Zatwierdzanie projektów robót geologicznych 

 
 

PROCEDURA: Zatwierdzanie projektów robót geologicznych.

OPIS SPRAWY /ZADANIA:

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia projektów robót geologicznych w sprawach zastrzeżonych do właściwości marszałka województwa jako organu I instancji. Wydanie tej decyzji wymaga w trakcie postępowania administracyjnego, zasięgnięcia opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

KOGO DOTYCZY

Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, osoby prawne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Wniosek zawierający informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.
2) 2 egzemplarze projektu prac geologicznych, sporządzonego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696)


PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016.1131 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji ( Dz. U.  Nr 288, poz.1696 z póź zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa,

 ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu

 

URZĄD ODPOWIEDZIALNY

 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Geologii,

siedziba ul. Augustyńskiego 2, pokój nr 134, 135 i 133,
tel. (58) 32-68-602, (58) 32-68-610, (58) 32-68-611, (58) 32-68-775, (58)32-68-655
fax (58) 32-68-776 

OPŁATY SKARBOWE:

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, dokonanej na konto Urzędu Miasta Gdańska

nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

w wysokości 10 zł.

Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

 

TERMIN  I SPOSÓB ZAŁATWIANIA:

Termin załatwienia określony jest przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 267) tj. jeden miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia pełnego wniosku (art. 35 § 3 k.p.a.). Do wyżej określonego terminu nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.).

Sposób załatwiania: wydanie decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

 

Liczba odwiedzin : 1362
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-30 11:34:55
Czas publikacji: 2017-09-27 13:31:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak