Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
1327//09 2009-10-22 w sprawie zatwierdzenia zmian Przewodnika Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Działań 1.4 – 1.6
932//09 2009-07-21 w sprawie dokonania oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim – jeziora Leśno Dolne na rzece Mlusino (Mlusina) nr 2.
1624/280/09 2009-12-31 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów oraz zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Działania 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym złożonych w ramach konkursu nr 6.3._1
1623/280/09 2009-12-31 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Działania 6.1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny złożonych w ramach konkursu nr 6.1._1.
1622/280/09 2009-12-31 w sprawie wyrażenia woli zawarcia Aneksu nr 3 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego z dnia 6 lutego 2008 roku
1621/279/09 2009-12-29 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Jaracza 18a na rzecz Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Słupsku
1620/279/09 2009-12-29 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Samorządu Województwa Pomorskiego pt. „"POMORSKIE-DOBRY KURS"- Turystyczna Kampania Promocyjna Województwa Pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.2. Promocja i informacja turystyczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1619/279/09 2009-12-29 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Samorządu Województwa Pomorskiego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła autostrady A1 Stanisławie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 4. Regionalny system transportowy, Działania 4.3 Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych
1618/279/09 2009-12-29 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Samorządu Województwa Pomorskiego pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A-1 - Węzeł "Kopytkowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 4. Regionalny system transportowy, Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej
1617/279/09 2009-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013