadku, gdy łączna masa opakowań wprowadzonych nie przekracza 1000 kg / rok, sporządza sprawozdanie OŚ-OP1, wypełnia informację przedstawianą przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (druk dostępny  w pliku PDF powyżej) oraz oświadczenie o tym, czy korzystał w ostatnich 3 latach z tej Pomocy oraz w jakiej kwocie (podanej w Euro).

 

Wzór na wyliczenie opłaty produktowej
z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, w tym recyklingu wszystkich opakowań razem

Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych poszczególnych rodzajów należy obliczać według wzoru:

 

OPrec = M x [(Prec – OR) : 100%] x SO

 

gdzie:

OPrec — oznacza wysokość należnej opłaty produktowej, w złotych,

M — oznacza masę, w kilogramach, opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym, wprowadzonych na rynek,

Prec — oznacza wymagany poziom recyklingu, w %,

OR — oznacza osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych obliczony jako iloraz masy faktycznie poddanych recyklingowi i masy wprowadzonych na rynek opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym, wyrażony  w %,

SO — oznacza stawkę jednostkową opłaty produktowej, w złotych za kilogram, określoną w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych;

 

Jeżeli  P rec  - OR ma wartość  ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”.

 

 Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu wszystkich odpadów opakowaniowych razem należy obliczać według wzoru:

 

OPrec= [(M1 x SO1 + M2 x SO2 + ... + M8 x SO8) :

Mcałkowita] x (Precyklingu x Mcałkowita – Mpoddana recyklingowi)

 

OP rec - oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł,

 

M z indeksem liczbowym – oznacza masę w kg opakowań danego  rodzaju, w których zostały wprowadzone  do obrotu produkty,  przy czym:

 

M 1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,

M 2 – dotyczy opakowań z aluminium,

M 3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,

M 4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury,

M 5 – dotyczy opakowań ze szkła,

M 6 – dotyczy opakowań z drewna,

M 7 – dotyczy opakowań wielomateriałowych,

M 8 -  dotyczy pozostałych opakowań,

 

SO z indeksem liczbowym - oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg,  określoną w przepisach wydanych na  podstawie art.35 ust. 2, przy czym:

 

SO1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,

SO2 - dotyczy opakowań z aluminium,

SO3 -  dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,

SO4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,

SO5 - dotyczy opakowań ze szkła,

SO6 - dotyczy opakowań z drewna,

SO7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych,

SO8 - dotyczy pozostałych opakowań,

P recyklingu  – oznacza wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany
w danym roku kalendarzowym poziom odzysku,

M całkowita – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów

opakowań wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach,

M poddana recyklingowi  – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi.

Wzór na wyliczenie opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku

 

Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych razem należy obliczać według wzoru:

 gdzie:

OPodzysk= [(M1 x SO1 + M2 x SO2 + ... + M8 x SO8) :

Mcałkowita] x (Podzysku x Mcałkowita – Modzyskana)

 

OP odz - oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł,

M z indeksem liczbowym – oznacza masę w kg opakowań danego  rodzaju, w których zostały wprowadzone  do obrotu produkty,  przy czym:

M 1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,

M 2 – dotyczy opakowań z aluminium,

M 3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,

M 4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury,

M 5 – dotyczy opakowań ze szkła,

M 6 – dotyczy opakowań z drewna,

M 7 – dotyczy opakowań wielomateriałowych,

M 8 -  dotyczy pozostałych opakowań,

 

SO z indeksem liczbowym - oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg,  określoną w przepisach wydanych na  podstawie art.35 ust. 2, przy czym:

 

SO1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,

SO2 - dotyczy opakowań z aluminium,

SO3 -  dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,

SO4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,

SO5 - dotyczy opakowań ze szkła,

SO6 - dotyczy opakowań z drewna,

SO7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych,

SO8 - dotyczy pozostałych opakowań,

P odzysk – oznacza wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany
w danym roku kalendarzowym poziom odzysku,

M całkowita – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów

opakowań wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach,

M odzyskana – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi.

Numer konta

Numer konta, na które należy dokonywać wpłaty opłaty produktowej:

PKOBP  45 1020 1811 0000 0302 0312 4567

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W GDAŃSKU

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Siedziba departamentu
w Gdańsku

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa

Referat polityki ekologicznej 
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

 

Jak do nas trafić? Mapka

lub skorzystaj z mapy interaktywnej

 

Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatą produktową udzielane są pod numerami telefonów:

Marek Zawadzki, pokój 117
tel: (58) 32-68-680 fax: (58) 32-68-772
m.zawadzki@pomorskie.eu

Termin załatwienia sprawy

Sprawozdania za rok 2014 należy składać do dnia 31  marca roku kalendarzowego następnego po roku, którego opłata dotyczy.
W terminie do dnia 15 należy dokonywać wpłat należnej opłaty produktowej.

Dodatkowe informacje

 Program Adobe Acrobat Reader, który służy do czytania plików .pdf jest programem bezpłatnym, który można pobrać ze strony internetowej producenta (wielkość 13 MB).

 

Liczba odwiedzin : 26025
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-02 11:14:47
Czas publikacji: 2019-02-12 11:19:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak