Opłaty produktowe z tytułu niewykonania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (za rok 2013 i lata poprzednie)  

 
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE OPŁATY PRODUKTOWEJ
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – tj. Dz.U. z 2007r Nr 90, poz. 607 ze zm.
 
 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – Dz.U. z 2013 r. poz. 888.
Ustawa o gospodarce opakowaniami..
 
Szczegółowe rozporządzenia w sprawie opłat oraz wykazów za poszczególne lata znajdują się w częściach „Wymagane dokumenty”, „Wymagane poziomy recyklingu i odzysku” oraz „Stawki opłat”
Opis sprawy/
zadania
Opłatę produktową wnosi się:
w przypadku nie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
Kogo dotyczy
Podmiot:
 1. Przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807, z późn. zm.2), wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1,  a także produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców (...).
 2. Przedsiębiorca, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.
 3. Przedsiębiorca niebędący wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu.
 4. Przedsiębiorca, wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, rozumiany jest także jako:
  • przedsiębiorca prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedający produkty tam pakowane;
  • przedsiębiorca prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającej produkty w tych jednostkach pakowane.
 5. Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy.
Obowiązki podmiotu
Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach i produkty, ma obowiązek:
 1. złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej zawierającego informacje o:
   • wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy lub ilości,
   • odpowiednio masie lub ilości opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w których przedsiębiorcy wprowadzili na rynek krajowy produkty lub wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
   • odpowiednio masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
   • osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje

  w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
 2. Przedsiębiorca, który nie wykonał obowiązku, o którym mowa w pkt. 1, jest obowiązany do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:
  • odzysku;
  • recyklingu.
 3. Opłata produktowa wnoszona jest do dnia 31 marca roku kalendarzowego, następującego po roku, którego opłata dotyczy.

WAŻNE:
Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy kwota nie przekracza: 50 zł.
Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty produktowej
nie zwalnia z obowiązku składania sprawozdania.

W przypadku braku wpłaty należnej opłaty produktowej lub wpłaty
w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję,
w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania ww. decyzji marszałek województwa ustala,
w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.
Wymagane dokumenty
Formularz sprawozdania za lata 2010- 2013:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej – Dz.U. z 2010 r., nr 259, poz. 1775
 
 
 
Formularz sprawozdania za lata 2006 - 2009
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej – DzU. Nr 226 z 2006r, poz. 1654
 
 
Formularz sprawozdania za 2005r:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej – DzU. Nr 234 z 2005r, poz. 1996
 
 
Kiedy i  jakie sprawozdanie należy składać

Kiedy i jakie sprawozdanie należy składać zostało omówione w formie diagramu i opisu w  poniższym pliku.

Kiedy i jakie sprawozdanie

Wzór dokumentu potwierdzającego odrębnie odzyski odrębnie recykling
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling – Dz.U. z 2006r Nr 247 poz. 1816
 
 
Wymagane poziomy odzysku i recyklingu
Lata 2008 - 2014
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych– Dz.U. z 2007r Nr 109, poz. 752
 
Rok 2006  - 2007
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych– Dz.U. z 2005r Nr 103, poz. 872
 
 
Rok 2005
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych– Dz.U. z 2003r Nr 104, poz. 982
 
 
Stawki opłat
Na podstawie danych zebranych w ewidencjach należy ustalić wysokość opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w których wprowadzano produkty w opakowaniach i produkty.
 
 
 
 
Stawki opłat – za lata 2011-2013
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych – Dz.U. z 2010r Nr 259, poz. 1774
 
 
 
Stawki opłat - za lata 2008 - 2010
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie stawek opłat produktowych – Dz.U. z 2007r Nr 247, poz. 1840
 
 
 
Wzór na wyliczenie opłaty produktowej
z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu
Opakowania
 
N = W x [(p – o) : 100%] x s
 
gdzie:
N — oznacza wysokość należnej opłaty produktowej, w złotych,
W — oznacza masę, w kilogramach, opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym, wprowadzonych na rynek,
p — oznacza wymagany poziom recyklingu, w %,
o — oznacza osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych obliczony jako iloraz masy faktycznie poddanych recyklingowi i masy wprowadzonych na rynek opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym, wyrażony  w %,
s — oznacza stawkę jednostkową opłaty produktowej, w złotych za kilogram, określoną
w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych;
 
jeżeli (p – o) ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”.
 
 
Produkty
 
N = W x [(p – o) : 100%] x s
 
gdzie:
N — oznacza wysokość należnej opłaty produktowej, w złotych,
W — oznacza ilość, w sztukach, lub masę, w kilogramach, produktów wprowadzonych na rynek,
p — oznacza wymagany poziom odzysku lub recyklingu, w %,
o — oznacza osiągnięty poziom odzysku lub recyklingu odpadów poużytkowych obliczony jako iloraz masy lub ilości faktycznie poddanych odzyskowi lub recyklingowi i masy lub ilości wprowadzonych na rynek produktów, wyrażony w %,
s — oznacza stawkę jednostkową opłaty produktowej, w złotych za sztukę lub w złotych za kilogram, określoną w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych;
 
jeżeli (p – o) ma wartość ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”.
Wzór na wyliczenie opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku
Załącznik nr 5 do tekstu jednolitego ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
i opłacie depozytowej – tj. Dz.U. z 2007r Nr 90, poz. 607.
 
SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ
Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów
opakowaniowych należy obliczać według wzoru:
 
 
OPodzysk= [(M1 x OP1 + M2 x OP2 + ... + M6 x OP6) :
Mcałkowita] x (Podzysku x Mcałkowita – Modzyskana)
 
gdzie:
OPodzysk – oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł;
M z indeksem liczbowym – oznacza odpowiednio masę w kg danego rodzaju opakowania wprowadzoną przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju, przy czym:
M1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
M2 – dotyczy opakowań z aluminium,
M3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,
M4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury,
M5 – dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
M6 – dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);
OP z indeksem liczbowym – oznacza odpowiednio stawkę jednostkową opłaty produktowej w zł za kg dla danego rodzaju opakowania, określoną w obowiązującym w danym roku rozliczeniowym rozporządzeniu w sprawie stawek opłat produktowych, przy czym:
OP1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,
OP2 – dotyczy opakowań z aluminium,
OP3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,
OP4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury,
OP5 – dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,
OP6 – dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);
Podzysku – wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku poziom odzysku;
Mcałkowita – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych przez
przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju;
Modzyskana – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi w roku sprawozdawczym.
 
Numer konta
Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:
 
PeKaO SA   18 1240 6292 1111 0010 4607 5920
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W GDAŃSKU
Adres do korespondencji
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Siedziba departamentu
w Gdańsku
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
Referat opłat środowiskowych 
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
 
Jak do nas trafić? Mapka
lub skorzystaj z mapy interaktywnej
 
Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatą produktową udzielane są pod numerami telefonów:
Marek Zawadzki, pokój 117
tel: (58) 32-68-680 fax: (58) 32-68-772
m.zawadzki@pomorskie.eu
Termin załatwienia sprawy
Sprawozdania należy składać do dnia 31 marca roku kalendarzowego następnego po roku, którego opłata dotyczy. W tym samym terminie należy dokonywać wpłat należnej opłaty produktowej.
Dodatkowe informacje
 Program Adobe Acrobat Reader, który służy do czytania plików .pdf jest programem bezpłatnym, który można pobrać ze strony internetowej producenta (wielkość 13 MB).


 

Liczba odwiedzin : 2711
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-02 12:27:39
Czas publikacji: 2015-11-02 12:40:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak