Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
//13 2013-10-01 w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1a, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego
1454/313/13 2013-12-31 w sprawie współuczestnictwa w organizacji plebiscytu na „Najpopularniejszych i Najlepszego Sportowca Pomorza 2013 roku”, poprzez ufundowanie nagród dla zwycięzców
1453/313/13 2013-12-31 w sprawie promocji Województwa Pomorskiego w formie współorganizacji 61. Gali „Sportowiec Pomorza 2013”
1452/313/13 2013-12-31 w sprawie przyjęcia indykatywnego harmonogramu ogłaszania konkursów na rok 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
1451/313/13 2013-12-31 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów systemowych dotyczących modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
1449/313/13 2013-12-31 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
1448/313/13 2013-12-31 w sprawie zatwierdzenia Cennika na usługi świadczone przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
1447/313/13 2013-12-31 w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok
1446/312/13 2013-12-24 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
1445/312/13 2013-12-24 Zarząd Województwa Pomorskiego udziela Pani Jolancie Sobierańskiej Grenda, Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pełnomocnictwa do udziału i głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.