Opłaty eksploatacyjne 

 
 
Kogo dotyczy
Przedsiębiorców posiadającychc koncesję na wydobycie kopaliny
Wymagane dokumenty
Na podstawie art. 134,137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)
  • druk informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę
  • kopie dowodów dokonanych wpłat.
Załaczniki do pobrania
 
Opłaty
Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym (półroczu). Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, w sposób określony poniżej:
1.    40 % kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A, BGK III O. w Warszawie nr rachunku 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013
2.    60 % kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na rachunek gminy (lub gmin) właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności objętej koncesją.
Opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę towarzyszącą ustala się jako iloczyn 50% stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny towarzyszącej wydobytej w okresie rozliczeniowym.
 
Miejsce składania dokumentów
Dokumenty można przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa, Referat Geologii
 ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej urzędu
Termin załatwienia sprawy
Przedsiębiorca przedkłada organowi koncesyjnemu wymagane dokumenty (druk opłaty z dowodami wpłat) w terminie jednego miesiąca po upływie każdego półrocza.
Podstawa prawna
  •  art. 134,137138 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.-Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2011 r.)
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji, w której organ koncesyjny na podstawie własnych ustaleń określa wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej, przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego.
 
Dodatkowe informacje
Zgodnie z art. 138 ustawy pgg w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna, organ koncesyjny określa, w drodze decyzji, wysokość należnej opłaty, stosując stawkę obowiązującą w okresie rozliczeniowym, którego opłata dotyczyJeżeli działalność objęta koncesją jest prowadzona na terenie więcej niż jednej gminy, opłaty stanowią dochód tych gmin proporcjonalnie do ilości wydobytej kopaliny na terenie danej gminy.
Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje.
 

Liczba odwiedzin : 920
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-30 11:02:49
Czas publikacji: 2015-11-30 11:02:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak