Ogłoszenia i komunikaty 

 

 

OGŁOSZENIE 51

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do złożenia ofert na usługę: Publikacji reklamy prasowej w Gazecie Wyborczej (zasięg województwo pomorskie) na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy europejskich.

 

 

OGŁOSZENIE 50

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do złożenia ofert na usługę: Publikacji reklamy prasowej w gazecie codziennej „ FAKT” (zasięg województwo pomorskie) na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy europejskich.

 

 

 

OGŁOSZENIE 49

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do złożenia ofert na usługę: Publikacji reklamy prasowej w Dzienniku Bałtyckim na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy europejskich.

 

 

 

OGŁOSZENIE 48

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015".

 

OGŁOSZENIE 47

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego się z prośbą o szacunek w zakresie: Publikacji reklamy prasowej w dzienniku o zasięgu regionalnym na województwo pomorskie na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy europejskich

 

OGŁOSZENIE 46

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zwraca się z prośbą o szacunek w zakresie Publikacji reklamy prasowej w dzienniku o zasięgu regionalnym na województwo pomorskie na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy europejskich

 

OGŁOSZENIE 45

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Zwraca się z prośbą o ofertę w zakresie: Emisji reklamy na nośnikach typu outdoor na terenie Trójmiasta na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy europejskich.

 

OGŁOSZENIE 44

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zwraca się z prośbą o ofertę w zakresie: Emisji reklamy na nośnikach typu outdoor na terenie Trójmiasta na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy europejskich.

 

OGŁOSZENIE 43

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zwraca się z prośba o ofertę w zakresie: emisji spotu reklamowego w pociągach Szybkiej Kolej Miejskiej na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy europejskich.

 

OGŁOSZENIE 42

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Zwraca się z prośba o oszacowanie wartości zamówienia obejmującej: „Przygotowania i publikacji reklamy w ramkach pociągów SKM Trójmiasto na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy europejskich

 

OGŁOSZENIE 41

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zwraca się z prośba o oszacowanie wartości zamówienia obejmującego „Publikację reklamy na nośnikach typu outdoor na terenie Trójmiasta na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy europejskich

 

OGŁOSZENIE 40

 W związku z pracą nad kampanią funduszy europejskich w województwie pomorskim „Pomorskie - nasze miejsce na ziemi” prosimy o złożenie oferty obejmującej przygotowanie i produkcję spotu telewizyjnego i spotu radiowego oraz kreację promocyjną.

 

OGŁOSZENIE 39

W związku z pracą nad kampanią funduszy europejskich w województwie pomorskim „Pomorskie – nasze miejsce na ziemi” proszę o wycenę wartości przedmiotu zamówienia obejmującego: Emisję 141 spotów telewizyjnych o długości 45 sekund w prime-time w terminie od 1 września do 31 października 2014.

 

OGŁOSZENIE 38

W związku z pracą nad kampanią medialną funduszy europejskich w województwie pomorskim „Pomorskie - nasze miejsce na ziemi”, obejmującą grupę docelową 15+, uprzejmie proszę o przedstawienie oferty na  emisję na antenie Państwa rozgłośni 45-sekundowego spotu.

 

OGŁOSZENIE 37

W związku z pracą nad kampanią funduszy europejskich w województwie pomorskim „Pomorskie – nasze miejsce na ziemi” proszę o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia obejmującego: Emisję 141 spotów telewizyjnych o długości 45 sekund w prime-time  w terminie od 1 września do 31 października 2014 r.

 

OGŁOSZENIE 36

W związku z pracą nad kampanią funduszy europejskich w województwie pomorskim „Pomorskie – nasze miejsce na ziemi” proszę o wycenę wartości przedmiotu zamówienia obejmującego: emisję 147 spotów telewizyjnych o długości 45 sekund.

 

OGŁOSZENIE 35

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Zwraca się z prośba o ofertę obejmującą: „Przygotowanie i publikacje reklamy w ramkach pociągów SKM Trójmiasto na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy europejskich”.

 

OGŁOSZENIE 34

W związku z pracą nad kampanią funduszy europejskich w województwie pomorskim „Pomorskie - nasze miejsce na ziemi” prosimy o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia obejmującego przygotowanie i produkcję spotu telewizyjnego i przygotowanie scenariusza spotu radiowego oraz kreacji promocyjnej

AKTUALIZACJA

Rozszerzenie zakresu szacowania wartości przedmiotu zamówienia o produkcję spotu radiowego:
W związku z pracą nad kampanią funduszy europejskich w województwie pomorskim „Pomorskie - nasze miejsce na ziemi” prosimy o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia obejmującego przygotowanie i produkcję spotu telewizyjnego i spotu radiowego oraz kreacji promocyjnej.” 

 

OGŁOSZENIE 33

W związku z pracą nad kampanią funduszy europejskich w województwie pomorskim „Pomorskie - nasze miejsce na ziemi” prosimy o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia obejmującego produkcję 1 spotu radiowego o długości 45 sekund.

 

OGŁOSZENIE 32

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Zwraca się z prośba o oszacowanie wartości zamówienia obejmującej: „Przygotowania i publikacji reklamy w ramkach pociągów SKM Trójmiasto na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych w zakresie funduszy europejskich.

 

OGŁOSZENIE 31

W związku z pracą nad kampanią funduszy europejskich w województwie pomorskim „Pomorskie – nasze miejsce na ziemi” proszę o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia obejmującego: Emisję 147 spotów telewizyjnych o długości 45 sekund w prime-time  w terminie od 1 września do 31 października 2014 r

 

OGŁOSZENIE 30

W związku z pracą nad kampanią funduszy europejskich w województwie pomorskim „Pomorskie - nasze miejsce na ziemi” prosimy o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia obejmującego emisję na antenie Państwa rozgłośni 151 spotów radiowych o długości 45 sekund każdy w terminie od 1 września do 31 października br.

 

OGŁOSZENIE 29

Wyniki głosowania na kandydatów na członków PRDPP.
Komisja do przeprowadzenia procedury wyłonienia członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego prezentuje wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów na członków PRDPP spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

OGŁOSZENIE 28

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zadania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2014 – 2019 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie pomorskim, położonych wzdłuż odcinków dróg wojewódzkich oraz wzdłuż odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych na terenie miasta Słupsk, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami hałasu LDWN i LN

 

OGŁOSZENIE 27

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do złożenia oferty na usługę organizacji części żeglarskiej spotkania upowszechniającego Pomorski Program Edukacji Morskiej w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie  poprzez edukację morską” realizowanego w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Załączniki nr 1, 2, 3 należy przesłać drogą elektroniczną do 28 maja 2014 do godziny 9:00

 

OGŁOSZENIE 26

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do złożenia oferty na usługę organizacji części żeglarskiej spotkania upowszechniającego Pomorski Program Edukacji Morskiej w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie  poprzez edukację morską” realizowanego w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Załączniki nr 1, 2, 3 należy przesłać drogą elektroniczną do 21 maja 2014 do godziny 10:30

 

OGŁOSZENIE 25

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do złożenia oferty na usługę organizacji części żeglarskiej spotkania upowszechniającego Pomorski Program Edukacji Morskiej w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie  poprzez edukację morską” realizowanego w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Załączniki nr 1, 2, 3 należy przesłać drogą elektroniczną do 14 maja 2014 do godziny 11:30.

 

OGŁOSZENIE 24

Zaproszenie do głosowania na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

OGŁOSZENIE 23

Uchwała 278/336/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprawozdania za rok 2013 z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

OGŁOSZENIE 22

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2014 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego i wolontariatu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

OGŁOSZENIE 21

Informacja o zleceniu organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2014.

 

OGŁOSZENIE 20

Departament Edukacji i Sportu UMWP zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargowym oraz udział w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473), na usługę: Przygotowanie propozycji wsparcia szkolnictwa zawodowego w regionie w związku z realizacją projektu, poddziałania 10.2.2 „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013.

W załączniku: treść zapytania oraz formularz ofertowy. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan formularza wraz ze stosownymi podpisami) na adres l.krajnik@pomorskie.eu . Termin składania ofert upływa 07 kwietnia 2014r. o godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail na podany adres).

 

OGŁOSZENIE 19

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, że 27 marca 2014 r. uchwałą nr 311/339/14 przyjął PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJENGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

 

OGŁOSZENIE 18

Departament Edukacji i Sportu UMWP zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargowym oraz udział w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473), na usługę: Przygotowanie propozycji wsparcia szkolnictwa zawodowego w regionie w związku z realizacją projektu, poddziałania 10.2.2 „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013.
W załączniku: treść zapytania oraz formularz ofertowy. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan formularza wraz ze stosownymi podpisami) na adres l.krajnik@pomorskie.eu. Termin składania ofert upływa 31 marca 2014r. o godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail na podany adres).

 

OGŁOSZENIE 17

Informacja o przystąpieniu do procedury powołania przedstawicieli organizacji pozarządowych do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

OGŁOSZENIE 16

Informacja o zleceniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2014.

 

OGŁOSZENIE 15

Minister Infrastruktury i Rozwoju informuje o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowanego projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

 

OGŁOSZENIE 14

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego "Projekt Poszukiwany Poszukiwana" z pominieciem otwartego konkursu ofert.

 

OGŁOSZENIE 13

Marszałek Województwa Pomorskiego, zawiadamia osoby zamieszkałe na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko – mazurskiego i kujawsko – pomorskiego,  o terminie składania wniosków i o terminie egzaminu kwalifikacyjnego dla stwierdzenia kwalifikacji geologicznych z zakresu:

kategorii XI - wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych;

kategorii XII - kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m

 

OGŁOSZENIE 12

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do złożenia oferty na usługę: wynajmu sali wraz z cateringiem na spotkanie upowszechniające Pomorski Program Edukacji Morskiej w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską” realizowanego w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Termin składania ofert: 7 marca godz. 11:00

 

OGŁOSZENIE 11

Zarząd Województwa Pomorskiego przystępuje do konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie placówek wsparcia dziennego, w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015. Konkurs skierowany jest do gmin i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego (świetlice, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 135). W bieżącym roku przyznanych będzie maksymalnie 20 jednorazowych dotacji po 40.000 złotych każda.
Termin składania ofert w Urzędzie Marszałkowskim upływa 21 marca 2014 roku. Szczegółowe warunki konkursowe umieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, w zakładce „Aktualności”, wzór oferty - w załączeniu.

 • wzór oferty
 • „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza wyniki I etapu konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie placówek wsparcia dziennego (świetlic, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych). Do dalszej oceny Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra, ROPS przekazał następujące oferty:
  1.Placówka Wsparcia Dziennego, ul. Wejherowska 60, 84-215 Gowino - Gmina Wejherowo;
  2.Świetlica w Gościnnej Przystani, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk - Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej;
  3.Placówka Wsparcia Dziennego Nasz Dom, ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1, 84-230 Rumia i Placówka Wsparcia Dziennego Nazaret,  ul. Wejherowska 24, 84-207 Koleczkowo - Salezjańska Fundacja Zwiastowanie w Rumi;
  4.Świetlica Sambor, ul. Orzeszkowej 6, 83-110 Tczew, Świetlica Wyspa, ul. Żwirki 49, 83-110 Tczew, Świetlica Betania, ul. Spółdzielczej 4, 83-110 Tczew i Klub młodzieżowy Barka, ul. Spółdzielczej 4, 83-110 Tczew.- Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta Sambor w Tczewie;
  5.Świetlica dziennego pobytu dla dzieci przy Parafii Św. Mikołaja w Gdyni, ul. Św. Mikołaja 1, 81-062 Gdynia - Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa w Gdyni.”
 • W konkursie dotacje otrzymali następujący oferenci, wytypowani przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku:

  1. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej - Świetlica w Gościnnej Przystani Dom Sąsiedzki – 40.000 zł

  2. Gmina Wejherowo - Placówka wsparcia dziennego w Gowinie – 40.000 zł.

  Szczegółowe informacje o rozstrzygnięciu konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,6722,znamy-wyniki-konkursu-swietlica-dzieci-praca.html

 

OGŁOSZENIE 10

Departament Edukacji i Sportu UMWP zaprasza do składania ofert na realizacja usług konsultanta merytorycznego z zakresu edukacji morskiej dla szkolnych opiekunów grup projektowych biorących udział w projekcie pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”. W załączniku: treść zapytania oraz formularz ofertowy. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan formularza wraz ze stosownymi podpisami) na adres i.naliwajek@pomorskie.eu. Termin składania ofert upływa 28 lutego 2014r. o godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail na podany adres.

 

OGŁOSZENIE 09

Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza  konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które będą trwały od 24 lutego do 17 marca 2014 r.

 

OGŁOSZENIE 08

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresu  „Pomoc społeczna – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym”.  Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych.
Oferty w zamkniętych kopertach można składać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem „Konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – inspirowanie  i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym”.
UWAGA:
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a w przypadku ofert przesyłanych listownie o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego
Termin składania ofert upływa w poniedziałek, 10  marca 2014 roku.

 

OGŁOSZENIE 07

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku przez organizacje pozarządowe zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie realizacji programów dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii medycznych m.in. poprzez realizację programów w ramach  Narodowego Programu Zdrowia 2007-2015, oraz współrealizację programów w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz Regionalnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego.
Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Szczegółowe warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu konkursowym.

 

OGŁOSZENIE 06

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2014 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania ofert upływa 10 marca 2014 roku (do godziny 15:45). Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a w przypadku ofert przesłanych listownie o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

OGŁOSZENIE 05

Departament Edukacji i Sportu UMWP zaprasza do składania ofert na realizację usług konsultanta merytorycznego z zakresu metody projektu dla szkolnych opiekunów grup projektowych biorących udział w projekcie pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”. W załączniku: treść zapytania oraz formularz ofertowy. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan formularza wraz ze stosownymi podpisami) na adres i.naliwajek@pomorskie.eu. Termin składania ofert upływa 14 lutego 2014r. o godz. 12:00 (decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail na podany adres):

 

OGŁOSZENIE 04

Ogłoszenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych w celu opracowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla potrzeb ochrony wybranych obszarów polskiej strefy brzegowej  - klif kaszubski (Cetniewo – Jastrzębia Góra) od km 127 do km 135 brzegu morskiego".

 

OGŁOSZENIE 03

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Pomorskiego”.

 

OGŁOSZENIE 02

IX Edycja Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Sejmik Województwa Pomorskiego przy współpracy Starostw Powiatowych Województwa Pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego IX Konkurs Wiedzy  o Samorządzie Terytorialnym. Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym, pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich oraz wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego. Konkurs obejmuje problematykę wiedzy ogólnej o administracji publicznej, podstawowych wiadomości o województwie pomorskim, wiedzy o organizacji  i kompetencjach samorządów terytorialnych: gmin, powiatów i województw.

 

OGŁOSZENIE 01

Minister Infrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projekt Dokumentu Implementacyjnego do Strategi Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

 


Liczba odwiedzin : 669
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2014-08-18 08:18:06
Czas publikacji: 2017-10-09 13:54:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak