Udostępnienie informacji publicznej 

 

 

Ogólny opis sprawy:
Prawo do informacji publicznej pozwala na uzyskanie informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Udostępnieniu podlegają informacje w szczególności o:

  1. polityce wewnętrznej i zagranicznej,
  2. polityce wewnętrznej i zagranicznej jednostek organizacyjnych gminy,
  3. zasadach funkcjonowania jednostek organizacyjnych,
  4. danych publicznych (pism urzędowych, stanowisk w sprawach publicznych, treść aktów normatywnych),
  5. majątku publicznym.

Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. 
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) 

Informacja publiczna jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, przesłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, złożony w Kancelarii Ogólnej lub przesłany bezpośrednio do Sekretarza Województwa - Dyrektora Generalnego Urzędu:
dgu@pomorskie.eu
fax. 58 32 68 514

Wniosek:
Link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
Adres Elektronicznej Skrznki Podawczej: /x7tx0no864/SkrytkaESP

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie .doc
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie .pdf

Opłata:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 

Akty prawne dotyczące sprawy:
Kodeks Postępowania Administracyjnego
Ustawa o dostępie do informacji publicznej 

 

 


Liczba odwiedzin : 2277
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-02-01 12:13:03
Czas publikacji: 2017-02-17 11:30:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak