2018 r. - kontrole zewnętrzne 

 
 

* - organ kontroli zewnętrznej dotychczas nie przekazał pełnej dokumentacji przebiegu i efektu kontroli,

** - XXX – dane nie udostępnione na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1330 ze zm.)

Wykaz kontroli zewnętrznych za IV kwartał 2018 r.

 

L.p. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli **
38 Najwyższa Izba Kontroli 08.10.2018
21.12.2018
Realizacja zadań przez służbę Geodezyjną
i Kartograficzną
 
39 Krajowa Administracja Skarbowa 12.06.2018 Audyt operacji  RPPM.03.02.01-22-0125/15;
WNP-004,-005
 
40 Krajowa Administracja Skarbowa 19.10.2019 Audyt operacji RPPM.09.02.02-22-0001/16; 
WNP nr  RPPM.09.02.02-22-0001/16-007
 
41 Najwyższa Izba Kontroli 26.10.2018
21.12.2018
Promocja turystyczna Polski.  efekt kontroli
42 Krajowa Administracja Skarbowa 09.11.2018 Audyt operacji RPPM.11.01.00-22-0001/16  
43 Krajowa Administracja Skarbowa 13.11.2018 Audyt operacji RPPM.06.03.03-22-0001/15;
WNP nr 4,5,6,7,10,11
 
44 Komisja Europejska 14.11.2018 Audyt EPSA 1  
45 Krajowa Administracja Skarbowa 16.11.2018 Audyt operacji RPPM.03.02.01-22-0038/15  
46 Krajowa Administracja Skarbowa 16.11.2018 Audyt operacji RPPM.03.01.00-22-0034/16  
47 Krajowa Administracja Skarbowa 16.11.2018 Audyt operacji RPPM.07.02.00-22-0001/16  
48 Krajowa Administracja Skarbowa 16.11.2019 Audyt operacji w zakresie projektów ujemnych  
49 Krajowa Administracja Skarbowa 19.11.2018 Audyt operacji RPPM.02.01.00-22-IFA1/16  
50 Wojewoda Pomorski 22.11.2018
23.11.2018
Zadania Marszałka wynikające z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - kontrola planowa.  
51 Krajowa Administracja Skarbowa 22.11.2018 Audyt operacji RPPM.05.05.00-22-0101/16  
52 Krajowa Administracja Skarbowa 22.11.2018 Audyt operacji RPPM.03.03.01-22-003/16  
53 Krajowa Administracja Skarbowa 28.11.2018 Audyt projektu POPT.03.01.00-00-0026/15,
WNP -010
 
54 Krajowa Administracja Skarbowa 15.10.2018 Audyt operacji RPPM.11.04.00-22-0006/15  
55 Krajowa Administracja Skarbowa 21.11.2018 Audyt systemu RPO WP na lata 2014-2020  
56 Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
10.12.2018 Czynności kontrolne:
PROW 2007-2013, PROW 2014-2020
 
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 12.12.2018 Stan zabezpieczenia informacji niejawnych i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych za okres od 1 kwietnia 2014 r.  
58 Krajowa Administracja Skarbowa 14.06.2018 Audyt operacji RPPM.03.01.00-22-0102/16  

Wykaz kontroli zewnętrznych za II i III kwartał 2018 r.

 

 

L.p. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli **
13 Krajowa Administracja Skarbowa 11.04.2018 Audyt systemu RPO 2014-2020 - uzupełnienie*  
14 Krajowa Administracja Skarbowa 07.05.2018 Audyt operacji RPO WP 2014-2020 projekt POPT.03.01.00-00-0026/15*  
15 Krajowa Administracja Skarbowa 08.05.2018 Audyt operacji RPO WP 2014-2020 projekt POPT.03.01.00-00-0003/15*  
16 Krajowa Administracja Skarbowa 30.05.2018 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.09.03.00-22-0005/16*   
17 Krajowa Administracja Skarbowa 13.06.2018 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.08.03.00-22-0038/15, RPPM.10.02.01-22-0006/16*   
18 Krajowa Administracja Skarbowa 14.06.2018 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.10.04.00-22-0011/16*  
19 Krajowa Administracja Skarbowa 14.06.2018 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.09.02.02-22-0001/15,  RPPM.09.02.02-22-0001/16*  
20 Krajowa Administracja Skarbowa 15.06.2018 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.04.01.00-22-0002/16, WOP nr 8 i 10*  
21 Krajowa Administracja Skarbowa 15.06.2018 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.11.04.00-22-0034/15, WOP nr 9 i 10*  
22 Krajowa Administracja Skarbowa 15.06.2018 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.09.01.02-22-0004/16, WOP nr 4, 6, 8, 9*  
23 Krajowa Administracja Skarbowa 18.06.2018 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.10.02.01-22-0017/16, WOP nr 2, 6, 8*  
24 Krajowa Administracja Skarbowa 05.07.2018 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.10.01.01-22-0012/16*  
25 Krajowa Administracja Skarbowa 09.07.2018 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 Projekt RPPM.04.01.00-22-0019/16*  
26 Krajowa Administracja Skarbowa 17.07.2018 Audyt operacji RPO WP 2014-2020 projekt POPT.03.01.00-00-0026/15*  
27 Krajowa Administracja Skarbowa 06.08.2018 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.05.07.00-22-0001/16, WOP nr 5*  
28 Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
06.08.2018
10.08.2018
Monitoring w ramach poddziałania 19.2  efekt kontroli 
29 Krajowa Administracja Skarbowa 20.08.2018 Audyt certyfikujący w ramach POPT PROW 2014- 2020 płatność 001/002/6940-OR0000417/01*  
30 Najwyższa Izba Kontroli 22.08.2018
18.10.2018
Przygotowanie obronne w systemie bezpieczeństwa narodowego RP Informacji o przebiegu
i efekcie kontroli nie udostępniono na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
31 Krajowa Administracja Skarbowa 29.05.2018
30.05.2018
Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.06.01.02-22-0056/16*  
32 Krajowa Administracja Skarbowa 19.06.2018 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.11.03.00-22-0004/16*  
33 Politechnika Gdańska 03.09.2018
31.10.2018
Audyt dostępności budynków Urzędu Marszałkowskiego⃰  
34 Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 19.09.2018 Kontrola pałacu w Strzelinie będącego w rejestrze zabytków  efekt kontroli
35 Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków 19.09.2018 Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zabytków w pałacu w Lubuczewie będącego
w wojewódzkiej ewidencji zabytków
 efekt kontroli
36 Wojewoda Pomorski 20.09.2018
28.09.2018
Weryfikacja prawidłowości wykorzystania środków EFRR - zgodność realizacji projektu z umową o dofinansowanie  efekt kontroli
37 Najwyższa Izba Kontroli 26.09.2018
03.12.2018
P/18/007 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
w perspektywie Finansowej 2014-2020⃰
 

 

Wykaz kontroli zewnętrznych za I kwartał 2018 r.

 

L.p. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli **
1. Najwyższa Izba Kontroli 18.01.2018
22.03.2018
Działania organów państwa wobec problematyki dziedziczenia przedsiębiorstw efekt kontroli
2. Najwyższa Izba Kontroli 29.01.2018
13.03.2018
Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. efekt kontroli
3. Najwyższa Izba Kontroli 09.02.2018
22.02.2018
Rozwój średnich i małych portów morskich efekt kontroli
4. Krajowa Administracja Skarbowa 02.03.2018 Audyt operacji w ramach RPO WP 2014- 2020 dla projektu RPPM.09.03.00-22-0004/16*  
5. Krajowa Administracja Skarbowa 05.03.2018 Audyt operacji w ramach RPO WP 2014- 2020 dla projektu RPPM.09.02.01-22-0001/16 WNP -001*  
6. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wojewoda Pomorski 06.03.2018
09.03.2018
Sprawdzenie kryteriów desygnacji  efekt kontroli
7. Krajowa Administracja Skarbowa 07.03.2018 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.03.02.01-22-0021/15*  
8. Krajowa Administracja Skarbowa 07.03.2019 Audyt operacji RPO WP 2014-2020 projekt RPPM.06.03.02-22-0001/16 WNP -004 i -005*  
9. Krajowa Administracja Skarbowa 07.03.2020 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.03.02.01-22-0149/15 WNP -004*  
10. Krajowa Administracja Skarbowa 09.03.2018 Audyt operacji RPO WP 2014-2020 projekt RPPM.05.07.00-22-0038/16 WNP -003*  
11. Krajowa Administracja Skarbowa 12.03.2018 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.10.02.01-22-0009/16 WNP -005*  
12. Krajowa Administracja Skarbowa 15.03.2018 Audyt operacji RPO WP 2014- 2020 projekt RPPM.04.01.00-22-0002/16 WNP -003, -005*  
 

Liczba odwiedzin : 790
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2018-04-05 13:14:16
Czas publikacji: 2019-01-21 11:13:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak