Informacja w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt 

 
 

INFORMACJA

w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt.

Podstawa prawna:

 1. Art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie warunków, trybu i sposobu wydawania zezwoleń na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt (Dz. U. z 2007 r. Nr 101 poz. 682)

Opis sprawy:

Wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt wymaga uzyskania zezwolenia marszałka województwa stwierdzającego, że technologia spełnia wymogi określone ustawą. Powyższe zezwolenie marszałek województwa wydaje w drodze decyzji.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie dotychczas niestosowanej technologii chowu zwierząt składa podmiot (wnioskodawca), który zamierza ją wprowadzić. Powyższy wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 2. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, który opracował technologię chowu,
 3. Określenie miejsca, w którym będzie wprowadzona technologia chowu.

Do wniosku powinna być dołączona następująca dokumentacja:

 1. Opis technologii chowu uwzględniający zasady i warunki prowadzenia chowu zwierząt, a w szczególności:
  a) cele, jakie ma spełniać ta technologia,
  b) gatunek zwierząt objęty tą technologią,
  c) warunki techniczne pomieszczeń, w których będą utrzymywane zwierzęta oraz warunki mikroklimatyczne tych pomieszczeń,
  d) sposób żywienia i pojenia zwierząt,
  e) wskazanie różnic pomiędzy tą technologią chowu, a innymi technologiami chowu dotyczącymi danego gatunku zwierząt stosowanymi dotychczas.
 2. Opinia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy o zgodności technologii chowu z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie zwierząt.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie technologii chowu, która uzyskała już zezwolenie na wprowadzenie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Turcji albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie, powinna być dołączona następująca dokumentacja przetłumaczona na język polski:

 1. Opis technologii chowu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej,
 2. Dokument wydany przez właściwy organ tego państwa zezwalający na wprowadzenie technologii chowu,
 3. Przepisy obowiązujące w tym państwie, na podstawie których technologia chowu uzyskała zezwolenie na wprowadzenie,
 4. Opinię o technologii chowu wydaną przez organ tego państwa, do którego kompetencji należą sprawy z zakresu ochrony zwierząt, jeżeli została wydana.

Dodatkowe uwagi

Przed wydaniem zezwolenia, marszałek województwa zwraca się do organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, o wydanie opinii o zgodności technologii chowu z przepisami o ochronie zwierząt.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) opłata z tytułu wydania decyzji administracyjnej (Załącznik do niniejszej ustawy, część I pkt 53) wynosi 10 zł. Jedynym sposobem uiszczenia należnej opłaty skarbowej jest wpłata na rachunek: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wniosek z wymaganą dokumentacją należy składać pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska i Rolnictwa

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.):

 • do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.
 • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Tryb odwoławczy:

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Sprawę prowadzi:

Departament Środowiska i Rolnictwa

Adres: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

Dodatkowe informacje w sprawie składania wniosku udzielane są pod numerem telefonu: (58) 32 – 68 - 763

 

 

Liczba odwiedzin : 1236
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Witta Magdalena
Czas wytworzenia: 2015-11-26 11:16:05
Czas publikacji: 2018-05-28 08:14:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak