Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
1558//10 2010-12-14 w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok
1535/377/10 2010-12-02 w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego na przedłużenie nadzoru autorskiego Zintegrowanego Systemu Informatycznego składającego się między innymi z systemu Eurobudżet dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, zatwierdzenia projektu zaproszenia do negocjacji oraz powołania komisji przetargowej
1534/377/10 2010-12-02 w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, zatwierdzenia projektu zaproszenia do złożenia ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej w sprawie wyboru trybu zamówienia publicznego na dostawę startowych pakietów szkoleniowych dla nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą biorących udział w projekcie pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
1533/377/10 2010-12-02 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej w ramach II rundy konkursu nr 01/POKL/6.1.2/2010 w Poddziałaniu 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
1532/377/10 2010-12-02 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013 Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działania 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie złożonych w ramach konkursu nr 9.3._4.
1531/377/10 2010-12-02 zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Nr 992/235/09 w sprawie przyjęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 procedur związanych z obsługą wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
1530/377/10 2010-12-02 zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 września 2008 r. Nr 958/145/08 w sprawie przyjęcia przez Samorząd Województwa Pomorskiego działający jako podmiot wdrażający procedur wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
1529/377/10 2010-12-02 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego Panu Zdzisławowi Jabłonowskiemu p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
1528/377/10 2010-12-02 w sprawie: upoważnienia p.o. dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku do wydawania decyzji administracyjnych.
1527/377/10 2010-12-02 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Zdzisławowi Jabłonowskiemu p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku do reprezentowania Samorządu Województwa Pomorskiego w sprawach realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach Działania 4.1 i Działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.