Ogłoszenia i komunikaty 

 

 

OGŁOSZENIE 51

UCHWAŁĄ 985/278/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2013 roku został przyjęty projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy do konsultacji projektu w/w. Strategii. W załączeniu przekazujemy dokument oraz formularz konsultacji. Uwagi proszę przesyłać na adres e-mail: rops@pomorskie.eu najpóźniej do dnia 30 września 2013r. na załączonym formularzu konsultacyjnym

 

OGŁOSZENIE 50

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Uchwałą Nr 931/274/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. przyjął Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska

Regionalny Program Strategiczny w zakresie energetyki i środowiska wraz z Uzasadnieniem i Podsumowaniem znajduje się pod adresem: http://strategia2020.pomorskie.eu/rps-ekoefektywne-pomorze
 

 

OGŁOSZENIE 49

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO przyjął uchwałą nr 910/272/13 z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej wraz z Uzasadnieniem i Podsumowaniem znajduje się pod adresem: http://strategia2020.pomorskie.eu/rps-aktywni-pomorzanie
 

 

OGŁOSZENIE 48

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO przyjął uchwałą nr 930/274/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan)

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan) wraz z Uzasadnieniem i Podsumowaniem znajduje się pod adresem: http://strategia2020.pomorskie.eu/rps-zdrowie-dla-pomorzan
 

 

OGŁOSZENIE 47

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO przyjął uchwałą nr 952/275/13 z dnia 13 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego wraz z Uzasadnieniem i Podsumowaniem znajduje się pod adresem: http://strategia2020.pomorskie.eu/rps-pomorski-port-kreatywnosci
 

 

OGŁOSZENIE 46

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO przyjął uchwałą nr 951/275/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (Mobilne Pomorze)

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (Mobilne Pomorze) wraz z Uzasadnieniem i Podsumowaniem znajduje się pod adresem: http://strategia2020.pomorskie.eu/rps-mobilne-pomorze

 

OGŁOSZENIE 45

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 1 sierpniu 2013 r. podjął uchwałę nr 912/272/13 w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż), Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż), zwanego dalej „Programem”

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) wraz z Uzasadnieniem i Podsumowaniem znajduje się pod adresem: http://strategia2020.pomorskie.eu/rps-pomorska-podroz
 

 

OGŁOSZENIE 44

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert:
„Realizacja Programu Zajęć Sportowych pozalekcyjnych w terminie od dnia 23 września 2013 roku do dnia 21 grudnia 2013 roku”. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, dotyczy realizacji w 2013 roku zadań publicznych samorządu województwa pomorskiego w dziedzinie kultury fizycznej

 

OGŁOSZENIE 43

Zgodne z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Pomorskiego zamieszcza ofertę złożoną przez Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, z siedzibą w Gdańsku na realizację projektu pod nazwą: 48. Puchar Poczty Polskiej – Festiwal Chodu

 

OGŁOSZENIE 42

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".

Spotkanie konsultacyjne dot. Programu Wspólpracy WSP z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 Gdańsk 4 września 2013 w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego o godz. 16.00

Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy  z organizacjami pozarzadowymi zapraszają organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014". Gdańsk - Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Jana Augustyńskiego 1, dnia 4 września br.o godz. 16.00 szczegóły w załączeniu

Terminy kolejnych spotkań:
Chojnice 9 września br. (poniedziałek) o godz. 13.00. Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe  ul. Piłsudskiego 30a.
Słupsk 16 września br. (poniedziałek) o godz.16.00 siedziba Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej ul. Sienkiewicza 19

 

OGŁOSZENIE 41

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie sesji zdjęciowej podczas obozów żeglarskich w ramach ww. projektu.
Ofertę w postaci wypełnionego formularza (Załącznik nr 1) wraz z portfolio (fotografie o tematyce morskiej, żeglarskiej) należy wysyłać na adres e-mail: a.grzedzinska@pomorskie.eu w terminie do 2 sierpnia 2013 r. do godziny 12:00

 

OGŁOSZENIE 40

„Zgodne z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Pomorskiego zamieszcza oferty złożone przez Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne, z siedzibą w Luzinie na realizację projektów pod nazwą: Organizacja i koordynacja współzawodnictwa w sporcie na wsi i w małych miastach województwa pomorskiego – wsparcie organizacji ogólnodostępnej imprezy sportowej o zasięgu wojewódzkim i ponad-wojewódzkim pod nazwą: "Zgrupowanie Drużyn LZS" oraz "Wakacyjna Liga Orlik"

 

OGŁOSZENIE 39

Zgodne z art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Pomorskiego zamieszcza ofertę Fundacja Pomysłoalnia z siedzibą w Rumi na realizację projektu Pomorze Kultury. Teatr – multimedialna promocja kultury województwa pomorskiego

 

OGŁOSZENIE 38

Marszałek Województwa Pomorskiego informuje, że w dniu 19 czerwca 2013 roku weszła w życie Uchwała Nr 599/XXIX/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku

 

OGŁOSZENIE 37

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji na realizację w 2013 roku przez organizacje pozarządowe zadania publicznego Województwa Pomorskiego w zakresie organizacji ochrony zdrowia, edukacji i profilaktyki zdrowotnej pod nazwą „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”

 

OGŁOSZENIE 36

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, tj. uniformów kelnerskich. Zamawiający dookreśla, że uniformy kelnerskie powinny być z uszyte z jakościowo nie gorszych niż poniżej wskazane surowce i w nie gorszych niż poniżej wskazane proporcje: tkanina poliestrowa – maks. 65%, wiskoza – min. 32%, inne włókno, np. elastan (lycra) – min. 3%.

 

OGŁOSZENIE 35

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu

Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2013-2017 z perspektywą na lata następne dla terenów poza aglomeracjami w województwie Pomorskiem, położonych wzdłuż dróg oraz linii kolejowych.

 

OGŁOSZENIE 34

Stypendia marszałka dla studentów

Departament Edukacji i Sportu UMWP informuje o kolejnej edycji wsparcia stypendialnego dla studentów, mieszkańców województwa pomorskiego

 

OGŁOSZENIE 33

Stypendia marszałka dla uczniów
Departament Edukacji i Sportu UMWP informuje o kolejnej edycji wsparcia stypendialnego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców województwa pomorskiego.

 

OGŁOSZENIE 32

Departament Edukacji i Sportu UMWP, realizujący projekt systemowy „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zaprasza do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia wraz z formularzem ofertowym znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

 

OGŁOSZENIE 31

Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej
ogłasza konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej, które będą trwały od 13 maja do 7 czerwca 2013 r., przeprowadzane zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
 
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej, zamieszczonymi na stronie internetowej www.strategia2020.pomorskie.eu/pl/rps_aktywnosc_zawod_spol oraz wyłożonymi do wglądu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Długi Targ 1-7, pok. 17, w godzinach 7.45-15.45.

Uwagi oraz wnioski do projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej można zgłaszać pisemnie lub poprzez formularz zgłaszania uwag dostępny na stronie internetowej www.strategia2020.pomorskie.eu/pl/rps_aktywnosc_zawod_spol.

Uwagi i wnioski prosimy przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres: rps-spoleczenstwo@pomorskie.eu w terminie do 7 czerwca 2013 r. W powyższym terminie, uwagi i wnioski do obu dokumentów można składać również ustnie do protokołu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Długi Targ 1-7, pok. 17, w godzinach 7.45-15.45. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.
Uwagi i wnioski złożone po 7 czerwca 2013 r. nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej w ramach konsultacji społecznych konferencji, która odbędzie się w dniu 22 maja 2013 r. o godz. 10.00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku.

Do pobrania:

 

OGŁOSZENIE 30

Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego programu strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej ogłasza konsultacje społeczne projektu Regionalnego programu strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego programu strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, które będą trwały od 13 maja do 7 czerwca 2013 r.

 

OGŁOSZENIE 29

Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu ogłasza KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu które będą trwały od 13 maja do 7 czerwca 2013r.

 

OGŁOSZENIE 28

Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego programu strategicznego w zakresie energetyki i środowiska ogłasza konsultacje społeczne projektu Regionalnego programu strategicznego w zakresie energetyki i środowiska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego programu strategicznego w zakresie energetyki i środowiska, które będą trwały od 13 maja do 7 czerwca 2013 r.

 

OGŁOSZENIE 27

Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego programu strategicznego Zdrowie dla Pomorzan ogłasza konsultacje społeczne projektu Regionalnego programu strategicznego Zdrowie dla Pomorzan wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego programu strategicznego Zdrowie dla Pomorzan które będą trwały od 13 maja do 7 czerwca 2013r.

 

OGŁOSZENIE 26

Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego programu strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego ogłasza konsultacje społeczne projektu Regionalnego programu strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego programu strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego które będą trwały od 13 maja do 7 czerwca 2013 r.

 

OGŁOSZENIE 25

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie organizacji ochrony zdrowia, edukacji i profilaktyki zdrowotnej.
Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Szczegółowe warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu konkursowym

 

OGŁOSZENIE 24

Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2012

 

OGŁOSZENIE 23

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do złożenia oferty na usługę: organizacji jednodniowej konferencji regionalnej  w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie  poprzez edukację morską” realizowanego w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

OGŁOSZENIE 22

„Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.1.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie sesji zdjęciowej podczas jednodniowych zajęć żeglarskich w ramach ww. projektu”

 

OGŁOSZENIE 21

„Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do złożenia oferty na usługę wynajmu sali wraz z cateringiem na jednodniową konferencję regionalną w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie  poprzez edukację morską” realizowanego w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”

 

OGŁOSZENIE 20

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie zadania opiekuna akademickiego – mentora z fizyki.

 

OGŁOSZENIE 19

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie zadania opiekuna akademickiego – mentora z fizyki.

 

OGŁOSZENIE 18

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie zadania opiekuna akademickiego – mentora z fizyki.

 

OGŁOSZENIE 17

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie zadania opiekuna akademickiego – mentora z fizyki.

 

OGŁOSZENIE 16

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie zadania opiekuna akademickiego – mentora z informatyki.

 

OGŁOSZENIE 15

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie zadania opiekuna akademickiego – mentora z informatyki.

 

OGŁOSZENIE 14

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie zadania opiekuna akademickiego – mentora z informatyki.

 

OGŁOSZENIE 13

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie zadania opiekuna akademickiego – mentora z informatyki.

 

OGŁOSZENIE 12

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 312/233/13 z 26 marca 2013 r., otwartego konkursu ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2013
Treść uchwały nr 312/233/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. wraz z listą beneficjentów stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (opis zadań z harmonogramem, kosztorys, oświadczenie dotyczące podatku VAT).W razie wątpliwości prosimy o kontakt: Bożena Murańska, tel. 58 32 68 358.

 

OGŁOSZENIE 11

Marszałek Województwa Pomorskiego, zawiadamia osoby zamieszkałe na terenie województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko – mazurskiego i kujawsko – pomorskiego, o terminach składania wniosków i o terminach egzaminu kwalifikacyjnego dla stwierdzenia kwalifikacji geologicznych z zakresu:
- kategorii XI - wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych;
- kategorii XII - kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.

 

OGŁOSZENIE 10

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2013.

 

OGŁOSZENIE 09

Departament Edukacji i Sportu UMWP zaprasza do składania ofert na realizacja usług konsultanta merytorycznego z zakresu edukacji morskiej dla szkolnych opiekunów grup projektowych biorących udział w projekcie pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”. W załączniku: treść zapytania oraz formularz ofertowy. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan formularza wraz ze stosownymi podpisami) na adres j.wisniewska@pomorskie.eu.

Termin składania ofert upływa 25.03.2013 r. o godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpłynięcia wiadomości e-mail na podany adres).

 

OGŁOSZENIE 08

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizujący projekt systemowy pn.: „Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania profesjonalnych spotów fabularnych dla kampanii medialnej zorganizowanej w ramach ww. projektu.

 

OGŁOSZENIE 07

Konkurs dla organizacji pozarządowych i fundacji na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2013 w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 

OGŁOSZENIE 06

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór ofert w konkursie Ministra Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie placówek wsparcia dziennego (świetlic, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych), prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Konkurs przeznaczony jest dla gmin oraz podmiotów uprawnionych, wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Oferty należy składać w terminie do dnia 29 marca 2013 roku, osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert MPiPS o dofinansowanie placówek wsparcia dziennego”. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a w przypadku ofert przesłanych listownie o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

  • ogłoszenie wraz z dokumentacją
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza wyniki I etapu konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie placówek wsparcia dziennego (świetlic, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych). Do dalszej oceny Komisji Konkursowej, powołanej przez Ministra, ROPS przekazał następujące oferty:
    1. Gmina Kołczygłowy - Świetlica środowiskowa z programem socjoterapeutycznym Dłoń w Łubnie;
    2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej - Świetlica w Gościnnej Przystani w Gdańsku;
    3. Miasto Gdynia - Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego Dziadka w Gdyni;
    4. Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta Sambor – Świetlice: Sambor, Wyspa, Betania i Klub młodzieżowy Barka w Tczewie.

 

OGŁOSZENIE 05

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa
Termin składania ofert upływa 08 marca 2013 roku. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

OGŁOSZENIE 04

Departament Edukacji i Sportu UMWP zaprasza do składania ofert na realizacja usług konsultanta merytorycznego z zakresu metody projektu dla szkolnych opiekunów grup projektowych biorących udział w projekcie pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”. W załączniku: treść zapytania oraz formularz ofertowy. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan formularza wraz ze stosownymi podpisami) na adres j.wisniewska@pomorskie.eu. Termin składania ofert upływa 8 lutego 2013r. o godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu wiadomości e-mail na podany adres)

 

OGŁOSZENIE 03

VIII Edycja Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Sejmik Województwa Pomorskiego przy współpracy Starostw Powiatowych Województwa Pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa, kończących się maturą, VII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.  Konkurs obejmuje problematykę wiedzy ogólnej o administracji publicznej, podstawowych wiadomości o województwie pomorskim, wiedzy o organizacji i kompetencjach samorządów terytorialnych: gmin, powiatów i województw.

I etap powiatowy odbędzie się w terminie do dnia 22 marca 2012 roku.
II etap wojewódzki – Finał odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2012 roku w Gdańsku.

Poniżej zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

 

OGŁOSZENIE 02

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania samorządu województwa pomorskiego w roku 2013 w sferze zadań publicznych, obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej - inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym
Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2013 roku (godz. 15.45). Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a w przypadku ofert przesłanych listownie, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27:
Konstanty Rosener, Natalia Meszko, pok. 335, tel. (58) 32-68-897

 

OGŁOSZENIE 01

Zarząd Wojewodztwa Pomorskiego informuje o  konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 


Liczba odwiedzin : 628
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kapelan
Czas wytworzenia: 2013-09-05 08:37:54
Czas publikacji: 2017-10-16 14:36:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak