Wniosek dotyczący ustanowienia obrębów hodowlanych 

 

 

Podstawa prawna
 
Stosownie do art. 15 ust. 2b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.) obręby hodowlane ustanawia marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek uprawnionego do rybactwa, który prowadzi działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. .

Wymagane dokumenty
 
 • Wniosek do Marszałka Województwa Pomorskiego  zawierający:
 1. pełną nazwę adres uprawnionego do rybactwa,
 2. dane adresowe obiektu,
  dane dotyczące obiektu stawowego (powierzchnia stawów ogroblowana i lustra wody, ilość  stawów, rodzaj produkcji, gatunki ryb), lub powierzchnia innych zbiorników wodnych  służących do chowu lub hodowli ryb,
 3. prawomocne pozwolenie wodno-prawne,
 4. aktualny wypis z rejestru gruntów,
 5. mapa terenu, na którym znajduje się obiekt,
 6. w przypadku wniosku o ustanowienie obrębu hodowlanego w ramach obwodu rybackiego  umowę zawartą z uprawnionym do rybactwa,
 7. zaświadczenie  powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające aktualny wpis do rejestru 
 8. hodowców ryb (zaświadczenie o nadzorze weterynaryjnym).
 9. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Opłaty
 
Opłata skarbowa od wydania decyzji w wysokości 10 zł wniesiona do Urzędu Miejskiego w Gdańsku na rachunek bankowy Nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm).
 
Tryb odwoławczy
 
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Wnioski należy składać pod adresem:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. (058) 326-86-59
 


Liczba odwiedzin : 557
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-26 13:47:02
Czas publikacji: 2015-11-26 13:47:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak