2011 r. - Kontrole zewnętrzne 

 
 
* - organ kontroli zewnętrznej dotychczas nie przekazał pełnej dokumentacji przebiegu i efektu kontroli,
** - XXX – dane nie udostępnione na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 782 ze zm.).Wykaz kontroli zewnętrznych za IV kw. 2011 r.

ROK 2011 – czwarty kwartał
Lp. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
63. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 03.10.2011
07.10.2011
Kontrola na miejscu działania Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Wynagrodzenia PROW efekt kontroli
64. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 05.10.2011
06.10.2011
Weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego efekt kontroli
65. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 06.10.2012 Audyt operacji RPO WP (art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r.) Projekt nr RPPM.04.03.00-00-002/09 wniosek o płatność RPPM.04.03.00-00-002/09-07 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
66. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 11.10.2011 Audyt operacji RPO WP (art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r.) Projekt nr RPPM.03.01.00-00-004/09 wniosek o płatność RPPM.03.01.00-00-004/09-06 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
67. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 19.09.2011 Audyt operacji PO KL (art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r.) POKL.09.01.01-22-008/09 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
68. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 26.10.2011 Audyt systemu RPO WP (art. 62 ust. 1 lit. a rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r. ustanawiającego przepisy dot. EFRR, EFS i FS i uchylającego rozp. (WE) nr 1260/1999) Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
69. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 30.11.2011 Audyt operacji RPO WP (art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r.) Projekt nr RPPM.03.02.01-00-006/10 wniosek o płatność RPPM.03.02.01-00-006/10-01  Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
70. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 28.10.2011 Audyt operacji RPO WP (art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r.) Projekt nr RPPM.07.01.00-00-003/09 wniosek o płatność RPPM.07.01.00-00-003/09-06 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
71. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 30.11.2011 Audyt operacji RPO WP (art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r.) Projekt nr RPPM.08.01.01-00-012/08 wniosek o płatność RPPM.08.01.01-00-012/08-04 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
72. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 08.12.2011 Audyt operacji RPO WP (art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r.) Projekt nr RPPM.08.02.00-00-047/08 wniosek o płatność RPPM.08.02.00-00-047/08-04 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)
73. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 13.12.2011 Audyt operacji RPO WP (art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r.) Projekt nr RPPM.08.01.01-00-040/08 wniosek o płatność RPPM.08.01.01-00-040/08-04 Dokumentacja przebiegu
i efektu kontroli
nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 ze zm.)


Wykaz kontroli zewnętrznych za III kw. 2011 r.

ROK 2011 – trzeci kwartał
Lp. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
51. Archiwum Państwowe w Gdańsku 07.07.2011 Kontrola archiwum zakładowego efekt kontroli
52. Biuro Rachunkowe „Consensus” Daria Derwecka 11.07.2011
15.07.2011
Audyt zewnętrzny Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej za 2010 r. Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
53. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 27.07.2011
29.07.2011
Audyt weryfikacji wniosków w zakresie działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (4.13 – Małe Projekty) PROW 2007 – 2013 realizowanych przez SW* Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.);
54. Urząd Zamówień Publicznych 26.07.2011 Kontrola postępowania w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest wykonanie dodatkowych robót budowlano – instalacyjnych do umowy podstawowej nr 721/UM/DMW/2008 z dnia 3.12.2008 r. w celu montażu aparatury medycznej w budynku nr 8 PCT im. M. Kopernika w Gdańsku*  W wyniku postępowania wyjaśniającego nie wszczęto kontroli doraźnej.
55. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 02.08.2011
Kontrola ex-post nr KPU-POIŚ.12.01.00-00-301/08-02 procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem nr POIŚ.12.01.00-00-301/08 pn. „Wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w WSS w Słupsku”
efekt kontroli
56. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 02.08.2011 Kontrola ex-post nr KPU-POIŚ.12.01.00-00-301/08-03 procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem nr POIŚ.12.01.00-00-301/08 pn. „Wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w WSS w Słupsku”  efekt kontroli
57. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 23.08.2011 Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w EFRG oraz EFRROW w roku finansowym kończącym się 15.10.2011 r. projekty:
  1. 001/001/6922-UM1100083/09/01
  2. 001/001/6921-UM1100018/09/01
Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
58. Wojewoda Pomorski 16.09.2011 Wykonywanie przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym  efekt kontroli
59. Komisja Europejska 16.09.2011 Audyt systemu zarządzania i kontroli w IP PO KL w województwie pomorskim oraz audyt operacji 4 projektów realizowanych na terenie województwa pomorskiego KE odstąpiła od zaplanowanych czynności audytowych
60. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 26.09.2011
15.11.2011
Kontrola związana z monitorowaniem przestrzegania przyjętych przez Samorząd Województwa procedur obsługi wniosków dla działań 125, 321, 413/431 oraz terminowość, zamówienia publiczne, certyfikacja, zalecenia pokontrolne  efekt kontroli
61. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 27.09.2011
30.09.2011
Kontrola na miejscu działania Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Wynagrodzenia KSOW 2010 - 2015 efekt kontroli
62. Wojewoda Pomorski 27.09.2011
29.09.2011
Kontrola w ramach Programu Południowy Bałtyk 2007-2013 projekt „Youth Cross-border Cooperation and Communication Projekt” efekt kontroli


Wykaz kontroli zewnętrznych za II kw. 2011 r.

ROK 2011 –drugi kwartał
Lp. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
24. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 08.04.2011
27.04.2011
Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli nr P/09/095 pt. „Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji” efekt kontroli
25. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 08.04.2011
27.04.2011
Realizacja wniosków pokontrolnych NIK z kontroli nr P/09/134 pt. „Gospodarowanie w gminach wybranych województw stałymi odpadami komunalnymi w tym zwłaszcza ulegającymi biodegradacji” efekt kontroli
26. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 13.04.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) wniosek o płatność nr RPPM.08.02.00-00-013/08- 01 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
27. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 14.04.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) wnioski o płatność nr RPPM.08.01.01-00-001/08- 04, RPPM.08.01.01-00-014/08-01, RPPM.08.01.01-00-019/08-05 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
28. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 15.04.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) RPPM.08.02.00-00-061/08-02 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
29. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 20.04.2011 Audyt systemów zarządzania i kontroli PO RYBY 2007-2013 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
30. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 21.04.2011   Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) wniosek o płatność nr RPPM.06.01.00-00-010/08- 06, RPPM.06.01.00-00-010/08-10 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
31. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 27.04.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) RPPM.07.01.00-00-003/09-03 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
32 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 27.04.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) RPPM.04.01.00-00-010/08-07 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
33. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 04.05.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) RPPM.03.02.02-00-004/09-05 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
34. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 04.05.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) RPPM.08.01.01-00-043/08-01 wniosek RPPM.08.01.01-00-043/08-05 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
35. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 09.05.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) RPPM.07.01.00-00-006/08 wniosek o płatność WNP-RPPM.07.01.00-00-006/09-01 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
36. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 13.05.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt nr RPPM.05.05.00-00-003/09-00 wniosek o płatność WNP-RPPM.05.05.00-00-003/09-02 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
37. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 24.05.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) RPPM.03.01.00-00-004/09 wniosek RPPM.03.01.00- 00-004/09-03 RPPM.06.03.00-00-004/08-03 wniosek RPPM.06.03.00-00-004/08-08 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
38. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 25.05.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt RPPM.09.01.00-00-100/09 wniosek o płatność RPPM.09.01.00-00-100/09-06 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
39. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 26.05.2011 Audyt operacji PO KL POKL.09.01.02-22-130/09-00 wnioski o płatność POKL.09.01.02-22-130/09-01, POKL.09.01.02.22-130/09-02, POKL.09.01.02.22- 130/09-03, POKL.09.01.02.22-130/09-04, POKL.09.01.02.22-130/09-05 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
40. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku 03.06.2011
07.09.2011
POKL 2009-2010 efekt kontroli 
41 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 07.06.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) RPPM.10.01.00-00-004/09, RPPM.08.01.02-00- 063/09, RPPM.09.01.00-00-054/09 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
42. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 20.06.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) RPPM.08.02.00-00-073/08-02 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
43 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 16.06.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt RPPM.04.03.00-00-009/09-02 wniosek RPPM.04.03.00-00-009/09-03, projekt RPPM.08.01.02-00-018/09-01 wniosek 08.01.02-00-018/09-05 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
44. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 20.06.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt nr RPPM.03.03.00-00-001/10 WNP 03.03.00-00-001/10-01 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
45. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku 20.06.2011
28.06.2011
Prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz zasadność dokonywania zwrotu podatku za II 2011 r. Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
46. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 27.06.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) RPPM.07.01.00-00-003/08 wniosek RPPM.07.01.00- 00-003/08-01 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
47. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 28.06.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) RPPM.08.01.01-00-029/08 wniosek o płatność RPPM.08.01.01-00-029/08-02 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
48. Polska Organizacja Turystyczna 27.06.2011
01.07.2011
Kontrola projektu „Pętla Żuławska – rozwój turstyki wodnej Etapa I” efekt kontroli
49. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 29.06.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt nr RPPM.08.02.00-00-047/08 wniosek o płatność nr RPPM.08.02.00-00-047/08-02 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
50. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 30.06.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) RPPM.08.02.00-00-049/08 WNP 08.02.00-00-049/08 -02 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)


Wykaz kontroli zewnętrznych za I kw. 2011 r.

ROK 2011 – pierwszy kwartał
L.p. Podmiot wykonujący kontrolę Okres kontroli Zakres kontroli Dokumentacja przebiegu
i efektów kontroli**
1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 12.01.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekty nr RPPM.08.02.00-00-068/08 i RPPM.09.01.00-00-060/09 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 20.01..2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekty nr RPPM.04.01.00-00-009/09-01 i RPPM.04.01.00-00-009/09-04 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 24.01.2011 28.01.2011 Kontrola operacji Pomoc Techniczna PROW 2007 - 2013 efekt kontroli
4. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku 31.01.2011 03.02.2011 Prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz zasadność dokonywania zwrotu podatku za okres 1-31.12.2010 r. Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 02.02.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt nr RPPM.06.03.00-00-005/08-04 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
6. Pomorski Urząd Wojewódzki 08.02.2011 07.03.2011 Kontrola funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP efekt kontroli
7. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 14.02.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt nr RPPM.04.01.00-00-005/08-04 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
8. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 16.02.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt nr RPPM.08.01.02-00-060/09-02 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

 

9. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 16.02.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt nr RPPM.06.03.00-00-009/08-03 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

 

10. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 10.02.2011 Planowa Kontrola ex-post procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem KPU-POIŚ.12.01.00-00-301/08-01 efekt kontroli
11. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16.02.2011 Planowa kontrola ex-post procedury zawierania umów w ramach projektu termomodernizacji siedmiu szpitali woj. Pomorskiego (dot. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, Szpital Miejski im. Brudzińskiego w Gdyni, Szpital Morski im. PCK w Gdyni)  efekt kontroli

 

12. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 23.02.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) wniosek o płatność nr WNP-RPPM.04.01.00-00- 006/08-04  Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

 

13. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 23.02.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt nr RPPM.02.01.00-00-011/08-05 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

 

14. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 23.02.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekty nr RPPM.04.01.00-00-006/08-05 i RPPM.04.01.00-00-006/08-07 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

 

15. Wojewoda Pomorski 25.02.2011 03.03.2011 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o usługach turystycznych efekt kontroli
16. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 25.02.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) wniosek o płatność nr WNP-RPPM.04.01.00-00- 009/09-06 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
17. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 02.03.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt nr RPPM.03.01.00-00-005/09-00* i wniosek o płatność WNP-RPPM.03.01.00-00-005/09-04 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
18. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 02.03.2011 Audyt operacji PO KL projekty nr POKL.09.01.02-22-030/09-00, POKL.09.01.02-22-030/09-01, POKL.09.01.02-22-030/09-02, POKL.09.01.02-22- 030/09-03 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

 

19. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 9.03.2011 11.03.2011 Kontrola w zakresie sprawdzenia obsługi operacji w ramach osi 4 w ramach PO RYBY 2007-2013 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

 

20. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 14.03.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) wniosek o płatność nr WNP-RPPM.04.01.00-00- 009/08-04 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
21. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 18.03.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) wniosek o płatność  nr WNP-RPPM.04.01.00- 00-008/08-05 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

 

22. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 18.03.2011 Audyt operacji RPO WP 2007 – 2013 (z art. 62 ust. 1 lit. b rozp. Rady WE) nr 1083/2006) projekt nr RPPM.08.02.00-00-001/08-02 Dokumentacja przebiegu i efektu kontroli nie udostępniona
na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)

 

23. Urząd Zamówień Publicznych 31.03.2011 Kontrola postępowania o udzielenia zamówień publicznych w 2010 r. w trybie zapytania o cenę* W wyniku postępowania wyjaśniającego nie wszczęto kontroli doraźnej.

 

 

Liczba odwiedzin : 539
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kapelan
Czas wytworzenia: 2014-03-06 15:20:02
Czas publikacji: 2015-11-25 12:15:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak