Skargi i wnioski 

 
 

Wnioski i skargi do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów samorządowych jednostek organizacyjnych może złożyć każdy obywatel lub osoba prawna.  Skarga może dotyczyć np. zbyt długiego załatwiania sprawy przez urzędników lub zaniedbania.  Wnioski mogą dotyczyć np. usprawnienia pracy urzędu.

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1257ze zm).                                                            
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 Nr 5, poz. 46).

Wniosek on-line:
Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Adres Elektronicznej Skrznki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Opłata: 
Nie pobiera sie opłat

Akty prawne dotyczące sprawy:
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Marszałek Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: info@pomorskie.eu.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Działem VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków);
 4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest wymogiem ustawowym i niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy,
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

Liczba odwiedzin : 3040
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-02-01 11:48:33
Czas publikacji: 2018-07-09 14:42:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak