Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
1594/106/11 2011-12-30 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia warunków pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie przedsiębiorstwa Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół WyŜszych w Gdańsku, najem nieruchomości Politechniki Gdańskiej oraz powołania Komisji Przetargowej.
1593/105/11 2011-12-29 w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego na dostawę artykułów promocyjno-reklamowych na potrzeby uczestnictwa w targach branżowych, study tourach dla dziennikarzy oraz w uroczystościach otwarcia inwestycji realizowanych w ramach projektu „Pętla śuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, współfinansowanego z działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” oraz zatwierdzenia projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej.
1592/105/11 2011-12-29 w sprawie wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług serwisowych portalu Wrota Pomorza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, zatwierdzenia projektu zaproszenia do negocjacji oraz powołania komisji przetargowej
1591/105/11 2011-12-29 w sprawie zatwierdzenia projektu umowy sprzedaży majątku ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim w likwidacji
1590/105/11 2011-12-29 w sprawie podziału wydatków majątkowych w budżecie Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne w ochronie zdrowia realizowane w 2011 roku
1589/105/11 2011-12-29 w sprawie odmowy umorzenia kwoty odsetek od kwoty wydatków podlegających zwrotowi z związku z nałożoną korektą finansową na zamówienia publiczne w projekcie realizowanym przez Powiat Kościerski nr RPPM.08.01.02-00-032/09-00.
1588/105/11 2011-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działania 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia złoŜonych w ramach konkursu nr 9.2._4.
1587/105/11 2011-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działania 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury złożonych w ramach konkursu nr 9.1._4.
1586/105/11 2011-12-29 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska złożonych w ramach konkursu nr 8.2._5.
1585/105/11 2011-12-29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Województwem Pomorskim warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gminnych zlokalizowanych na planowanej trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.