Komisje sejmiku 

 

 

Sejmik województwa może powoływać stałe i doraźne komisje do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac sejmiku. Sejmik powołując komisję doraźną, określa zakres jej zadań oraz skład osobowy, a także termin, na jaki została powołana. Komisja liczy do 10 członków. Radny może być członkiem, co najwyżej 3 komisji stałych.

Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez ich przewodniczących. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzeniu komisji powinno nastąpić, z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad i inne niezbędne dokumenty. Przewodniczący komisji może zaprosić na posiedzenie osoby, których obecność uzna za konieczną dla pracy komisji. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół.

Uchwały komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 składu komisji (pkt 5 §17 Statutu Województwa Pomorskiego).

Zakres zadań, przedmiot działania, zasady dotyczące składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy komisji powoływanych przez sejmik województwa określa statut województwa.

 


Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu

2018-03-07 13:57:03
Komisja Budżetu i Finansów

2017-12-28 15:02:47
Komisja Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej

2017-12-22 13:36:53
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnosciowej i Rozwoju Obszarów Wiejskich

2017-12-22 13:36:00
Komisja Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego

2017-12-22 13:35:30
Komisja Rewizyjna

2017-12-22 13:33:06
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny

2017-12-22 13:29:50
Komisja Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej

2017-12-22 13:28:30
Komisja Ochrony Środowiska

2016-03-04 13:31:14
Liczba odwiedzin : 11828
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-02-12 12:33:59
Czas publikacji: 2015-07-10 11:25:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak