Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO), informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marszałek Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: dros@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 659.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowego obowiązku wydawania zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO.
 4. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem  danych osobowych. Takie podmioty będą  przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Podstawa prawna
   art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 oraz art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096),
 
   w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) – dalej: POŚ.
Opis sprawy/
zadania

   Zaświadczenie wydawane jest na wniosek.

   W przypadku, gdy o zaświadczenie ubiega się:

 1. podmiot korzystający ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy POŚ – przed wydaniem zaświadczenia weryfikowane jest wywiązywanie się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i składania odpowiednich wykazów – więcej informacji:
                        
  Opłaty za korzystanie ze środowiska
 2. podmiot, który nie korzysta ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy POŚ, zobowiązany jest dołączyć do wniosku stosowne oświadczenie (patrz: rubryka „Formularz wniosku i załączniki do pobrania”).
 3. jednostka samorządu terytorialnego (JST)powiat lub gmina:
 • dodatkowo pod kątem wywiązywania się z obowiązku wnoszenia opłat
  i składania wykazów weryfikowane są jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej;
 •  w związku z powyższym JST składając wniosek o wydanie zaświadczenia zobowiązana jest przedłożyć listę swoich jednostek (patrz: rubryka „Formularz wniosku i załączniki do pobrania”) wraz z informacją nt. wywiązywania się przez nie z ww. obowiązku;
 • ·tutejszy organ wyda zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami dopiero po stwierdzeniu faktu, że zarówno JST, jak i wszystkie jej jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wywiązują się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;
 • w sytuacji, gdy jednostka organizacyjna JST nie korzysta ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy POŚ, należy do wniosku dołączyć stosowne oświadczenie (patrz: rubryka „Formularz wniosku i załączniki do pobrania”).

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek zawierający dokładny cel wydania zaświadczenia.
 2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej (w przypadku braku zwolnienia).
 3. Lista jednostek organizacyjnych – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Oświadczenie o niekorzystaniu ze środowiska – w przypadku podmiotów oraz jednostek organizacyjnych powiatu lub gminy nie korzystających ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy POŚ.
 
   UWAGA: W sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, zgodnie
z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 
   Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Formularz wniosku i załączniki do pobrania
 
 
Opłata skarbowa
   Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm), załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, poz. 21: pozostałe zaświadczenia). W tytule przelewu należy wpisać: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska” .
 
 
 
   Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Gdańska. Wykaz kont Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w tym konta do opłaty skarbowej, znajduje się pod adresem:

 
 
   UWAGA: W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika zobowiązany jest uiścić dwie odrębne opłaty skarbowe, po 17 zł każda:
 • za wydanie zaświadczenia,
 • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (patrz rubryka „Wymagane dokumenty”).
 
   Zwolnienia od opłaty skarbowej –zgodnie z art. 7 oraz załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej
Jednostka / osoba odpowiedzialna
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
Referat opłat środowiskowych 
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
 
Jak do nas trafić? Mapka
 
    Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z zaświadczeniami o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska udzielane są pod numerem telefonu:
 

Kierownik Referatu opłat środowiskowych:
Magdalena Herbasz,
pokój 118
tel: (58) 32-68-679, fax: (58) 32-68-771
m.herbasz@pomorskie.eu 

Podmioty z terenu miasta Gdańsk
Iwona Lewandowska, pokój 114 
tel: (58) 32-68-672, fax: (58) 32-68-771 
i.lewandowska@pomorskie.eu

 
Podmioty z terenu miasta Gdynia oraz powiatów kwidzyńskiego, nowodworskiego oraz z pozostałych województw mających obiekty na terenie województwa pomorskiego
Karolina Wołowska
, pokój 114 
tel: (58) 32-68-656, fax: (58) 32-68-771 
k.wolowska@pomorskie.eu 

Podmioty z terenu powiatów: kościerskiego, malborskiego i wejherowskiego
Jan Kreffta pokój 120 
tel: (58) 32-68-677, fax: (58) 32-68-771
j.krefta@pomorskie.eu

Podmioty z terenu miasta Sopot oraz powiatów: gdańskiego, sztumskiego i  tczewskiego
Magdalena Tarkowska, pokój 124 
tel: (58) 32-68-760, fax: (58) 32-68-771 
m.tarkowska@pomorskie.eu

Podmioty z terenu powiatów: puckiego i starogardzkiego
Paulina Żukowska, pokój 124
tel: (58) 32-68- 469, fax: (58) 32-68-771 
p.zukowska@pomorskie.eu 

Podmioty z terenu miasta Słupsk oraz powiatu bytowskiego
Ignacy Łuszczyński,
pokój 7
tel: (59) 847-52-74, fax: (58) 32-68-770
i.luszczynski@pomorskie.eu

Podmioty z terenu powiatów człuchowskiego, kartuskiego, słupskiego
Agnieszka Młynarczyk, pokój 6
tel: (59) 842-67-88, fax (58) 32-68-770
a.mlynarczyk@pomorskie.eu

Podmioty z terenu powiatów: chojnickiego i lęborskiego
Anna Rożek
, pokój 4
tel. (59) 842-22-63, fax (58) 32-68-770
A.Rozek@pomorskie.eu

Sposób i miejsce składania dokumentów
Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów można przesłać na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa 
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
 
lub złożyć osobiście:
 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
  ul. Okopowa 21/27,
 • w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa – ul. Augustyńskiego 2, pok. 100;
 
lub złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
 
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
 
Termin załatwienia sprawy
Do 7 dni od daty wpływu wniosku.
Odbiór osobisty
   Zaświadczenie można odebrać osobiście w Departamencie Środowiska i Rolnictwa w budynku przy ul. Augustyńskiego 2.
Osoba odbierająca, nie będąca osobą reprezentującą podmiot ubiegający się o zaświadczenie, ani osobą wskazaną w pełnomocnictwie, o którym mowa w rubryce „Wymagane dokumenty”, powinna przedłożyć pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia.Złożenie pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru dokumentów jest zwolnione od obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Odmowa wydania zaświadczenia / tryb odwoławczy
 
   Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (art. 219 Kodeksu postępowania administracyjnego).
 
Dodatkowe informacje
   Program Adobe Acrobat Reader, który służy do czytania plików .pdf jest programem bezpłatnym.
 

Liczba odwiedzin : 3334
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-19 11:56:47
Czas publikacji: 2019-01-23 11:22:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak