Ogłoszenia i komunikaty - archiwum 2011 

 

 

OGŁOSZENIE 038

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, jako Przewodniczący Konwentu Honorowego Wyróżnienia informuje, iż została rozpoczęta procedura przyjmowania wniosków o nadanie „Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego


OGŁOSZENIE 037

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłasza aukcję (ustną licytację) na sprzedaż samochodów osobowych


OGŁOSZENIE 036

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2012.

OGŁOSZENIE 035

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, ogłasza nabór na ekspertów z zakresu tworzenia programu doradztwa zawodowego całożyciowego dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych.


OGŁOSZENIE 034

Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2012.


OGŁOSZENIE 033

Ponowne głosowanie na kandydatów na członków do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


OGŁOSZENIE 032

KONKURS OFERT: "ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 2012" Zarząd Województwa Pomorskiego podjął w dniu 29 listopada 2011 r. uchwałę nr 1415/96/11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego: "Rozwój kultury fizycznej w województwie pomorskim w roku 2012"

 


OGŁOSZENIE 031

Ogłoszenie o zbyciu środków trwałych w postaci samochodów osobowych.


OGŁOSZENIE 030

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, realizujący projekt systemowy Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 POKL 2007-2013, ogłasza nabór na koordynatora merytorycznego projektu. Pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym w załączeniu


OGŁOSZENIE 029

Oferty pracy zwiazane z realizacją projektu "Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Wejherowie.


OGŁOSZENIE 028

Wykaz uczniów, którym w roku szkolnym 2011/2012 przyznane zostały stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego.

W załączeniu do pobrania druk "Formularz Stypendysty", który po wypełnieniu należy niezwłocznie przesłać na adres Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub złożyć osobiście w siedzibie DES ul. Długa 1-7 w Gdańsku.


OGŁOSZENIE 027

Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego


OGŁOSZENIE 026

KONKURS OFERT: "Profilaktyka i promocja zdrowia". Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2011 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.


OGŁOSZENIE 025

Ogłoszenie o naborze ekspertów do projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy."

W związku z licznymi sugestiami osób zainteresowanych udziałem w naborze ekspertów do projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 16.11.2011r. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszeniowym.

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA - 15 LISTOPADA 2011


OGŁOSZENIE 024

Głosowanie na kandydatów na członków do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

ATKUALIZACJA 19.10.2011 r.


OGŁOSZENIE 023

Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.


OGŁOSZENIE 022

Ogłoszenie o zbyciu środków trwałych w postaci samochodów osobowych.


OGŁOSZENIE 021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań zleconych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r.


OGŁOSZENIE 020

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność na terenie województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


PLIKI DO POBRANIA:


FORMULARZE DO POBRANIA:


OGŁOSZENIE 019

Urząd Marszałkowski ogłasza II przetarg pisemny na zbycie nastepujących samochodów


OGŁOSZENIE 018

Województwo Pomorskie ogłasza przetarg pisemny  na zbycie samochodów osobowych i samochodu ciężarowego


OGŁOSZENIE 017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2011 obejmujących realizację i finansowanie programu polityki zdrowotnej pt. „Zdrowie dla Pomorzan 2005 – 2013 - Wieloletni Program Rozwoju Systemu Zdrowia Województwa Pomorskiego” w zakresie PREWENCJA.


OGŁOSZENIE 016

Informacja w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2010


OGŁOSZENIE 015

Warunki Konkursowe na Produkt Finansowy Poręczenie Portfelowe oraz załącznik do tej Uchwały stanowiący Warunki Konkursowe na Produkt Finansowy Poręczenie Portfelowe


OGŁOSZENIE 014

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ, SEROLOGII GRUP KRWI i BANKU KRWI W POWIĄZANIU Z PRZETARGIEM NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH W TRYBIE DYŻUROWYM DLA SPECJALISTYCZNEGO ZESPÓŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM, UL. POLANKI 119 80-308 GDAŃSK


OGŁOSZENIE 013

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w zakresie pomocy społecznej-inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym.


OGŁOSZENIE 012

KONFERENCJA "Pomorski Model Zintegrowanej Opieki na chorych na zaawansowaną POCHP"
Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie bezkonkursowym (uproszczonym) dotycząca zorganizowania i przeprowadzenia ww. konferencji.


OGŁOSZENIE 011

Informacja o możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe działające na obszarze województwa pomorskiego kandydatów na członków Komisji Konkursowych, opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011


OGŁOSZENIE 010

OTWARTY KONKURS OFERT w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie.


OGŁOSZENIE 009

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Ogłasza otwarty konkurs wniosków na realizację zadań zleconych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011


OGŁOSZENIE 008

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłsza  konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2011 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność  pożytku publicznego i wolontariatu w zakresie edukacji.


OGŁOSZENIE 007

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego na rok 2011, obejmujących realizację i finansowanie programu polityki zdrowotnej pt. „Zdrowie dla Pomorzan 2005 - 2013 - Wieloletni Program Rozwoju Systemu Zdrowia Województwa Pomorskiego” w zakresie PREWENCJA.


OGŁOSZENIE 006

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Pomorskiego na rok 2011, obejmujących realizację i finansowanie programu polityki zdrowotnej pt. „Zdrowie dla Pomorzan 2005 - 2013 - Wieloletni Program Rozwoju Systemu Zdrowia Województwa Pomorskiego” w zakresie MONITOROWANIE.


OGŁOSZENIE 005

KONKURS OFERT: "Profilaktyka i promocja zdrowia". Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2011 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.


OGŁOSZENIE 004

KONKURS OFERT: PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM (ALKOHOLIZMOWI, NARKOMANII, PRZEMOCY DOMOWEJ)". Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2011 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


OGŁOSZENIE 003

KONKURS OFERT: " POMOC SPOŁECZNA - INSPIROWANIE I PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ O CHARAKTERZE PONADLOKALNYM ". Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2011 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej - inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym


OGŁOSZENIE 002

II nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych działająch na obszarze województwa pomorskiego na członków Komisji Konkursowych, opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011

OGŁOSZENIE 001

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego: "Rozwój turystyki krajoznawczej
w Województwie Pomorskim w roku 2011"
 


Liczba odwiedzin : 403
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2012-03-27 15:45:08
Czas publikacji: 2012-03-27 15:45:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak