Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów 

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE wydawania zezwoleń na usunięcie
drzew lub krzewów

Podstawa prawna

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614

Opis sprawy/
zadania

Marszałek województwa od 1 stycznia 2016 r. jest organem właściwym do wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenach nieruchomości należących do miast na prawach powiatu oraz nakładania kar w tym zakresie.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek.

 • posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości (zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym);
 • właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.) – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń

Uwaga!
Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana  w przypadku wniosku złożonego przez:

 • spółdzielnię mieszkaniową;
 • wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi;
 • zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

UWAGA:
Administracyjne kary pieniężne  (art. 88 ust. 1) wymierzane są za:

 • usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 • usunięcie drzew lub krzewów bez zgody posiadacza nieruchomości,
 • zniszczenie drzew lub krzewów,
 • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa

Wniosek – podstawowe informacje
 i dane

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres/ nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
  Pouczenie: oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu:
  a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  b) przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub planu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informacje o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Druki do pobrania

Opłata skarbowa

Złożenie wniosku wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) oraz decyzja są bezpłatne (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część III, poz. 44 – zwolnienie poz. 6).

Udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Gdańska. Wykaz kont Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w tym konta do opłaty skarbowej, znajduje się pod adresem:

http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wykaz-kont-Urzedu-Miejskiego,a,28871 

Jednostka / osoby odpowiedzialne

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa 
Referat Przyrody Zespół ds. Ochrony Zieleni
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Jak do nas trafić? Mapka

 

Dodatkowe informacje udzielane są przez osoby prowadzące sprawy z wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów:

Krystyna Tołłoczko, pokój 106
tel.: (58) 32-68-675, fax: (58) 32-68-663
k.tolloczko@pomorskie.eu

Magdalena Grodzka, pokój 106
tel.: (58) 32-68-675, fax: (58) 32-68-663
m.grodzka@pomorskie.eu

Małgorzata Leszczyńska, pokój 106
tel. (58) 32-68-485, fax: (58) 32-68-663
m.leszczynska@pomorskie.eu

Dariusz Mudlaff, pokój 106
tel. (58) 32-68-485, fax: (58) 32-68-663
d.mudlaff@pomorskie.eu

Zofia Mąkosa, pokój 106
tel. (58) 32-68-322, fax: (58) 32-68-663
z.makosa@pomorskie.eu

 

Siedziba Oddziału zamiejscowego w Słupsku

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Oddział zamiejscowy w Słupsku
Departament Środowiska i Rolnictwa

ul. Jaracza 18 a
76-200 Słupsk

Joanna Skrzypek, pokój 12
tel. (59) 847-52-77, fax: (59) 842-77-49
j.skrzypek@pomorskie.eu

 

Sposób i miejsce składania wniosku

Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów można przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa 
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

lub złożyć osobiście:

 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego –
  ul. Okopowa 21/27,
 • w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa – ul. Augustyńskiego 2, pok. 100;

Wniosek (z terenu miasta Słupska) wraz z kompletem wymaganych dokumentów można przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Oddział zamiejscowy w Słupsku
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Jaracza 18 a
76-200 Słupsk

lub złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

ePUAP - elektroniczna platforma usług administracji publicznej - Instrukcja użytkownika
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Termin załatwienia sprawy

Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu oględzin w terenie przez pracowników urzędu marszałkowskiego (z ewentualnym udziałem wnioskodawcy).

Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynosi jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od wpływu wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminu rozpatrzenia wniosku (załatwienia sprawy) nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Uwaga:
Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku (procedura uzyskania uzgodnienia trwa ok. 1 m-ca)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do organu II instancji – Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa ustalenia
wysokości opłaty  za usunięcie drzew lub krzewów

 1. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.
 2. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:
  1)  posiada kilka pni – za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
  2)  nie posiada pnia – za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.
 3. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.
 4. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów od 2017 roku:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330)

stawki od 2017 rok


Numer konta

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat za usunięcie drzew lub krzewów:

 

PKO BP  47 1020 1811 0000 0902 0312 4625

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W GDAŃSKUPrzetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE - RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Marszałek Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: dros@pomorskie.eu , tel. 58-32-68-320 lub 58/32-68-659
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58/32-62-518.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  - realizacji obowiązku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO,
  -rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenów działek należących do miast na prawach powiatu (art. 83b ust. 1 i art. 83d ust. 1 ustawy o ochronie przyrody),
 4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania administracyjnego, w tym innym stronom postępowania i organom administracji, jak również biegłym powołanym w toku postępowania. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informacje dodatkowe

Właściwa pielęgnacja drzew - prace w obrębie korony drzew nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju, chyba, że mają na celu:

 • usunięcie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
 • utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa,
 • wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa (na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu – dokumentację należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg).

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony stanowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony stanowi zniszczenie drzewa.

 

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody przepisów dotyczących usuwania drzew lub krzewów nie stosuje się do:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o pow. do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c)  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu (podmioty  te, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew)
  b)inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (z oględzin sporządza się protokół, w którym podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew);
 15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

 

 

 

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody nie nalicza się opłat za usunięcie:

 1. drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 2. (uchylony)
 3. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 4. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 rozporządzenie w sprawie zwierząt objętych ochroną gatunkową § 1 Kodeksu cywilnego;
 5. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 6. drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 7. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  a) 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b) 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 8. krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 9. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 10. drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 11. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 12. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 13. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 14. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 15. drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

 

 

Usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków:

W przypadku usuwania drzew, krzewów zarówno owocowych, jak i ozdobnych, z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wniosek należy złożyć:

Teren miasta Gdańska - ze względu na miejsce położenia zabytku lub obszaru wpisanego do zabytków:
do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (PWKZ), ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdańsk

W kompetencji PWKZ znajdują się obszary wpisane do rejestru pod:

 • Nr 15 – terytorium Miasta Gdańska (Stare Miasto) - tylko Obszar Głównego Miasta
 • Nr 850 – układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem potoku Oliwskiego - tylko obszar zespołu pocysterskiego w Oliwie.

do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Wały Jagiellońskie 1, 80-803 Gdańsk

W kompetencji MKZ znajdują się obszary wpisane do rejestru pod:

 • Nr 15 – terytorium Miasta Gdańska (Stare Miasto) - z wyłączeniem Obszaru Głównego Miasta
 • Nr 850 – układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem potoku Oliwskiego  z  wyłączeniem obszaru zespołu pocysterskiego w Oliwie
 • Nr 970 – zespół zabudowy ul. Jaśkowa Dolina
 • Nr 847 – kolonia domów robotniczych fund. dr Abegga (rejon ul. Czarnej, Miedzianej)
 • Nr 820 – kolonia domów robotniczych fund. dr Abegga (okolice Politechniki)
 • Nr 1013 – zabytkowy zespół urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie
 • Nr 1119 – zespół ruralistyczny przedmieścia Św. Wojciech

Teren miasta Gdyni - ze względu na miejsce położenia zabytku lub obszaru wpisanego do zabytków:

do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (PWKZ), ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdańsk

http://www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/historia/93_30564.html

Teren miasta Słupska - ze względu na miejsce położenia zabytku lub obszaru wpisanego do zabytków:

do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  Delegatura w Słupsku, ul. Jaracza 6, 76-200 Słupsk

http://www.slupsk.pl/wykaz-zabytkow-nieruchomych-miasta-slupska-47173/

 

Teren miasta Sopotu – do Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu – Urząd Miasta Sopotu,
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

 

 

Program Adobe Acrobat Reader, który służy do czytania plików .pdf jest programem bezpłatnym, który można pobrać ze strony internetowej producenta.

 

Liczba odwiedzin : 11843
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-01-15 10:42:43
Czas publikacji: 2018-11-06 08:15:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak