Kompetencje 

 
 

Kompetencje Sejmiku
(na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa)

 1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
  • statutu województwa,
  • zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
  • zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  • uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich programów wojewódzkich,
 2. uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
 4. podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa,
 5. uchwalanie budżetu województwa,
 6. określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa,
 7. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa,
 8. podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa,
 9. uchwalanie przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego,
 11. uchwalanie Priorytetów współpracy zagranicznej województwa,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej,
 13. wybór i odwoływanie Zarządu Województwa,
 14. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa,
 15. powoływanie i odwoływanie skarbnika województwa,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia związków, stowarzyszeń, fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich,
 17. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
  • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa,
  • tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.
 18. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji sejmiku województwa,
 19. uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.
 

Załączniki

ustawa o samorządzie województwa.pdf

Data: 2018-11-22 12:01:35 Rozmiar: 352.31k Format: .pdf Pobierz

Regulamin pracy Sejmiku Województwa Pomorskiego

Data: 2018-11-22 12:04:39 Rozmiar: 724.52k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 46270
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-02-10 12:22:08
Czas publikacji: 2018-11-22 12:06:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak