2008 r. - Kontrole zewnętrzne 

 
 
* - organ kontroli zewnętrznej dotychczas nie przekazał pełnej dokumentacji przebiegu i efektu kontroli,
** - XXX – dane nie udostępnione na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 782 ze zm.).

 

Wykaz kontroli zewnętrznych za IV kw. 2008 r.

 

ROK 2008 – czwarty kwartał
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli**

31.
Pomorski Urząd Wojewódzki
02.10.2008 r.
03.10.2008 r.
Kontrola realizacji projektów nr 02/828 i 03/821
32.
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku
20.10.2008 r.
28.10.2008 r.
Zdolność administracji publicznej do wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013
33.
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
21.10.2008 r.
22.10.2008 r.
Audyt w zakresie gotowości samorządu województwa do wdrażania działań w ramach PROW 2007- 2013
34.
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku
23.10.2008 r.
21.11.2008 r.
Wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej
35.
Pomorski Urząd Wojewódzki
24.10.2008 r.
Inwestycja realizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2008 „Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ul. Hubalczyków 1”
36.
Pomorski Urząd Wojewódzki
18.11.2008 r.
Inwestycja realizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2008 „Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ul. Hubalczyków 1”
37.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
24.11.2008 r.
Realizacja postanowień umowy na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” – obszar A
38.
Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
10.12.2008 r.
12.12.2008 r.
Kontrola w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów
39.
Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku
15.12.2008 r.
27.02.2009 r.
Prawidłowość przydzielania funduszy unijnych przez województwa oraz ich wykorzystania przez beneficjentów w ramach wybranych RPO na lata 2007-2013
40.
Pomorski Urząd Wojewódzki
18.12.2008 r.
Kontrola na koniec realizacji projektu „Moduł Informacyjno Decyzyjny WIEDZA – INNOWACJE – GOSPODARKA” (MID WIG)
41.
Pomorski Urząd Wojewódzki
19.12.2008 r.
23.12.2008 r.
Inwestycja realizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2008 „Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ul. Hubalczyków 1”
42.
Pomorski Urząd Wojewódzki
19.12.2008 r.
Kontrola projektu „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Informacyjnego ds. INTERREG IIIAWykaz kontroli zewnętrznych za III kw. 2008 r.

 

ROK 2008 – trzeci kwartał
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli**

19.
Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku
4.07.2008
31.07.2008
Ochrona i udostępnianie zasobów muzealnych w Polsce w latach 2006-2008
20.
Pomorski Urząd Wojewódzki
11.07.2008
14.07.2008
Inwestycja realizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2008 „Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ul. Hubalczyków 1”
21.
Pomorski Urząd Wojewódzki
29.07.2008
29.07.2008
Inwestycja realizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2008 „Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ul. Hubalczyków 1”
22.
Pomorski Urząd Wojewódzki
19.08.2008
29.08.2008
Kontrola projektów z Pomocy Technicznej nr 02/730, 03/770, 02/594
23.
Pomorski Urząd Wojewódzki
25.08.2008
25.08.2008
Inwestycja realizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2008 „Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ul. Hubalczyków 1”
24.
Pomorski Urząd Wojewódzki
28.08.2008
29.08.2008
Kontrola projektów z Pomocy Technicznej nr 01/747, 01/748, 02/585
25.
Pomorski Urząd Wojewódzki
29.08.2008
01.09.2008
Kontrola projektu „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Informacyjnego ds. INTERREG IIIA”
26.
Państwowa Inspekcja Pracy
08.09.2008
06.10.2008
Przestrzeganie przepisów prawa pracy dot. Zatrudniania osób niepełnosprawnych
27.
Pomorski Urząd Wojewódzki
01.09.2008
10.09.2008
Kontrola projektu 2005/145 „Rewitalizacja zabytków promocja przygranicznych szlaków kulturalnych na terenach Bałtyku Południowego”
28.
Pomorski Urząd Wojewódzki
15.09.2008
Inwestycja realizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2008 „Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ul. Hubalczyków 1”
29.
Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku
16.09.2008
Pobieranie oraz wykorzystanie przez samorządy województw i gmin opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2006-2008
30.
Ministerstwo Zdrowia
22.09.2008
26.09.2008
Kontrola dotycząca zakresu i stopnia zaawansowania przygotowań obronnych w wybranych jednostkach organizacyjnych służby zdrowia województwa pomorskiego
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)ROK 2008 – drugi kwartał
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli**
13.
Pomorski Urząd Wojewódzki
28.04.2008 r.
Kontrola realizacji Projektu 01/572
14.
Pomorski Urząd Wojewódzki
08.05.2008 r.
18.06.2008 r.
Kontrola realizacji projektu nr Z/2.22I1.5/309/05
15.
Ministerstwo Finansów
20.05.2008
Audyt zgodności systemów informatycznych perspektywy 2007-2013
16.
Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku
04.06.2008
02.07.2008
Prawna ochrona pracy
17.
Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku
09.06.2008
25.06.2008
Realizacja projektów dot. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej (STAP)
18.
Pomorski Urząd Wojewódzki
24.06.2008
30.06.2008
Funkcjonowanie pisemnych procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa PomorskiegoROK 2008 – pierwszy kwartał
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli**

1.
Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku
08.01.2008r.
17.03.2008r.
Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2007r.
2.
Pomorski Urząd Wojewódzki
21.01.2008r.
24.01.2008r.
Kontrakt Wojewódzki za 2007r. – Szpital w budowie w Słupsku
3.
Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku
22.01.2008r.
Przestrzeganie przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w sprawie wdrożenia wybranych regionalnych programów operacyjnych
4.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
23.01.2008r.
Audyt zgodności – systemy zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
5.
Archiwum Państwowe w Gdańsku
30.01.2008r.
Kontrola Archiwum zakładowego
6.
Pomorski Urząd Wojewódzki
11.02.2008r.
Projekt ZPORR 02/564
7.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/woj. Gdańsk
13.02.2008r.
27.02.2008r.
Prawidłowość zgłoszeń do bezp.. nal. Składek świadczeń z fund. ZUS. Opracowanie wniosków emerytalnych, rent oraz ustalanie kapitału początkowego.
8.
Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku
15.02.2008r.
Realizacja wydatków ze środków publicznych na inwestycje budowlane
9.
Pomorski Urząd Wojewódzki
18.02.2008r.
21.02.2008r.
Projekt Z/2.22/U/2.2/43/01/06
10.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
21.02.2008r.
Audyt zgodności systemów zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
11.
Pomorski Urząd Wojewódzki
06.03.2008r.
07.03.2008r.
Kontrakt Wojewódzki 2007 „Lotnisko Regionalne – Rębiechowo Sp. z o.o.”
12.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
13.03.2008r.
SPO - ROL 2004-2006
 

Liczba odwiedzin : 407
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kapelan
Czas wytworzenia: 2011-09-15 08:51:32
Czas publikacji: 2015-11-25 12:16:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak