Informacja dotycząca uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w danym roku  

 
 

INFORMACJA

dotycząca uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w danym roku

Podstawa prawna

Art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.)

Opis sprawy

Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Zgodnie z art. 45 ust 1 - 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.) uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.

Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż wymienione powyżej jest zabroniona.

Opis procedury:

W związku z procedurą corocznych prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw informacje o planowanej powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych na terenie województwa pomorskiego należy kierować do połowy grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy przedmiotowa Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Sejmik Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

W powyższym zgłoszeniu należy określić:

1) imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,

2) miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,

3) dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,

4) czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku / konopi włóknistych,

5) wskazanie gatunku uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste),

6) cel prowadzenia uprawy,

7) lokalizacja uprawy – na terenie jakiej gminy województwa pomorskiego planowana jest uprawa,

8) powierzchnia uprawy w ha na terenie danej gminy.

Uwagi dodatkowe:

1) Projekt uchwały jako projekt aktu prawa miejscowego podlega konsultacjom z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2) Uchwała jako akt prawa miejscowego jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

3) Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Sprawę prowadzi:

Departament Środowiska i Rolnictwa
Adres: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (58) 32 68 763

 

Liczba odwiedzin : 1819
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Witta Magdalena
Czas wytworzenia: 2015-11-18 08:38:51
Czas publikacji: 2018-05-28 08:16:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak