Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Uchwała Nr z dnia w sprawie
1388/201/16 2016-12-29 w sprawie identyfikacji, planowania, ewidencji i analizy wydatków Województwa Pomorskiego związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
1387/201/16 2016-12-29 w sprawie udzielenia Pani Monice Miklaszewskiej - Apanowicz – z-cy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pełnomocnictwa szczególnego do wykonywania zadań związanych z wdrażaniem działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
1386/201/16 2016-12-29 w sprawie udzielenia Pani Anecie Gajger – z-cy Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pełnomocnictwa szczególnego do wykonywania zadań związanych z wdrażaniem działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
1385/201/16 2016-12-29 w sprawie udzielenia Pani Justynie Durzyńskiej - Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pełnomocnictwa szczególnego do wykonywania zadań związanych z wdrażaniem działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
1384/201/16 2016-12-29 w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
1383/201/16 2016-12-29 w sprawie wyboru procedury udzielenia zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu spawania różnymi metodami oraz kursu ręcznego cięcia palnikiem plazmowym dla uczniów – uczestników projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w ramach Działania 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zatwierdzenia projektu ogłoszenia o zamówieniu.
1381/201/16 2016-12-29 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników oceny merytorycznej projektów, które podlegały ocenie w ramach pracy Komisji Oceny Projektów Konkursu numer RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16 dla Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
1380/201/16 2016-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania projektów pozakonkursowych w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1. Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
1379/201/16 2016-12-29 w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17 dla Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
1378/201/16 2016-12-29 w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.01.02.00-IP.02-22-001/17 dla Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki w ramach Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020