Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim 

 
 

2017

W roku 2017 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęło łącznie 9 petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870), z czego 1 skierowana była do Sejmiku Województwa Pomorskiego, a 8 do Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.

Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
- petycja pn. NIE dla SMOGU – TAK dla WĘGLA w przedmiocie podjęcia działań w zakresie ochrony środowiska –  uchwałą Nr 462/XLIII/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lutego 2018 r. rozpatrzono petycję;
- petycja w przedmiocie zwiększenia liczby połączeń kolejowych na trasie Słupsk – Gdańsk Główny – udzielono pisemnej odpowiedzi w sprawie;
- petycja w przedmiocie uwzględnienia w planach inwestycyjnych przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 trasy rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku Godziszewo – Trzcińsk – udzielono pisemnej odpowiedzi w sprawie;
- petycja w przedmiocie stworzenia programu szczepień ochronnych na terenie województwa pomorskiego - udzielono pisemnej odpowiedzi w sprawie;
- petycja w przedmiocie wprowadzenia dodatkowego kursu autobusu na trasie Korzybie – Słupsk - udzielono pisemnej odpowiedzi w sprawie;
- petycja w przedmiocie zwiększenia liczby kursów pociągów w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w relacji Gdańsk Wrzeszcz – Gdynia Główna (przez Gdańsk Osowę i Gdynię Karwiny) - udzielono pisemnej odpowiedzi w sprawie;
- petycja w przedmiocie kontroli przewoźników i operatorów w zakresie stosowania ulg ustawowych w ramach wykonywanego przewozu osób - udzielono pisemnej odpowiedzi w sprawie;
- petycja w przedmiocie zwiększenia ilości kursów pociągów w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na trasie Gdańsk – Kartuzy (przez Gdańsk Matarnię, Żukowo, Dzierżążno) - udzielono pisemnej odpowiedzi w sprawie;
- petycja w przedmiocie zoptymalizowania rozkładu jazdy pociągów kursujących na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - udzielono pisemnej odpowiedzi w sprawie.

 

2016

W roku 2016 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęło łącznie 6 petycji w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195
ze zm.). Z czego 1 skierowana była do Sejmiku Województwa Pomorskiego, a 5 do Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.

Przedmiot i sposób załatwienia petycji:
- petycja o nadanie Nadbałtyckiemu Centrum Kultury imienia Tomasza Bedyńskiego – uchwałą Nr 244/XXII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 maja 2016 r. postanowiono nie uwzględniać żądania zawartego w petycji,
-  petycja o podjęcie uchwały dotyczącej stosowania Zrównoważonych Zamówień Publicznych, w tym zielonych zamówień i klauzul społecznych – podjęta została Uchwała Nr 749/155/16 Zarządu Województwa Zarządu Pomorskiego z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie rekomendacji stosowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych zrównoważonych zamówień publicznych,
petycja w przedmiocie zwrócenia szczególnej uwagi na posiadanie w dokumentacji prowadzonej przez Gminę/Miasto dokumentów potwierdzających, że dostarczone w ramach projektu urządzenia grzewcze posiadają certyfikaty wystawione przez niezależne Jednostki Badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – udzielono  pisemnej odpowiedzi w sprawie,
petycja w sprawie wybudowania trasy rowerowej łączącej Trójmiasto z Kaszubami - udzielono  pisemnej odpowiedzi w sprawie,
petycja w sprawie protestu wobec budowy linii przesyłowej trzytorowej 2X400kV+220kV relacji Żarnowiec – Gdańsk Błonia na terenie Niestępowa, gm. Żukowo - udzielono  pisemnej odpowiedzi w sprawie,
- petycja w przedmiocie przedłużenia kolei PKM do stacji Żukowo Wschodnie - udzielono  pisemnej odpowiedzi w sprawie.

2015
W roku 2015 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego nie wpłynęły  i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195)

 

Liczba odwiedzin : 1330
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-02-03 11:31:42
Czas publikacji: 2018-06-15 12:29:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak