Produkt tradycyjny 

 
 

Od 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w  szczególności z ww. ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marszałek Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: dros@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 324/635.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO.
  4. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem  danych osobowych (m.in. kancelaria prawna). Takie podmioty będą  przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
  6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 30, kod 00-930 Warszawa.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iod@minrol.gov.pl., tel. 22 623 26 25.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu procedury wpisu produktów tradycyjnych na Listę Produktów Tradycyjnych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1168). Oznacza to, że dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji związanej z wnioskiem o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na Listę Produktów Tradycyjnych.

4) Pana/Pani dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne/obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

Liczba odwiedzin : 1001
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-26 11:42:23
Czas publikacji: 2018-08-08 08:59:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak