Udostępnianie informacji geologicznej 

 
 
 
Kogo dotyczy
Podmioty zainteresowane korzystaniem z informacji geologicznej
 
Wymagane dokumenty
W zależności od celu korzystania z informacji geologicznej zgromadzonej w Archiwum Geologicznym w Gdańsku:
1.    wniosek o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem wraz z załącznikami
2.    wniosek o nieodpłatne udostępnienie informacji geologicznej – w dwóch egzemplarzach.
Wnioski do pobrania
 
Opłaty
W przypadku nieodpłatnego udostępnienia informacji geologicznej – ewentualne koszty związane z wykonaniem kopii dokumentów.
W przypadku korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem – zgodnie ze stawkami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292 poz. 1724)
 
Jednostka odpowiedzialna
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
Departament Środowiska i Rolnictwa
Referat Geologii, siedziba ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk
 
Miejsce składania dokumentów
Dokumenty można przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament 
Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
lub złożyć osobiście w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.
 
Podstawa prawna
  •  art. 99 i 100 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.-Prawo geologiczne i górnicze ( j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292 poz. 1724
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz.1657
 
Forma i sposób załatwienia sprawy
Rozporządzenie prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem następuje w formie pisemnej. Treść i zakres nabywanego prawa do informacji geologicznej określa umowa.
Organ odmawia rozporządzenia prawem do informacji geologicznej w przypadku stwierdzenia, iż w zakresie objętym wnioskiem informacja geologiczna została obciążona wyłącznym prawem na rzecz innego podmiotu.
Udostępnienie informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie następuje w drodze akceptacji wniosku przez złożenie podpisu osoby urawnionej.
Podstawę określenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej stanowi wycena określająca koszty projektowania, wykonywania i dokumentowania prac geologicznych sfinansowana przez podmiot ubiegający się o korzystanie z tej informacji. Przed zawarciem umowy organ dokonuje weryfikacji wyceny
 

Liczba odwiedzin : 1561
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-30 11:38:12
Czas publikacji: 2015-11-30 11:38:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak