Opłata depozytowa 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE OPŁATY DEPOZYTOWEJ - BATERIE i AKUMULATORY
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach - Dz.U. Nr 79 z 2009 r., poz. 666, ze zm.
 
 Kogo dotyczy
Przepisy ustawy w zakresie opłaty depozytowej stosuje się do sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w tym stanowiących przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów;
 
Przepisów ustawy nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w:
1. urządzeniach związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw
    członkowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów,
    które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;
2. urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.
 
Obowiązki wobec nabywcy końcowego
Obowiązki sprzedawcy detalicznego:
  • baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych,
  • akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych,
  • baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych 
  • lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych:
 
Sprzedawca detaliczny ww. baterii i akumulatorów jest zobowiązany do pobrania od kupującego opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
 
Sprzedawca detaliczny jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu.
 
Jeżeli zwrot pobranej opłaty depozytowej przez sprzedawcę detalicznego jest niemożliwy z powodu jego likwidacji, upadłości albo przerwy w wykonywanej działalności gospodarczej, wprowadzający baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe, akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe, baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe lub akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe jest obowiązany, w terminie 45 dni od dnia ich sprzedaży, do przyjęcia od kupującego zużytych baterii i zużytych akumulatorów wprowadzonych przez niego do obrotu oraz zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu w zorganizowanych przez niego punktach zbierania tych baterii lub akumulatorów.
 
Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej następuje na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej oraz dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.
 
Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do przechowywania dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą.
Obowiązki podmiotu wobec Marszałka Województwa
 
(pozostałe obowiązki – patrz ustawa o bateriach
i akumulatorach)
Obowiązki sprzedawcy detalicznego:
  • baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych,
  • akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych,
  • baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych 
  • lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych:
 
Sprzedawca detaliczny przekazuje nieodebraną opłatę depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.
 
Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.
 
 
Uwaga !!!
 
W związku z rozbieżnościami zawartymi w art. 120 i 122 ustawy, Ministerstwo informuje, że sprawozdania za rok 2010 składać należy w roku 2011, a rozliczenie obowiązków za rok 2009 następuje na starych zasadach tzn. na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej – tj. Dz.U. z 2007 r Nr 90, poz. 607 .
 
Numer konta
Numer konta bankowego, na które należy przekazywać pobraną i nieodebraną opłatę depozytową:
 
 

PeKaO SA   25 1240 6292 1111 0010 4607 5988

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W GDAŃSKU

 

Wymagane dokumenty
Formularz sprawozdania rocznego:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. 2010 nr 15 poz. 81)
 
Stawki opłaty depozytowej:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 882)
 
Dokument potwierdzający pobranie opłaty depozytowej:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 878)
 
 
Adres do korespondencji
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa 
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
Siedziba departamentu
w Gdańsku
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska iRolnictwa
Referat opłat środowiskowych 
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
 
Jak do nas trafić? Mapka
lub skorzystaj z mapy interaktywnej
 
Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatą produktową udzielane są pod numerami telefonów:
Marek Zawadzki, pokój 117
tel: (58)  32-68-680 fax: (58) 32-68-772
m.zawadzki@pomorskie.eu
Dodatkowe informacje
Program Adobe Acrobat Reader, który służy do czytania plików .pdf jest programem bezpłatnym, który można pobrać ze strony internetowej producenta (wielkość 13 MB).
 


Liczba odwiedzin : 2371
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-02 13:20:50
Czas publikacji: 2015-11-02 13:30:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak