Optymalizacja sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – wykonanie ekspertyz krajobrazowych oraz oceny stanu zachowania walorów” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 
 

 

 

Zadanie pn. „Optymalizacja sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim – wykonanie ekspertyz krajobrazowych oraz oceny stanu zachowania wa lorów” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Całkowita wartość zadania: 37 363,00 zł.                        

Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 29 890,00 zł.

Głównym celem opracowania jest rozpoznanie i ocena walorów krajobrazowych wybranych obszarów chronionych pod kątem zgodności z kryteriami wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu określonymi w ustawie o ochronie przyrody oraz weryfikacja zasięgu tych obszarów i zakazów obowiązujących na ich terenie.

 

 

Liczba odwiedzin : 1734
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Olechnowicz
Czas wytworzenia: 2015-12-30 08:20:23
Czas publikacji: 2015-12-30 08:33:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak