Programy ochrony powietrza w województwie pomorskim 

 

 

Zadanie pn. „Aktualizacja Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Całkowita wartość zadania:   49 200,00 zł.                       

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku:  24 600,00 zł

Logo WFOŚiP

Głównym celem sporządzenia i wdrożenia aktualizacji Programów Ochrony Powietrza jest przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza w stosunku do przekroczonego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w 2015 roku, a przez to poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w strefie aglomeracji trójmiejskiej i strefie pomorskiej.

 
 
 
Obowiązujące programy ochrony powietrza

 

Wzór tabel do monitorowania realizacji programów ochrony powietrza (sprawozdania)

Adres do korespondencji

 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
  
Kontakt:

Martyna Romanowska
tel. 58 32 68 664
e-mail: m.romanowska@pomorskie.eu

Diana Frasunkiewicz,
tel. 58 32 68 769,
e-mail: d.frasunkiewicz@pomorskie.eu
 
 
Siedziba departamentu
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
sekretariat: pok. 100
 
 


Liczba odwiedzin : 10920
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-09 14:25:01
Czas publikacji: 2018-01-18 11:24:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak