Ogłoszenia i komunikaty - rok 2012 

 

 

OGŁOSZENIE 053

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych, tj. artykułów wyposażenia wnętrz, w tym mebli (również szkolnych i biurowych) oraz sprzętu biurowego, bielizny pościelowej i stołowej.
 • Zapytanie ofertowe
 • Formularz ofertowy - wersja MS Word

OGŁOSZENIE 052

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na obsługę techniczną konferencji branżowej w dniu 14 listopada br.

OGŁOSZENIE 051

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, tj. artykułów wyposażenia wnętrz, w tym mebli (również szkolnych i biurowych) oraz sprzętu biurowego, bielizny pościelowej i stołowej.
 • Zapytanie ofertowe
 • Formularz ofertowy - wersja MS Word
 • Informujemy, że na zakup i dostawę  artykułów wyposażenia wnętrz, w tym mebli (również szkolnych i biurowych) oraz sprzętu biurowego i bielizny pościelowej i stołowej nie zgłosił się żaden wykonawca. W związku z tym Zamawiający ponowi powyższe ogłoszenie i przedstawi zmieniony wykaz zamawianego sprzętu.

OGŁOSZENIE 050

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, ponownie zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, tj. akcesoriów do hodowli zwierząt (uwaga: zmieniono wykaz zamawianego sprzętu).

OGŁOSZENIE 049

Departament Edukacji i Sportu UMWP zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów związanych z budownictwem (narzędzia i materiały budowlane), jako wyposażenia dla szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”. W załączniku: treść zapytania oraz formularz ofertowy. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan formularza ze stosownymi podpisami i pieczątkami) na adres k.ciesielski@pomorskie.eu. Termin składania ofert upływa 26 października 2012r. o godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpłynięcia wiadomości e-mail na podany adres).

OGŁOSZENIE 048

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, tj. akcesoriów do wyposażenia warsztatu elektrycznego i elektronicznego.

 • zapytanie ofertowe 
 • załącznik
 • Informujemy, że na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, tj. akcesoriów do wyposażenia warsztatu elektrycznego i elektronicznego nie zgłosił się żaden wykonawca. W związku z tym Zamawiający ponowi powyższe ogłoszenie i przedstawi zmieniony wykaz zamawianego sprzętu.

 

   

OGŁOSZENIE 047

Pomorski Ośrodek Adopcyjny Al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (stanowisko pomocnicze i obsługi): Psycholog – cały etat, oferta pracy nr 8/12 z dnia 15.10.2012 r.

 

OGŁOSZENIE 046

Pomorski Ośrodek Adopcyjny al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (stanowisko pomocnicze i obsługi): Psycholog – cały etat, oferta pracy nr 7/12  z dnia 15.10.2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE 045

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020.

 

 

 

OGŁOSZENIE 044

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, ponownie zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, tj. akcesoriów do hodowli zwierząt.

 • Zapytanie ofertowe
 • Formularz ofertowy– wersja word
 • Informujemy, że na zakup i dostawę akcesoriów do hodowli zwierząt nie zgłosił się żaden wykonawca. W związku z tym Zamawiający ponowi powyższe ogłoszenie i przedstawi zmieniony wykaz zamawianego sprzętu.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 043

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.1.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie recenzji opracowanego w ramach Projektu pomorskiego programu edukacji morskiej.

Ofertę w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) należy wysyłać na adres e-mail: a.grzedzinska@pomorskie.eu w terminie do 17 października 2012r.

Decyzja co do wyboru recenzenta zostanie podjęta do dnia 19 października 2012r.

 

 

 

OGŁOSZENIE 042

24 września 2012 r. Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 458/XXII/12 przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Z treścią Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz Uzasadnienia i Podsumowania, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) można zapoznać się:

 

 

 

OGŁOSZENIE 041

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, tj. akcesoriów fryzjerskich.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 040

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, tj. akcesoriów do wyposażenia sklepu.

 

 

OGŁOSZENIE 039

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, tj. akcesoriów do hodowli zwierząt.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 038

Departament Edukacji i Sportu UMWP zaprasza do składania ofert na dostawę akcesoriów do odnawialnych źródeł energii, jako wyposażenia dla szkoły ponadgimnazjalnej biorącej udział w projekcie pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”. W załączniku: treść zapytania oraz formularz ofertowy. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan formularza ze stosownymi podpisami i pieczątkami) na adres k.ciesielski@pomorskie.eu. Termin składania ofert upływa 5 października 2012r. o godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpłynięcia wiadomości e-mail na podany adres).

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 037

Zgodne z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Pomorskiego zamieszcza ofertę Stowarzyszenia In Gremio z siedzibą w Gdyni na realizację projektu Sprawa Operacyjnego Rozpoznania – projekt kulturalno-obywatelski.

 

 

OGŁOSZENIE 036

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania profesjonalnych spotów fabularnych dla kampanii medialnej promującej szkolnictwo zawodowe.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 035

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na opracowanie programu kursu „Obsługa kas fiskalnych” i jego realizację dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego – uczestników projektu

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 034

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie profesjonalnych spotów fabularnych

 

OGŁOSZENIE 033

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie spotu radiowego i jego emisję na obszarze województwa pomorskiego.

 

OGŁOSZENIE 032

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, ogłasza nabór na koordynatora merytorycznego projektu.

 

 

OGŁOSZENIE 031

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, ogłasza nabór na eksperta do spraw bazy kompetencji zawodowych.

 

 

OGŁOSZENIE 030

W związku z planowanym przeprowadzeniem przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego badania ewaluacyjnego pod nazwą: "Badanie efektów projektów realizowanych w ramach Działania 9.4 PO KL w województwie pomorskim mających na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego do zmieniającej się sytuacji w regionie i zmian w systemie edukacji", zwracam się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty w zakresie realizacji przedmiotowego badania zgodnie z załączonym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Oferty prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: j.debicki@pomorskie.eu .
Na państwa propozycje oczekujemy do dnia 16.07.2012 r. do godziny 15:45.


Oferta zostanie oceniona pod względem następujących kryteriów:

a) ceny,

b) metodologii i sposobu realizacji zamówienia.


Szczegółowe informacje dotyczące sposobu oceny według ww. kryteriów zawarte zostały w SOPZ. W sprawie przedmiotowej oferty proszę o kontakt mailowy (pod adresem: j.debicki@pomorskie.eu) lub telefoniczny (pod numerem 58 326 81 94).

 

 

OGŁOSZENIE 029

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji, projektu systemowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pn. „Na pomoc pracy – niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim”, wskazanego w Planie Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, powołania Komisji wyboru Partnera oceniającej złożone oferty oraz uchwalenia regulaminu procedury otwartego naboru Partnera.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 028

Zarząd Województwa Pomorskiego  w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 ogłasza  konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, które będą trwały od 18 maja do 13 czerwca 2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE 027

Marszałek Województwa Pomorskiego zawiadamia o terminach składania wniosków i terminie egzaminu kwalifikacyjnego dla stwierdzenia kwalifikacji geologicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 026

Województwo Pomorskie ogłasza licytację ustną na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Passat B6 - 3.2 V6 FSI (benzyna)

 

 

 

OGŁOSZENIE 025

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza  do złożenia oferty na usługę: przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej modelu – systemu wspierania uczniów uzdolnionych innowacyjnego projektu Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki realizowanego w ramach Priorytetu IX  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20

 • zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym
 • W ramach zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w projekcie innowacyjnym Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki za najkorzystniejszą uznano ofertę:  BioStat Piszczek, Wolny Sp.J.; ul. Kościuszki 32/34 C4; 44-200 Rybnik
 • Uzasadnienie wyboru oferty:
  Wybrany Wykonawca złożył ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym. Oferta została złożona we wskazanym terminie i w wymaganej formie. Wykonawca udokumentował posiadanie niezbędnego doświadczenia.

 

 

 

OGŁOSZENIE 024

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi.

 

 

OGŁOSZENIE 023

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłasza ustną licytację na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Passat B6 - 3.2 V6 FSI (benzyna)

 

 

OGŁOSZENIE 022

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2012 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego i wolontariatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 021

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2012 w sferze zadań obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia o nazwie „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS

 

 

OGŁOSZENIE 020

Zarząd Województwa Pomorskiego  informuje, że 2 kwietnia br. rozpoczęły się  KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju  Województwa Pomorskiego 2020  które potrwają do 22 czerwca br.

 

 

 

OGŁOSZENIE 019

Województwo Pomorskie ogłasza aukcję (ustną licytację) na sprzedaż nastepującego samochodu osobowego: samochód osobowy Volkswagen Passat B6 - 3.2 V6 FSI

 

 

OGŁOSZENIE 018

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze monitorowania sytuacji w ochronie zdrowia w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

 

 

OGŁOSZENIE 017

Marszałek Województwa Pomorskiego powołał Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego

 

 

 

OGŁOSZENIE 016

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego VW Passat

 

 

OGŁOSZENIE 015

Nabór ofert w II edycji konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie placówek wsparcia dziennego w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015

W wyniku oceny formalno-merytorycznej ofert złożonych w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Świetlica-Dzieci-Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Gdańsku pozytywnie zaopiniował i przekazał do oceny Komisji Konkursowej w MPiPS następujące oferty:

 1. Bezpieczna przystań - Gmina Kościerzyna;
 2. Świetlica – mój azyl - Gmina Brusy;
 3. PROFI-NAWIGATOR – rozszerzenie działalności świetlic – obóz socjoterapeutyczny – Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko w Gdańsku;
 4. Razem możemy zdobyć świat! – Gdyńskie Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa;
 5. Bądźmy razem – Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie.

 

OGŁOSZENIE 014

Obwieszenie w sprawie: Raportu oddziaływania na obszar Natura 2000 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa z rzeki Wisły na odcinku od km 931+250 do 932+700 wraz z jego składowaniem na polach refulacyjnych w km 930+690 do 930+810, 933+060 do 933+180 rzeki Wisły oraz dawnym składowisku popiołów EC

 

OGŁOSZENIE 013

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji, w części dotyczącej gimnazjów, projektu systemowego Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską” w ramach  Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

 

 

W związku z oczywistą omyłką pisarską w załączniku nr 1 do Regulaminu naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych – formularzu ofertowym, załączamy poprawiony dokument.  Omyłka pisarska dotyczy punktacji w kryterium nr III: było 0-5 pkt, powinno być 0-15 pkt (zgodnie z punktacją zawartą w Regulaminie).

W dniu 12 kwietnia 2012 roku uchwałą nr 399/136/12 Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych - Ligi Morskiej i Rzecznej, w celu wspólnej realizacji, w części dotyczącej gimnazjów, projektu systemowego pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”, ujętego w Planie Działania na rok 2012 dla Województwa Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego POKL w zakresie Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2.

 

OGŁOSZENIE 012

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji, w części dotyczącej szkół podstawowych, projektu systemowego Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską” w ramach  Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

W związku z oczywistą omyłką pisarską w załączniku nr 1 do Regulaminu naboru Partnera  spoza sektora finansów publicznych – formularzu ofertowym, załączamy poprawiony dokument.  Omyłka pisarska dotyczy punktacji w kryterium nr III: było 0-5 pkt, powinno być 0-15 pkt (zgodnie z punktacją zawartą w Regulaminie).

W dniu 12 kwietnia 2012 roku uchwałą nr 400/136/12 Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych – Fundacji Navigare Mateusza Kusznierewicza, w celu wspólnej realizacji, w części dotyczącej szkół podstawowych, projektu systemowego pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”, ujętego w Planie Działania na rok 2012 dla Województwa Pomorskiego w ramach komponentu regionalnego POKL w zakresie Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2

 

 

OGŁOSZENIE 011

Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ponownie zaprasza  zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2012.

 

 

OGŁOSZENIE 010

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2012 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej - inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań  o charakterze ponadlokalnym    


 

OGŁOSZENIE 009

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2012 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społeczny

Rozstrzygnięcie konkursu Zarządu Województwa Pomorskiego dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

 

OGŁOSZENIE 008

Nabór  ekspertów do projektu: Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy.

Informujemy, że termin składania formularzy zgłoszeniowych w związku z naborem ekspertów do opracowania standardów praktyk zawodowych został przedłużony do 9 marca 2012r. Jednocześnie termin, w którym skontaktujemy się z osobami spełniającymi kryteria formalne przesunięty został do 16 marca 2012r

 

 

 

OGŁOSZENIE 007

Pełnomocnik marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza  ponownie zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2012

 

 

OGŁOSZENIE 006

VII Edycja Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

 

 

OGŁOSZENIE 005

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 83/113/12 z dnia 24 stycznia br. przyznał stypendia sportowe na okres czasu od 1 lutego do 30 listopada 2012 roku.

 

OGŁOSZENIE 004

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

 

OGŁOSZENIE 003

Uchwała nr 60/111/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji.

 

OGŁOSZENIE 002

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

 

 

OGŁOSZENIE 001

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłasza aukcję (ustną licytację) na sprzedaż samochodu osobowego

 

 

 


Liczba odwiedzin : 588
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Przybyszewski
Czas wytworzenia: 2012-11-20 15:40:05
Czas publikacji: 2017-10-09 13:03:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak