2010 r. - Kontrole zewnętrzne 

 
 
* - organ kontroli zewnętrznej dotychczas nie przekazał pełnej dokumentacji przebiegu i efektu kontroli,
** - XXX – dane nie udostępnione na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 782 ze zm.).
Wykaz kontroli zewnętrznych za IV kw. 2010 r.

 

ROK 2010 – czwarty kwartał
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
28.
Europejski Trybunał Obrachunkowy
11-15.10.2010 i
15-19.11.2010
Kontrola w zakresie wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej – DAS 2010, EFRR,2007PL161PO015 – RPO WP na lata 2007 – 2013
 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
29.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
25.10.2010
Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt nr RPPM.06.04.00-00-003/08-01, wniosek o płatność nr RPPM.06.04.00-00-003/08-04

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

30.
Wojewoda Pomorski
26.10.2010
13.11.2010
Cztery inwestycje dotyczące doposażenia szpitali w sprzęt w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego 2007-2008
31.
Wojewoda Pomorski
27.10.2010
2.11.2010
Realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo łowieckie
32.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2.11.2010
5.11.2010
Kontrola wniosków o płatność z tytułu pomocy technicznej w ramach PROW 2007 – 2013
33.
Pomorski Urząd Wojewódzki
przeniesiona na I kw. 2011 r.
Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP

 Przeniesiona na I kw. 2011 r.

34.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
8.11.2010
Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt nr RPPM.08.01.01-00-023/08-01, wniosek o płatność nr RPPM.08.01.01-00-023/08-01

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

35.
Wojewoda Pomorski
22.11.2010
03.12.2010
Kontrola czterech inwestycji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego
36.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
6.12.2010
8.12.2010
Kontrola na miejscu realizacji porozumienia o prowadzeniu Sytemu informacji o funduszach Europejskich w województwie pomorskim
37.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
8.12.2010
Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt nr RPPM.04.01.00-00-003/08-00, wniosek o płatność nr RPPM.04.01.00-00-003/08-03

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

38.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
9.12.2010
22.12.2010
Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli pt. „Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
39.
Wojewoda Pomorski
10.12.2010
22.12.2010
Szpital Wojewódzki w Słupsku
40.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
14.12.2010
Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt nr RPPM.08.01.01-00-051/08-02, oraz RPPM.04.01.00-00-011/08-01

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

41.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
28.12.2010
Weryfikacja poprawności i terminowości wykonania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania doboru operacji do kontroli na miejscu
42.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
28.12.2010 r.
Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 RPPM.01.06.01-00-003/08-01

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

43.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
30.12.2010
18.01.2011
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013Wykaz kontroli zewnętrznych za III kw. 2010 r.

 

ROK 2010 – trzeci kwartał
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
17.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
13.07.2010
16.07.2010
Kontrola na miejscu działania Pomoc Techniczna 2007 – 2013 - Wynagrodzenia KSOW
18.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
22.07.2010
Kontrola poprawności realizacji czynności kontrolnych w ramach działań delegowanych PROW na lata 2007 - 2013
19.
Wojewoda Pomorski
26.07.2010
13.08.2010
Prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2009 roku na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
20.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku
26.07.2010
19.10.2010
Realizacja przez zarządy województw wybranych zadań instytucji zarządzających RPO
21.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
02.08.2010
17.09.2010
Audyt zgodności Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” w Instytucji Pośredniczącej
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
22.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
07.09.2010
10.09.2010
Kontrola na miejscu działania Pomoc techniczna PROW 2007 – 2013
23.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
14.09.2010
09.11.2010
Kontrola ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

24.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

16.09.2010

Kontrola postępowania o udzielenie zamowienia publicznego SPO ROL 2004-2006

efekt kontroli

25.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku
20.09.2010
05.10.2010
Prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz zasadność dokonania zwrotu podatku za 01.07.2010 – 31.07.2010

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.);
 

26.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
24.09.2010
Kontroli projektu PL0440 „Informatyzacja państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz opracowanie systemu organizacji, zarządzania i udostępniania przez Internet”
27.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej
30.09.2010
w trakcie
Audyt RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. a rozp. Rady (WE) nr 1083/2006)

Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)Wykaz kontroli zewnętrznych za II kw. 2010 r.

 

ROK 2010 – drugi kwartał
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
11.
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku
12.04.2010
16.07.2010
Realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego
12.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
07.05.2010
25.06.2010
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z UE oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji RPO WP - Projekt RPPM.04.01.00-00-009/08
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
13.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
25.05.2010
27.05.2010
Kontrola przestrzegania przyjętych przez SW procedur dla działań PROW 2007-2013 (413, 313,322,323)
14.
InfoAudit Sp. z o.o./
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
11.06.2010
14.06.2010
Realizacja Projektu POIG 6.4 „Pętla Żuławska”
15.
DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j
14.06.2010
09.07.2010
Audyt zewnętrzny RPD PT PO KL 2009
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
16.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
16.06.2010
18.06.2010
Kontrola na miejscu działania Pomoc Techniczna PROW 2007 – 2013Wykaz kontroli zewnętrznych za I kw. 2010 r.

 

ROK 2010 – pierwszy kwartał
L.p.
Podmiot wykonujący kontrolę
Okres kontroli
Zakres kontroli
Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
1.
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku
08.01.2010
15.03.2010
Powiązanie budżetów jst z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2009 roku
2.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

19.01.2010
22.01.2010
Pomoc Techniczna PROW 2007 -2013:
Wynagrodzenie dla osób zajmujących się działaniami informacyjno- promocyjnymi w ramach PROW 2007-2013;
Wynagrodzenie dla pracowników ds. KSOW w ramach PROW 2007-2013 w Województwie Pomorskim
3.
DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j.
14.01.2010
26.02.2010
Audyt zewnętrzny RPD PT PO KL 2007-2013
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
4.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
02.03.2010
29.05.2010
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach PO KL w zakresie Priorytetu VI – IX
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
5.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
11.03.2010
09.04.2010
Audyt operacji RPO
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
6.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
11.03.2010
07.04.2010
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach RPO WP Projekt nr RPPM.10.03.00-00-003/08
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
7.
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
11.03.2010
07.05.2010
Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach RPO WP Projekt nr RPPM.10.2.00-00-002/08
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
8.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
18.03.2010
19.03.2010
Realizacja planów komunikacyjnych PROW 2007-2013
9.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
25.03.2010
Kontrola w ramach SPO ROL 2004-2006
10.
Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku
31.03.2010
31.05.2010
Zarządzanie programami poprawy jakości środowiska współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 -2013
 

Liczba odwiedzin : 466
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2012-04-30 08:36:48
Czas publikacji: 2015-11-25 12:16:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak