Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 

 
 

 

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w  szczególności z ww. ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marszałek Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: dros@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 659.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz w celu realizacji ustawowego obowiązku weryfikacji, redystrybucji i windykacji opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO
 4. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem  danych osobowych. Takie podmioty będą  przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE ULG W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA
 
 
Podstawa prawna
art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1075 ze zm. ) w związku z art. 281 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm..)
 

Opis
sprawy/

          zadania
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem strony lub interesem publicznym marszałek województwa, jako organ podatkowy w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, na podstawie art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, może: 
 • odroczyć termin płatności opłaty lub rozłożyć zapłatę opłaty na raty,
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości w opłatach wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzyć w całości lub w części zaległości w opłatach lub odsetki za zwłokę.
Udzielenie lub odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Więcej informacji na temat opłat za korzystanie ze środowiska – Opłaty za korzystanie ze środowiska
 
 

Wniosek – podstawowe informacje i dane
Pisemny wniosek o udzielenie ulgi, podpisany przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania strony, powinien zawierać co najmniej:
 
1. imię i nazwisko albo nazwę, adres i numer REGON podmiotu ubiegającego się o ulgę;
2.  dokładne wskazanie rodzaju ulgi, o jaką ubiega się wnioskodawca:
 • rozłożenie zapłaty opłaty / zaległości w opłacie na raty wraz z propozycją harmonogramu spłaty rat,
 • odroczenie terminu płatności opłaty / zapłaty zaległości w opłacie wraz z propozycją terminu zapłaty,
 • umorzenie zaległości w opłacie / umorzenie odsetek;
3. zakres(-y) korzystania ze środowiska i okres(-y) rozliczeniowe, których wniosek dotyczy;
4. wysokość opłat / zaległości w opłatach objętych wnioskiem (jeżeli wniosek obejmuje opłaty za kilka okresów i zakresów należy osobno wymienić wysokość opłaty za każdy okres i zakres);
5. uzasadnienie, ze szczególnym naciskiem na wykazanie wskazanych w art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa przesłanek ważnego interesu strony i/lub interesu publicznego przemawiających za udzieleniem wnioskowanej ulgi;
6.w przypadkuwnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą rodzaj pomocy, jaką ma stanowić ulga, o którą ubiega się wnioskodawca:
 • pomoc de minimis,
 • pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • pomoc publiczna udzielana w związku z jednym z celów wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa,
 • pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie udzielana w związku z jednym z celów wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa.
Ważny interes strony 
i
interes publiczny
Zgodnie z treścią art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa pozytywne rozpatrzenie wniosku możliwe jest wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem strony lub interesem publicznym.
 
Obie ww. przesłanki mają alternatywny i równorzędny charakter, co oznacza, że do podjęcia pozytywnej dla wnioskodawcy decyzji wystarczy, by w konkretnej sytuacji przemawiał za nią ważny interes strony lub interes publiczny albo obie te przesłanki jednocześnie.
Pomoc de minimis
Pomoc de minimis jest najczęściej stosowanym rodzajem pomocy. Jest to forma pomocy, którą można uzyskać bez konieczności wnoszenia wkładu własnego i wskazywania przeznaczenia pomocy. Nie ma też obowiązku notyfikowania jej do Komisji Europejskiej, ani uzyskiwania opinii Prezesa UOKiK.
 

Pomoc w rolnictwie i rybołówstwie
a
pomoc inna niż w rolnictwie i rybołówstwie
 
Zasadniczo w przypadku ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o tym, czy udzielana ulga jest pomocą w rolnictwie lub rybołówstwie czy inną niż w rolnictwie lub rybołówstwie decyduje kryterium podmiotowe.
 
Oznacza to, że wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą w sektorze produkcji pierwotnej produktów rolnych lub w sektorze rybołówstwa co do zasady wnioskuje odpowiednio o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, natomiast wnioskodawca prowadzący działalność w pozostałych sektorach – o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie.
 

Załączniki do wniosku
Do wniosku należy załączyć następujące informacje i dokumenty:
 
1. Wszelkie dokumenty potwierdzające okoliczności opisane we wniosku, w szczególności potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy;
2. Oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej (więcej informacji w rubryce Opłata skarbowa);
3. Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest, w zależności od rodzaju wnioskowanej pomocy, przedłożyć ponadto:
 
 
RODZAJ WNIOSKOWANEJ POMOCY
 
WYMAGANE DOKUMENTY
pomoc de minimis

 

 •  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
  de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311); nowy wzór formularza został wprowadzony rozporządzeniem RM z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – pkt 1 w rubryce Formularze do pobrania;
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości - w przypadku ubiegania się o odroczenie lub rozłożenie na raty;

 

pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 •  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) –pkt 2 w rubryce Formularze do pobrania;
pomoc publiczna (na cele z art. 67b § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa)

 

 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.) – pkt 3 w rubryce Formularze do pobrania;
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (oprócz mikro- i małych przedsiębiorstw);

 

pomoc publiczna w rolnictwie lub rybołówstwie (na cele z art. 67b § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa)

 

 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.) – pkt 3 w rubryce Formularze do pobrania;
 
Formularze do pobrania
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na cele określone w art. 67b § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa (pomoc w rolnictwie i rybołówstwie oraz pomoc inna niż w rolnictwie i rybołówstwie)
 

Opłata skarbowa
 
Za dokonanie czynności urzędowej na wniosek – wydanie decyzji – należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 783: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część I, poz. 53: decyzja inna, do której zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego).
 
W tytule przelewu należy dokładnie określić, czego dotyczy opłata, np.: „opłata skarbowa za wydanie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie rozłożenia na raty zapłaty opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011r.”.
 
 
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Gdańska. Wykaz kont Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w tym konta do opłaty skarbowej, znajduje się pod adresem:
 
Zwolnienia od opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
 

Jednostka / osoba odpowiedzialna
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa 
Referat opłat środowiskowych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
 
Jak do nas trafić? Mapka
 
  Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę prowadzącą sprawy z zakresu ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska:
 
Magdalena Herbasz, pokój 118
tel.: (58) 32-68-679, fax:  (58) 32-68-771
 

Sposób i miejsce składania wniosku
Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów można przesłać na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa 
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
 
 lub złożyć osobiście:
 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego –
  ul. Okopowa 21/27,
 • w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa – ul. Augustyńskiego 2, pok. 100;

 

lub złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej - Instrukcja użytkownika
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

Termin załatwienia sprawy
Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynosi jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od wpływu wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
 
Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminu rozpatrzenia wniosku (załatwienia sprawy) nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do organu II instancji – Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

Liczba odwiedzin : 2884
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-19 11:24:10
Czas publikacji: 2018-06-29 09:29:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak