Wniosek o zatwierdzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu 

 
 

Ogólny opis sprawy

Podstawa do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem. Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia :
  1. zarząd drogi,
  2. organ zarządzający ruch ruchem,
  3. inwestor lub jednostka wymieniona w § 11 pkt1-6 rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad zarządzaniem lub osoba realizująca zamówienie ww jednostek tj ( kolejowe jednostki organizacyjne, jednostki realizujące roboty na drodze, przedsiębiorcy prowadzący obiekty mające charakter usługowych –stacje paliw, restauracje, stacje radiowe, organizacje turystyczne).
  4. osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt 1-3
Po rozpatrzenu złożonego projektu organ może zatwierdzic organizacje w całości lub w części bez zmian, po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu, odesłać w celu wprowadzenia poprawek, odrzucic projekt.
Odrzucić projekt w przypadku kiedy organizacja ruchu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub niezgodności z przepisami dotyczącymi warunków umieszczania na drogach znaków i sygnałów drogowych.
 
Procedura jest realizowana na mocy następujących aktów prawnych:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729) 
 
Wniosek on-line:
Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Adres Elektronicznej Skrznki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP
 
Wymagane dokumenty:
Dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu zawierajacego: 
- plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg których projekt dotyczy, 
- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający: 
a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 
b) parametry geometrii drogii, 
- program sygnalizacji i obliczenia przepustowoci drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną, 
- zasady dokonywania zmian oraz sposób ich realizacji - w przypadku projektu zawierającego znaki wietlne lub znaki o zmiennej treci oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierające inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy, 
- opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót, 
- przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze, 
- nazwisko i podpis projektanta. 
- Opinia właciwego komendanta Policji 
- Opinia właciwego zarządu drogi 
- Opinie właciwych organów zarządzających ruchem 
- Pełnomocnictwo inwestora
 
Akty prawne dotyczące sprawy:
 

Liczba odwiedzin : 2837
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-02-01 12:03:38
Czas publikacji: 2016-02-01 12:03:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak