Opłata za wprowadzenie do obrotu substancji kontrolowanych 

 
 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1263)

Ustawa określa:

  1. zasady używania oraz obrotu substancjami zubożającymi warstwę ozonową, zwanymi dalej "substancjami kontrolowanymi", oraz produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje;
  2. obowiązki podmiotów używających lub dokonujących obrotu substancjami kontrolowanymi oraz produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje;
  3. organy i jednostki właściwe w sprawach postępowania z substancjami kontrolowanymi.

W zakresie wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji kontrolowanych, podmiot wprowadzający po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji innych substancji,
  2. chlorofluorowęglowodory (CFC), z wyjątkiem wykorzystywanych do produkcji leków,
  3. bromometan, z wyjątkiem zastosowań kwarantannowych i przedwysyłkowych zarówno nowe, odzyskane, jak i po regeneracji, obowiązany jest do ponoszenia z tego tytułu opłaty za substancje kontrolowane.
    Podstawę obliczenia wysokości opłaty za substancje kontrolowane stanowi ilość substancji kontrolowanej wprowadzonej do obrotu.

Minister właściwy do spraw środowiska określił, w drodze rozporządzenia, wysokość stawki opłaty za substancje kontrolowane, uwzględniając ich potencjał niszczenia ozonu.

Podmiot wprowadzający po raz pierwszy do obrotu substancje kontrolowane, jest obowiązany do składania marszałkowi województwa, właściwemu ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania tego podmiotu, rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy ta opłata.

Jeżeli podmiot nie ma siedziby albo miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do złożenia sprawozdania Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania uwzględniając zakres niezbędnych danych oraz konieczność rzetelnego udokumentowania podstawy obliczenia wysokości opłaty za substancje kontrolowane.

Obowiązek wniesienia opłaty za substancje kontrolowane powstaje na koniec roku kalendarzowego.

Opłata za substancje kontrolowane jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy ta opłata.

Opłatę należy wnosić na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
PKOBP      28 1020 1811 0000 0102 0312 4583

 

Jeżeli podmiot nie dokonał wpłaty opłaty za substancje kontrolowane w terminie lub wpłacił ją w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę za substancje kontrolowane w wysokości odpowiadającej 50 % niewpłaconej kwoty z tytułu opłaty za substancje kontrolowane.

Termin płatności opłat wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłat stała się ostateczna.

W sprawach opłat za substancje kontrolowane stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm. 6)), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Ogłoszenie Ministra Środowiska o upoważnieniu wyspecjalizowanej jednostki na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową


UWAGA!!!
Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263) Minister Środowiska w porozumieniu z Ministrem Gospodarki i Pracy upoważnia Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa do zbierania informacji zawartych w ewidencji substancji kontrolowanych. Podmioty używające substancji kontrolowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winny przekazywać informacje zawarte w prowadzonej ewidencji do Biura Ochrony Warstwy Ozonowej, mieszczącego się w ww. Instytucie - tel./fax (22) 633 92 91.


Sporządził i informacji udziela:

Marek Zawadzki
Departament Środowiska i Rolnictwa

tel.(58) 32 68 680


ZAŁĄCZNIKI

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową


AKTY WYKONAWCZEWszelkie zmiany do w/w aktów prawnych, można znaleźć na stronie
http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html

 

 

Liczba odwiedzin : 2172
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-09-01 08:16:36
Czas publikacji: 2017-09-01 08:18:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak