Opłata produktowa z tytułu niewykonania odzysku i recyklingu baterii i akumulatorów oraz oplata za publiczne kampanie edukacyjne 

 
 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE BATERII i AKUMULATORÓW
 
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1803) 

PDF

Opis sprawy
Przepisy ustawy stosuje się do:
 1. wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów;
 2. zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Przepisów ustawy nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w:
 1. urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;
 2. urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.

Ustawa określa:
 • wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów;
 • zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów;
 • zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
Kogo dotyczy
Ustawa reguluje prawa i obowiązki podmiotów:
 • wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory;
 • dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt;
 • zbierających, przetwarzających, dokonujących recyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • użytkujących baterie lub akumulatory.
Obowiązki podmiotu wobec Marszałka Województwa

(pozostałe obowiązki – patrz ustawa o bateriach
i akumulatorach)
Uwaga!!!

Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązany do złożenia
Marszałkowi Województwa

wniosku o wpis do Rejestru BDOObowiązki wprowadzającego baterie lub akumulatory:

 1. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.
  W przypadku zakończenia przez wprowadzającego baterie lub akumulatory działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów wprowadzający baterie lub akumulatory składa sprawozdanie, o którym mowa w punkcie 1, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

 2. Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne.
  Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
  (wymagane elementy umowy – patrz art. 36 ust.2 ustawy).

 3. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę, zawierającego w szczególności:
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz
  • prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) wprowadzającego baterie lub akumulatory - jeżeli został nadany;
  • numer REGON wprowadzającego baterie lub akumulatory - jeżeli został nadany;
  • numer rejestrowy;
  • informację o masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o zdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

 4. Wprowadzający baterie lub akumulatory:
  • przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne,
   albo

  • przekazuje, w terminie do dnia 15 marca następnego roku, na wyodrębniony rachunek urzędu marszałkowskiego, co najmniej 0,03 zł od każdego kg wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju.

 5. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

 6. Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do sporządzenia przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do osiągnięcia poziomów zbierania w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Jeżeli wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne nie wykonał ww. obowiązku, jest obowiązany do ponoszenia opłaty produktowej.

Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, jaka należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.


Przykład obliczenia:
W roku 2010 firma wprowadziła na rynek 120 kg baterii przenośnych (lub/ i akumulatorów przenośnych). Zebrano 17 kg zużytych baterii przenośnych (lub/ i akumulatorów przenośnych).
Wymagany dla roku 2010 poziom zbierania wynosi 18%*.
Firma powinna wykazać się zebraniem 120 kg x (18%* : 100%) = 21,6 kg baterii/ akumulatorów (przenośnych).
 
Wyliczona opłata produktowa: 
21,6 kg (tyle powinna zebrać) – 17 kg (tyle zebrała) = 4,6 kg
4,6 kg x 9 zł/kg**  = 41,4 zł
 

* -  wymagany poziom zbierania dla roku 2010 wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych
i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1671,

** - stawka opłaty zł/kg wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r.
 w sprawie stawki opłaty produktowej - Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1672.


Obowiązek obliczenia należnej opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego.

Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego  w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.
Uwaga!!!

W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Termin płatności opłat, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.

Do opłat produktowych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.5)), z tym że uprawnienia organu podatkowych przysługują marszałkowi województwa.
 
 

Podmiot ma prawo skorzystać z pomocy de mini mis w zakresie opłaty produktowej. W tym celu powinien złożyć sprawozdanie roczne , podanie, oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości otrzymanej w 3 ostatnich latach pomocy oraz wypełnić i przesłać formularz:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – Dz.U. z 2014 r., poz. 1543 

Numer konta
Numer konta, na które należy wnosić opłatę produktową
depozytową i za nieprzeprowadzone, publiczne kampanie edukacyjne:
PKOBP      50 1020 1811 0000 0102 0312 4575

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W GDAŃSKU
Obowiązki zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory/
prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów
Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania zawierającego informacje o:
 • rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów;
 • rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów;
 • osiągniętych poziomach recyklingu.

Informacje o opłacie depozytowej znajdują się w zakładce „Opłata depozytowa”


Uwaga !!!

W związku z rozbieżnościami zawartymi w art. 120 i 122 ustawy, Ministerstwo informuje, że sprawozdania za rok 2010 składać należy w roku 2011r., a rozliczenie obowiązków za rok 2009 następuje na starych zasadach tzn. na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej – tj. Dz.U. z 2007 r Nr 90, poz. 607.
Wymagane dokumenty
Formularze sprawozdań rocznych:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów - Dz.U. z 2009 r. Nr 172, poz. 1341

Wskazówki dotyczące prawidłowego wypełniania przez przedsiębiorców rocznych sprawozdań dotyczących baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1671

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz.U. z 2009 r. Nr 163, poz. 1304

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych - Dz.U. z 2009 r. Nr 160, poz. 1274


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych -Dz.U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1788

wzór sprawozdania – masa zebranych baterii i akumulatorów

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych poziomach recyklingu - Dz.U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1789.

wzór sprawozdania – osiągnięte poziomy recyklingu

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne (Dz.U. 2010 nr 31 poz. 165)

 
 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz.U. 2010 nr 31 poz. 164)

 

Stawki opłat
Stawki opłaty produktowej:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej - Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1672
Adres do korespondencji
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Siedziba departamentu
w Gdańsku
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
Referat opłat środowiskowych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Jak do nas trafić? Mapka
lub skorzystaj z mapy interaktywnej

Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatą produktową udzielane są pod numerami telefonów:
Marek Zawadzki, pokój 117
tel: (58) 32-68-680 fax: (58) 32-68-772
m.zawadzki@pomorskie.eu
Dodatkowe informacje
Program Adobe Acrobat Reader, który służy do czytania plików .pdf jest programem bezpłatnym, który można pobrać ze strony internetowej producenta (wielkość 13 MB).
 

Liczba odwiedzin : 6137
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-02 12:58:18
Czas publikacji: 2018-02-19 10:04:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak