Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
460/244/12 2012-05-07 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w ramach Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata: 2011-2015.
1503/206/12 2012-12-27 w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych Województwa Pomorskiego na lata 2013-2017 w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego
1502/206/12 2012-12-27 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
1501/206/12 2012-12-27 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o.
1500/206/12 2012-12-27 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
1499/206/12 2012-12-27 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy sp. z o.o.
1498/206/12 2012-12-27 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej spółki Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
1497/206/12 2012-12-27 o zmianie uchwały w sprawie podziału wydatków majątkowych w budżecie Samorządu Województwa na zadania inwestycyjne w ochronie zdrowia realizowane w 2012 roku
1496/206/12 2012-12-27 w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz zwiększenia alokacji w ramach naboru na projekty systemowe w Poddziałaniu 7.1.2 na rok 2012 o kwotę 456 275,11 PLN.
1495/206/12 2012-12-27 w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego dotyczącego realizacji programu indywidualizacji nauczania w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013