Wniosek dotyczący wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym 

 
 
Podstawa prawna
 
Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawyz dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.) w szczególnie uzasadnionych wypadkach, a zwłaszcza do celów zarybieniowych, hodowli, ochrony zdrowia ryb oraz do celów naukowo-badawczych, marszałek województwa może w drodze decyzji administracyjnej zezwalać na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 oraz w art. 10 ust. 1, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych.
 
Wymagane dokumenty
 
 • wniosek do Marszałka Województwa Pomorskiego zawierający pełną nazwę uprawnionego do rybactwa wraz z następującymi informacjami:   
 1. wykaz wód, gdzie dokonywany będzie połów,
 2. operat rybacki dla obwodu rybackiego, w skład którego wchodzą ww. wody, wraz z   załączoną opinią (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  29.03.2002 r. w sprawie operatu rybackiego – Dz. U. Nr 44, poz. 414),
 3. umowę dzierżawy,
 4. gatunki i ilości ryb będące celem połowu,
 5. termin połowu od – do,
 6. osoby upoważnione do połowu (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr łodzi)
 7. rodzaj stosowanego sprzętu połowowego,
 8. sposób postępowania z rybami po pozyskaniu produktów płciowych,
 9. pełną nazwę wylęgarni, w której będzie inkubowana ikra, oraz planowane miejsce   
 10. wprowadzenia do wód uzyskanego materiału zarybieniowego,
 11. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 
Opłaty
Opłata skarbowa od wydania decyzji w wysokości 82zł (osiemdziesiąt dwa złote) na rachunek Urzędu Miejskiego w Gdańsku Nr  31 1240 1268 1111 0010 3877 3935  zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm).
 
Tryb odwoławczy
 
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Wnioski należy składać pod adresem:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. (058) 326-86-59
 

Liczba odwiedzin : 735
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-26 14:03:22
Czas publikacji: 2015-11-26 14:03:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak