Procedura stwierdzania kwalifikacji geologicznych dla kategorii XIII 

 
 

 

Opis sprawy

kategoria XIII - wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, a także kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.

 

Osoby ubiegające się
o stwierdzenie kwalifikacji

O stwierdzenie kwalifikacji w kategorii XIII może ubiegać się osoba, która

a) posiada co najmniej świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły nadającej prawo używania tytułu zawodowego lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodow w zawodach: technik geolog, technik górnik, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa odkrywkowego lub technik wiertnik lub

b) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk geologicznych.

 

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o stwierdzenie  kwalifikacji zawierający:

  • imię, nazwisko, kandydata,
  • numer PESEL – jeśli kandydat posiada,
  • numer i serię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata,
  • adres zamieszkania kandydata,
  • kwalifikacje, o których stwierdzenie ubiega się kandydat
  • wykształcenie kandydata ,
  • opis doświadczenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji, o których stwierdzenie ubiega się kandydat,

 2) Załączniki do wniosku:

  • odpis albo uwierzytelniona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie niezbędne do stwierdzenia kwalifikacji
  • dowody odbycia praktyki, w szczególności świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, opinia o przebiegu pracy zawodowej, wykaz opracowań sporządzonych z udziałem kandydata, potwierdzony przez podmiot, na rzecz którego sporządzono te opracowania, lub archiwum geologiczne, w którym przechowuje się te opracowania
  • jeżeli kandydat posiada inne kwalifikacje wymagane przepisami wydanymi na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, we wniosku o stwierdzenie kwalifikacji określa się ich rodzaj oraz datę uzyskania

 

Opłaty

  Osoba ubiegająca się o stwierdzenie kwalifikacji jest obowiązana do uiszczenia opłaty związanej ze stwierdzeniem kwalifikacji w wysokości 278,18 zł.

Opłatę tą należy wpłacić na rachunek bankowy Kredyt Bank S.A. II Oddział w Gdańsku Nr 57 1500 1171 1211 7003 7035 0000 

Za złożenie wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta Gdańska na nr 31124012681111001038773935

Dowód wpłaty należy przedstawić przed przystąpieniem do egzaminu.

Należną opłatę egzaminacyjną w kwocie 33,40 złotych za wydanie świadectwa - należy wpłacić na konto: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - Kredyt Bank S.A. II Oddział w Gdańsku Nr 57 1500 1171 1211 7003 7035 0000 

Od 01.09.2012 ulegnie zmianie nr konta Urzędu Marszałkowskiego na: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Pekao S.A. 59 1240 6292 1111 0010 4607 1108

 

Urząd odpowiedzialny

Departament Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Referat Geologii
ul. Augustyńskiego 2,
80-819 Gdańsk,
nr pok. 135 tel. (0-58) 3268602
Geolog Wojewódzki Michał Kowalski
e-mail: m.kowalski@pomorskie.eu

 

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:

Departament Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Referat Geologii
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

 Terminy

Informacje o terminach składania wniosków o stwierdzenie kwalifikacji oraz terminach i miejscach przeprowadzenia egzaminów zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego do stwierdzenia kwalifikacji, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Podstawa prawna

Art. 50, art. 61, art. 69 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 poz. 1131)  

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej odmawiającej dopuszczenia do egzaminu w przypadku ustalenia, że kandydat nie spełnia wymagań dla określonej we wniosku kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego.

Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Dodatkowe informacje

Egzamin w zakresie stwierdzenia kwalifikacji kategorii XIII t.j. wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, a także kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia środków strzałowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.dla osób zamieszkałych na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego przeprowadza okręgowa geologiczna komisja egzaminacyjna działająca przy Marszałku Województwa Pomorskiego.

 

Liczba odwiedzin : 2788
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2015-11-30 12:01:22
Czas publikacji: 2017-09-19 10:04:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak