Informacja ogólna o trybie składania i rozpatrywania petycji 

 
 

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji kierowanej do Sejmiku Województwa Pomorskiego/Zarządu Województwa Pomorskiego/Marszałka Województwa Pomorskiego może być
w szczególności żądanie zmiany prawa,  podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania
w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji ww. organów.

Nadawca petycji:

Petycje mogą składać: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną lub grupy tych podmiotów. Można to zrobić w interesie:

 • publicznym,
 • podmiotu wnoszącego petycję,
 • podmiotu trzeciego, za jego pisemną zgodą.

Składanie petycji:

 1. Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
  - oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz       osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  - wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji – w wypadku petycji indywidualnych: imię i nazwisko, miejscowość   z kodem pocztowym, ulica z numerem domu i lokalu; w wypadku petycji zbiorowych, np. w imieniu organizacji, stowarzyszenia lub grupy osób: nazwa każdego z tych               podmiotów i dane osoby je reprezentującej, a także adres zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów;
  - oznaczenie adresata petycji;
  - wskazanie przedmiotu petycji.
 3. W celu złożenia petycji można wypełnić załączony formularz: wzór petycji
 4. Anonimy nie będą rozpatrywane.
 5. Petycja składana w formie pisemnej musi być podpisana przez podmiot ją wnoszący,
  a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca;
 6. Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego w imieniu którego złożono petycję;
 7. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 8. Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Petycje prosimy wysyłać na adres: info@pomorskie.eu albo listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Rozpatrywanie petycji:

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia autor petycji zostanie poinformowany w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Liczba odwiedzin : 830
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-02-03 11:10:30
Czas publikacji: 2018-07-05 09:03:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak