2009 r. - Kontrole zewnętrzne 

 
 
* - organ kontroli zewnętrznej dotychczas nie przekazał pełnej dokumentacji przebiegu i efektu kontroli,
** - XXX – dane nie udostępnione na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 782 ze zm.).

 

Wykaz kontroli zewnętrznych za IV kw. 2009 r.

 

ROK 2009 – czwarty kwartał
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli**
33.
Pomorski Urząd Wojewódzki
16.10.2009
Kontrola inwestycji pn. „Szpital Wojewódzki w budowie Słupsku”
34.
Pomorski Urząd Wojewódzki
26.10.2009
Kontrola na zakończenie realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFS w ramach ZPORR – nr Z/2.22/II/2.2/12/01/09 – „Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie na rok szkolny 2008/2009”
35.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Centrala Warszawa
17.11.2009
18.11.2009
Audyt weryfikacji wniosków w ramach działania 4.31 Oś 4
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
36.
Pomorski Urząd Wojewódzki
20.11.2009
Kontrola inwestycji pn. „Szpital Wojewódzki w budowie Słupsku”
37.
Pomorski Urząd Wojewódzki
23.11.2009
04.12.2009
Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli oraz stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP
38.
Pomorski Urząd Wojewódzki
26.11.2009
Wykonywanie przez Marszałka zadań administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo wodne
39.
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku
04.12.2009
30.12.2009
Realizacja zadania zamknięcie pomocy finansowanej z funduszy strukturalnych
40.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Centrala Warszawa
15.12.2009
18.12.2009
Kontrola wniosków o pomoc techniczną w ramach PROW 2007 - 2013
41.
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku
16.12.2009
31.12.2009
Realizacja wniosków wnikających z wystąpień pokontrolnych LGD 41009-04-08 z 27.08.2008 r.
42.
Pomorski Urząd Wojewódzki
15.12.2009
Kontrola inwestycji pn. „Szpital Wojewódzki w budowie Słupsku”Wykaz kontroli zewnętrznych za III kw. 2009 r.

 

ROK 2009 – trzeci kwartał
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli**
23.
Europejski Trybunał Obrachunkowy
2.07.2009
Program Leader
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
24.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
24.07.2009
02.10.2009
Kontrola celowości zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi i środkami pochodzącymi z UE
25.
Pomorski Urząd Wojewódzki
27.07.2009
Kontrola inwestycji pn. „Szpital Wojewódzki w budowie Słupsku”
26.
Ministerstwo Infrastruktury
27.07.2009
30.07.2009
Kontrola na zakończenie realizacji projektu ”Unowocześnienie taboru kolejowego przewozów regionalnych na terenie województwa pomorskiego
27.
Pomorski Urząd Wojewódzki
19.08.2009
Kontrola inwestycji pn. „Szpital Wojewódzki w budowie Słupsku”
28.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Centrala Warszawa
26.08.2009
28.08.2009
Poprawność stosowania i przestrzegania przyjętych przez samorząd województwa procedur dla działań 313, 322,323 i 4.31 funkcjonowanie LGD
29.
Pomorski Urząd Wojewódzki
1.09.2009
Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr 03/868 „Kampania promująca efekty ZPORR w województwie pomorskim” – realizowanego w ramach ZPORR z działania 4.3
30.
Pomorski Urząd Wojewódzki
2.09.2009
17.11.2009
Kontrola na zakończenie realizacji projektu nr 02/870 ”Studia podyplomowe w przedmiocie: „Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych” (jeden semestr) dla pracowników urzędu marszałkowskiego zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz uczestniczących w procesie programowania RPO
na lata 2007-2013” realizowanego w ramach ZPORR z działania 4.2
31.
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku
3.09.2009
17.11.2009
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w administracji publicznej
32.
Pomorski Urząd Wojewódzki
18.09.2009
Kontrola inwestycji pn. „Szpital Wojewódzki w budowie Słupsku”Wykaz kontroli zewnętrznych za II kw. 2009 r.

 

ROK 2009 – drugi kwartał
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli**
16.
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku
07.04.2009
30.09.2009
Gospodarowanie w gminach wybranych województw stałymi odpadami komunalnymi, w tym zwłaszcza ulegającymi biodegradacji
17.
Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku
22.04.2009
23.04.2009
Ocena przestrzegania wybranych zagadnień z zakresu prawnej ochrony pracy
18.
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa Gdynia
07.05.2009
Działanie 3.2 SPO-ROL Pomoc Techniczna
19.
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
19.05.2009
27.05.2009
Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli RPO WP
20.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
22.05.2009
24.07.2009
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w zakresie ZPORR
21.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
26.05.2009
02.06.2009
Kontrola realizacji umowy nr WRR/000057/11/D z dnia 1 września 2008 r.
22.
Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Gdańsku
16.06.2009
28.09.2009
Realizacja zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych przez marszałków województw, na terenie których leżą miasta zgłoszone do organizacji mistrzostw EURO 2012Wykaz kontroli zewnętrznych za I kw. 2009 r.

 

ROK 2009 – pierwszy kwartał
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli**
1.
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku
08.01.2009
24.03.2009
Powiązanie budżetów jst z budżetem państwa, państwowymi funduszami celowymi, oraz innymi państwowymi osobami prawnymi w 2008 roku
2.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
12.01.2009
05.06.2009
Kontrola kompleksowa Samorządu Województwa Pomorskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych
 
 
3.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
19.01.2009
SPO-ROL 3.1 i 3.3
4.
I Urząd Skarbowy w Gdańsku
22.01.2009
26.01.2009
Transakcje z XXX na podstawie faktury 08-FVS/0047
5.
Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku
23.01.2009
29.01.2009
Przestrzeganie przepisów dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych
6.
Pomorski Urząd Wojewódzki
02.02.2009
03.02.2009
Inwestycja realizowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2008 „Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ul. Hubalczyków 1”
7.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
09.02.2009
SPO-ROL Kanał Młyński
Kontrola krzyżowa. Wynik kontroli dostępny w jednostce kontrolowanej
8.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
20.02.2009
SPO-ROL Gmina Czarna Dąbrówka
Kontrola krzyżowa. Wynik kontroli dostępny w jednostce kontrolowanej
9.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
26.02.2009
27.02.2009
Kontrola systemowa w ramach PO KL
10.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
09.03.2009
13.03.2009
Wydatkowanie przez UMWP środków PFRON na dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej
11.
Pomorski Urząd Wojewódzki
11.03.2009
19.03.2009
Wizyta sprawdzająca wydatki przedstawione w deklaracji wydatków w Urzędzie Marszałkowski (RPO)
12.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
12.03.2009
13.03.2009
Kontrola PO KL Pomoc Techniczna
13.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
19.03.2009
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach realizacji PO KL w ramach priorytetów VI –IX (art. 62 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r. aktualizującego przepisy ogólne dot. EFRR, EFS oraz FS i uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. U. UE. L nr 210/25 ze zm)
14.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
20.03.2009
Kontrola realizacji umowy nr EDP/000048/11/D z dnia 20.07.2007 r.
15.
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku
24.03.2009
Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 

Liczba odwiedzin : 639
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2014-05-30 12:33:25
Czas publikacji: 2016-01-18 11:26:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak