ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

 
 

Zarząd jest wybierany przez radnych Sejmiku w liczbie 5 członków. Zarząd jest organem wykonawczym samorządu Województwa. W skład Zarządu wchodzą: marszałek województwa jako przewodniczący Zarządu, dwaj wicemarszałkowie i dwaj członkowie Zarządu.

Zarząd realizuje zadania samorządu województwa należące do jego wyłącznej kompetencji, a także:

 • przedkłada komisjom Sejmiku niezbędne do ich pracy dokumenty oraz udziela na bieżąco wyczerpującej informacji o działaniach związanych z przygotowywaniem aktów prawnych, których uchwalenie leży w kompetencji Sejmiku,
 • wykonuje uchwały Sejmiku,
 • na wniosek Przewodniczącego Sejmiku zawiera umowy z ekspertami,
 • przygotowuje i przedkłada Sejmikowi sprawozdania,
 • przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także projekty zmian tej uchwały,
 • sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
 • przygotowuje projekty strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich, a także je wykonuje,
 • organizuje współpracę ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach oraz z międzynarodowymi zrzeszeniami i organizacjami regionalnymi, w oparciu o przyjęte przez Sejmik priorytety,
 • kieruje, koordynuje i kontroluje działalność wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powołuje i odwołuje ich kierowników lub zatrudnia w sposób określony innymi ustawami,
 • uchwala regulamin organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego.

Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Marszałka, a w razie jego nieobecności - przez wicemarszałka.

Marszałek, planując posiedzenie Zarządu, umieszcza w porządku obrad między innymi punkty dotyczące przyjęcia protokółu z poprzedniego posiedzenia oraz informację o realizacji podjętych na nim uchwał.

Podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranego Zarządu Marszałek wskazuje, który z wicemarszałków w pierwszej kolejności składa oświadczenia woli w razie jego nieobecności.

Zarząd obraduje kolegialnie w składzie co najmniej 3-osobowym. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy z głosem doradczym skarbnik województwa. Zarząd w granicach swoich kompetencji rozpatruje sprawy w drodze uchwał. W przypadkach wynikających z przepisów szczególnych Zarząd podejmuje decyzje lub postanowienia.

Rozstrzygnięcia Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym przy zwykłej większości głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Marszałka. Do zadań Marszałka należą sprawy określone ustawą, innymi ustawami i niniejszym statutem, w tym:

 • organizowanie pracy Zarządu i Urzędu Marszałkowskiego,
 • kierowanie bieżącymi sprawami Województwa,
 • reprezentowanie Województwa na zewnątrz.

 

W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, zdrowia i życia oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne Marszałek podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu. Czynności podjęte w tym trybie wymagają przedstawienia ich do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Marszałek, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Marszałek może upoważnić wicemarszałków, pozostałych członków Zarządu, pracowników Urzędu Marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji.

Kompetencje Zarządu:
 1. pełni zwierzchni nadzór nad pracą departamentów i biur oraz jednostek;
 2. jest Instytucją Zarządzającą dla RPO WP oraz realizuje zadania województwa w zakresie Regionalnych Priorytetów PO KL współfinansowanego ze środków EFS i Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, a także realizuje zadania delegowane do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013;
 3. członkowie zarządu współdziałają w pełnieniu nadzoru, o którym mowa w pkt 1 i odpowiadają za merytoryczną działalność komórek organizacyjnych urzędu i jednostek zgodnie z podziałem kompetencyjnym ustalonym zarządzeniem marszałka.
 

Liczba odwiedzin : 72851
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-02-13 11:19:51
Czas publikacji: 2015-02-13 11:29:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak