Opłata produktowa z tytułu niewykonania odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych (opony, oleje, substancje smarowe, przeciwzamarzające) za rok 2014 

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE OPŁATY PRODUKTOWEJ

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – tj. Dz.U. z 2007r Nr 90, poz. 607 ze zm.

plik PDF

Szczegółowe rozporządzenia w sprawie opłat oraz wykazów za poszczególne lata znajdują się w częściach „Wymagane dokumenty”, „Wymagane poziomy recyklingu i odzysku” oraz „Stawki opłat”

Opis sprawy/
zadania

Opłatę produktową wnosi się:

w przypadku niewykonania obowiązku zapewnienia odzysku,
a w szczególności recyklingu odpadów poużytkowych (opony, oleje smarowe – z wyłączeniami, preparaty smarowe i przeciwzamarzające – z wyłączeniami) takiego samego rodzaju jak odpady powstałe
z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju.

Kogo dotyczy

Podmiot:

Przedsiębiorca  – rozumie się przez to przedsiębiorcę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.13)), dokonującego importu lub
wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym
na potrzeby własne, oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na terytorium kraju.  

Obowiązki podmiotu

Podmiot wprowadzający produkty,  ma obowiązek:

1. Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju.
 
2. Przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy.
 
3. Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzysków lub recyklingowi oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w danym roku kalendarzowym –  w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w tym roku.

Przedsiębiorca, , który nie wykonał obowiązku odzysku i recyklingu, jest obowiązany do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:
1) odzysku;
2) recyklingu.
 
Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów.
 
Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu.
 
Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.
 
Roczne sprawozdanie należy złożyć a opłatę produktową należy wnieść w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty produktowej nie zwalnia z obowiązku składania sprawozdania.
W przypadku braku wpłaty należnej opłaty produktowej lub wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.
W przypadku niewykonania ww. decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej
.


Roczne sprawozdanie powinno zawierać informacje o:
   a. masie produktów wprowadzonych na terytorium kraju, 
   b. masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów poużytkowych, 
   c. osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych,
   d. wysokości należnej opłaty produktowej – w przypadku nieosiągnięcia wymaganego
      poziomu odzysku i recyklingu.

Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi  w danym roku kalendarzowym  oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym , a w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w danym roku kalendarzowym – w stosunku do masy produktów wprowadzonych w tym roku.

 

Wymagane dokumenty

Formularz sprawozdania za lata 2010- 2014:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej – Dz.U. z 2010 r., nr 259, poz. 1775

plik PDF

Wzór dokumentu potwierdzającego odrębnie odzyski odrębnie recykling

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling – Dz.U. z 2006r Nr 247 poz. 1816

 

plik PDF

Wymagane poziomy odzysku i recyklingu

Lata 2008 - 2014

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych – Dz.U. z 2007r Nr 109, poz. 752

plik PDF

 

Uwaga – od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje dodatkowo:

Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu – Dz.U. z 2014 r. poz. 1598.

 

plik PDF

Stawki opłat

Na podstawie danych zebranych w ewidencjach należy ustalić wysokość opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w których wprowadzano produkty.

Stawki opłat – za rok 2014

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych – Dz.U. z 2010r Nr 259, poz. 1774

plik PDF

Wzór na wyliczenie opłaty produktowej
z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu

i odzysku

odpadów poużytkowych (produktów)

Produkty

 Recykling:

N = W x [(p – o) : 100%] x s

gdzie:

N — oznacza wysokość należnej opłaty produktowej, w złotych,

W — oznacza ilość, w sztukach, lub masę, w kilogramach, produktów wprowadzonych na rynek,

p — oznacza wymagany poziom odzysku lub recyklingu, w %,

o — oznacza osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów poużytkowych obliczony jako iloraz masy lub ilości faktycznie poddanych odzyskowi lub recyklingowi i masy lub ilości wprowadzonych na rynek produktów, wyrażony w %,

s — oznacza stawkę jednostkową opłaty produktowej, w złotych za sztukę lub w złotych za kilogram, określoną w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych;

jeżeli (p – o) ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”.

Odzysk:

N = W x [(p – o) : 100%] x s

gdzie:

N — oznacza wysokość należnej opłaty produktowej, w złotych,

W — oznacza ilość, w sztukach, lub masę, w kilogramach, produktów wprowadzonych na rynek,

p — oznacza wymagany poziom odzysku lub recyklingu, w %,

o — oznacza osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów poużytkowych obliczony jako iloraz masy lub ilości faktycznie poddanych odzyskowi lub recyklingowi i masy lub ilości wprowadzonych na rynek produktów, wyrażony w %,

s — oznacza stawkę jednostkową opłaty produktowej, w złotych za sztukę lub w złotych za kilogram, określoną w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych;

 

jeżeli (p – o) ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”.

Numer konta

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

PKOBP   52 1020 1811 0000 0702 0312 4633

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W GDAŃSKU

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Siedziba departamentu
w Gdańsku

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa

Referat opłat środowiskowych 
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Jak do nas trafić? Mapka

lub skorzystaj z mapy interaktywnej

Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatą produktową udzielane są pod numerami telefonów:

Marek Zawadzki, pokój 117
tel: (58) 32-68-680 fax: (58) 32-68-772
m.zawadzki@pomorskie.eu

 

Termin załatwienia sprawy

Sprawozdania należy składać do dnia 31 marca roku kalendarzowego następnego po roku, którego opłata dotyczy. W tym samym terminie należy dokonywać wpłat należnej opłaty produktowej.

Dodatkowe informacje

 Program Adobe Acrobat Reader, który służy do czytania plików .pdf jest programem bezpłatnym, który można pobrać ze strony internetowej producenta (wielkość 13 MB).

 

Liczba odwiedzin : 5650
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-09-01 08:18:59
Czas publikacji: 2019-02-12 10:48:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak