Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, odzysk i recykling opakowań, opłata produktowa, import, eksport i wytwarzanie opakowań - rok 2015 i lata następne 

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
UREGULOWANIA PRAWNE W ZAKRESIE OPŁATY PRODUKTOWEJ

Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz.1863

Szczegółowe rozporządzenia w sprawie opłat oraz wykazów
za poszczególne lata znajdują się w częściach „Wymagane dokumenty”, „Wymagane poziomy recyklingu i odzysku”
oraz „Stawki opłat”

Opis sprawy/
zadania

Opłatę produktową wnosi się:

w przypadku nie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych

Kogo dotyczy

Podmiot:

 1. będący organizacją odzysku opakowań;
 2. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
 1. odpadów opakowaniowych,
 2. produktów w opakowaniach;
 1. dystrybuujący  produkty w opakowaniach;
 1.  eksportujących:

a) odpady opakowaniowe,

b) opakowania,

c) produkty w opakowaniach;

5.  prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
6.  wprowadzający opakowania;
7.  wprowadzający produkty w opakowaniach;

Ustawa określa także obowiązki użytkowników środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.

Obowiązki podmiotu

Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach i produkty, ma obowiązek:

 1. zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie – Dz.U z 2013 r., poz. 1274

         2. złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych, zawierającego informacje o:

a)  masie wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, w tym:

– o opakowaniach wielokrotnego użytku,

– o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

b) masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, z podziałem na poszczególne ich
c) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz z uwzględnieniem podziału na odpady pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a także według sposobu ich odzysku i recyklingu,
d) osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,

e) wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań – w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu,

f) masie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, z jakich zostały wykonane, z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku,
– w przypadku przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub produktów w opakowaniach,

g) informacje o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, a w przypadku samodzielnego wykonania tego obowiązku - także o przeprowadzonych przez przedsiębiorcę publicznych kampaniach edukacyjnych wraz ze wskazaniem poniesionych na ten cel kosztów; 

w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego. 

Przedsiębiorca, który nie wykonał obowiązku, o którym mowa w pkt. 1, jest obowiązany do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

a) odzysku;
b) recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem.

      

           3.Opłata produktowa wnoszona jest do dnia 15 marca roku kalendarzowego, następującego po roku, którego opłata dotyczy.

                               WAŻNE:

W przypadku braku wpłaty należnej opłaty produktowej lub wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej. W przypadku niewykonania ww. decyzji marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek przeprowadzać publiczne kampanie edukacyjne, które może przeprowadzać samodzielnie, lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

Wprowadzający produkty w opakowaniach przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub przekazuje  na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego łącznie co najmniej 2 % wartości opakowań  netto wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku  oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym.
 
Wprowadzający produkty w opakowaniach, który  rozpoczyna działalność gospodarczą  - w zakresie wprowadzania danego rodzaju opakowań - w danym roku kalendarzowym, oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów  opakowaniowych za ten rok w stosunku do  masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku

Wymagane dokumenty

 

Formularz sprawozdania za rok 2018 i lata następne:

Formularz sprawozdania - plik edytowalny

 

 

Formularz sprawozdania za rok 2015 i lata następne:  

Formularz sprawozdania
- plik po skopiowaniu jest plikiem edytowalnym

W terminie do 15 marca roku kalendarzowego następnego po roku, którego dotyczy opłata dotyczy należy dokonywać wpłat należnej opłaty produktowej

Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne i przeznacza na nie lub przekazuje na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku – łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.
Nr konta bankowego UMWP
02 1020 1811 0000 0002 0319 2515


Wprowadzający produkty w opakowaniach
składa marszałkowi województwa sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne w ramach rocznego sprawozdania z wysokości należnej opłaty produktowej - do dnia 15 marca za rok poprzedni.

 

Uwaga ! ! !  Samą kampanię edukacyjną należy zakończyć i na nią wydatkować środki finansowe do końca grudnia danego roku. Jeśli nie przeprowadzono kampanii, to  kwotę należną należy przelać na konto urzędu także do końca grudnia danego roku – chociaż samo sprawozdanie z PKE (tabela 7.1 sprawozdania  rocznego z opakowań) składa się w okresie od 1 stycznia do 15 marca roku następnego. Wpłata za PKE po 31 grudnia danego roku, może skutkować karą administracyjną od 10 0000 – 500 000 zł ! ! !

 

Obowiązek przeprowadzania kampanii edukacyjnych można powierzyć organizacji odzysku opakowań.

Kiedy i  jakie sprawozdanie należy składać

Obecne sprawozdanie zastępuje dawniejszy druk OS-OP1 (tabele nr  4.1 – 7.1 z tym, że tabela 4.1  zawiera informacje o zwykłych opakowaniach, 4.2 o opakowaniach wielomateriałowych, 4.3 o opakowaniach po środkach niebezpiecznych, a tabela 4.4 o opakowaniach wielomateriałowych po środkach niebezpiecznych, tabela nr 5 zawiera  informacje o masie i rodzaju odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi , tabela nr 6  informacje o wysokości należnej opłaty produktowej, nr 7.1 zawiera informacje o publicznych kampaniach edukacyjnych i poniesionych kosztach.

Uwaga tabelę nr 7.1 wypełniają podmioty, które kampanie edukacyjne  wykonują samodzielnie oraz te podmioty, które powierzyły ten obowiązek organizacji odzysku.

Tabele 7.2 – 9 wypełniają dodatkowo organizacje odzysku opakowań),

Dawniejsze sprawozdania OPAK-1  - wypełniamy tabelę nr  1,

Dawniejsze sprawozdania OPAK-2  - wypełniamy tabelę nr  2,

Dawniejsze sprawozdania OPAK-3  - wypełniamy tabelę nr  3,

Pamiętajmy – zawsze wypełniamy tytułową tabelę pierwszą – bez numeru, która zawiera wszelkie dane , jak: adres, nazwę firmy, regon, NIP itd.

Wzór dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15  grudnia 2014 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling – Dz.U. z 2014r ,poz. 1966 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR – Dz.U. z 2014 poz. 1405.

Wymagane poziomy odzysku i recyklingu

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – Załącznik nr 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa – Dz.U. z 2014 r,. poz. 618

 

Stawki opłat

Stawki opłat za rok 2015 i następne

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań – Dz.U. z 2014 r., poz. 1972

 

Ważne uwagi dotyczące wprowadzających środki niebezpieczne
w opakowaniach
 i produkty
w opakowaniach wielomateriałowych

Wprowadzający produkty w tych opakowaniach obowiązek zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych realizują samodzielnie albo  przez przystąpienie  do porozumienia z marszałkiem województwa  w zakresie utworzenia i utrzymania systemu  zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych.

Marszałkiem województwa właściwym w sprawach porozumienia jest marszałek właściwy ze względu na siedzibę osoby prawnej reprezentującej wprowadzających.

Tak więc podmiot z siedzibą w województwie pomorskim może przystąpić do porozumienia, które zawarła jakakolwiek organizacja samorządu gospodarczego z każdym marszałkiem.

Porozumienie takie zawarł marszałek województwa mazowieckiego.

Bliższych informacji można zasięgnąć w  Departamencie Opłat Srodowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, tel. 22   59 79 200

e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

Ważna uwaga dla wprowadzających produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nie przekraczającej 1 Mg (1000 kg) na rok

 

Nie ma przymusu korzystania z pomocy de minimis ! ! !

 

Firmy wprowadzające włącznie do 1000 kg/rok  opakowań mogą rozliczać się samodzielnie, mogą powierzyć obowiązki organizacji odzysku lub mogą skorzystać z pomocy de minimis.

Wprowadzający produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nie przekraczającej 1 Mg (1000 kg) na rok składają  sprawozdanie  roczne lub zlecają jego złożenie organizacji odzysku. Przedsiębiorcy nie muszą uiszczać  opłaty produktowej, za to składają  marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca  każdego roku:

 1. zaświadczenie  lub oświadczenie o pomocy de  minimis
  w zakresie, o którym mowa  w art. 37 ustawy  z dnia 30
   kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
  pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
 1. informacje,  których zakres został określony w przepisach wydanych na podstawie art.37 ust. 2a ustawy z dnia  30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a w przypadku przedsiębiorców, do których nie stosuje się przepisów
  o rachunkowości, także inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową przedsiębiorcy w okresie 3 ostatnich lat obrotowych.
 1. zaświadczenia lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz  informacje i dokumenty, o których mowa  w ust. 3 pkt 2, mogą być przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – Dz.U. z 2014 r., poz. 1543 


Aby wypełnić oświadczenie ubiegającego się o pomoc de mini mis trzeba m.in. wpisać identyfikator gminy:

Identyfikatory gmin - woj. pomorskie

Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną de minimis i o zwolnienie z opłaty produktowej, sporządza sprawozdanie roczne  stosując dla wyliczenia opłaty stawkę 4,50 zł/kg - jednolitą wszystkich dla rodzajów opakowań.

Uwaga !!!

Tak więc podmiot wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach, w przypadku, gdy łączna masa opakowań wprowadzonych nie przekracza 1000 kg / rok, sporządza sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015   i może wypełnić informację przedstawianą przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (druk dostępny  w pliku PDF powyżej) oraz oświadczenie o tym, czy korzystał w ostatnich 3 latach z tej pomocy oraz w jakiej kwocie (podanej w Euro).

 

 Nowa opłata recyklingowa 

Nowa opłata recyklingowa – od toreb foliowych

Opłatę tę, oprócz ceny sprzedaży,  w wysokości 0,20 zł / szt , pobierają od nabywcy - a potem wnoszą ją do budżetu - przedsiębiorcy, którzy sprzedają nabywcom torby z tworzyw sztucznych 
o grubości folii 1-14 mikrometrów i 15-49 mikrometrów włącznie (od toreb o grubości folii 50 i więcej mikrometrów już nie).

Jeżeli torba o grubości 1-14 mikrometrów służy zapakowaniu i zabezpieczeniu żywności ze względów higienicznych lub chroni żywność przed zniszczeniem, to opłaty recyklingowej nie pobiera się.

Jednak, gdy do torby pakowana jest żywność jest już zabezpieczona np. bochenek chleba w torebce foliowej, to za tę dodatkową torbę należy pobrać opłatę recyklingową, czyli 20 gr.

Od toreb o grubości 15-49 mikrometrów opłata recyklingowa pobierana jest zawsze.

 

Fakt pobrania opłaty recyklingowej powinien być uwidoczniony na paragonie w pozycji nie fiskalnej! ! !

Kara grzywny za niepobranie opłaty recyklingowej wynosi 500 – 20 000 zł ! ! !

 

Stawka opłaty recyklingowej

Kiedy VAT i od czego (ciekawa opinia Organizacji Odzysku)?

 Tej opłaty nie wnosi się do Urzędu Marszałkowskiego oraz nie przesyła się tam jakichkolwiek sprawozdań z tego tytułu.

Dodatkowe informacje Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska
Sekretariat: tel. (22) 36-92-262, faks (22) 36-92-795
E-mail: Departament.Gospodarki.Odpadami@mos.gov.pl

 

Komunikat Ministerstwa Finansów

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/id/6240194

Wzór na wyliczenie opłaty produktowej
z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, w tym recyklingu wszystkich opakowań razem

Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych poszczególnych rodzajów należy obliczać według wzoru:

 

OPrec = M x [(Prec – OR) : 100%] x SO

 

gdzie:

OPrec — oznacza wysokość należnej opłaty produktowej, w złotych,

M — oznacza masę, w kilogramach, opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym, wprowadzonych na rynek,

Prec — oznacza wymagany poziom recyklingu, w %,

OR — oznacza osiągnięty poziom recyklingu odpadów opakowaniowych obliczony jako iloraz masy faktycznie poddanych recyklingowi i masy wprowadzonych na rynek opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym roku sprawozdawczym, wyrażony  w %,

SO — oznacza stawkę jednostkową opłaty produktowej, w złotych za kilogram, określoną w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych;

Jeżeli  P rec  - OR ma wartość  ujemną, jako należną opłatę produktową wpisuje się wartość „0”.

 Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku recyklingu wszystkich odpadów opakowaniowych razem należy obliczać według wzoru:

 

OPrec= [(M1 x SO1 + M2 x SO2 + ... + M8 x SO8) :

Mcałkowita] x (Precyklingu x Mcałkowita – Mpoddana recyklingowi)

 

OP rec - oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł,

 

M z indeksem liczbowym – oznacza masę w kg opakowań danego  rodzaju, w których zostały wprowadzone  do obrotu produkty,  przy czym:

 

M 1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,

M 2 – dotyczy opakowań z aluminium,

M 3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,

M 4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury,

M 5 – dotyczy opakowań ze szkła,

M 6 – dotyczy opakowań z drewna,

M 7 – dotyczy opakowań wielomateriałowych,

M 8 -  dotyczy pozostałych opakowań,

 

SO z indeksem liczbowym - oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg,  określoną w przepisach wydanych na  podstawie art.35 ust. 2, przy czym:

 

SO1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,

SO2 - dotyczy opakowań z aluminium,

SO3 -  dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,

SO4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,

SO5 - dotyczy opakowań ze szkła,

SO6 - dotyczy opakowań z drewna,

SO7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych,

SO8 - dotyczy pozostałych opakowań,

P recyklingu  – oznacza wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany
w danym roku kalendarzowym poziom odzysku,

M całkowita – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów

opakowań wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach,

M poddana recyklingowi  – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi.

Wzór na wyliczenie opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku

 

Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowaniowych razem należy obliczać według wzoru:

 gdzie:

OPodzysk= [(M1 x SO1 + M2 x SO2 + ... + M8 x SO8) :

Mcałkowita] x (Podzysku x Mcałkowita – Modzyskana)

 

OP odz - oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł,

M z indeksem liczbowym – oznacza masę w kg opakowań danego  rodzaju, w których zostały wprowadzone  do obrotu produkty,  przy czym:

M 1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,

M 2 – dotyczy opakowań z aluminium,

M 3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,

M 4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury,

M 5 – dotyczy opakowań ze szkła,

M 6 – dotyczy opakowań z drewna,

M 7 – dotyczy opakowań wielomateriałowych,

M 8 -  dotyczy pozostałych opakowań,

 

SO z indeksem liczbowym - oznacza stawkę opłaty produktowej w zł za kg,  określoną w przepisach wydanych na  podstawie art.35 ust. 2, przy czym:

 

SO1 - dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,

SO2 - dotyczy opakowań z aluminium,

SO3 -  dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,

SO4 - dotyczy opakowań z papieru i tektury,

SO5 - dotyczy opakowań ze szkła,

SO6 - dotyczy opakowań z drewna,

SO7 - dotyczy opakowań wielomateriałowych,

SO8 - dotyczy pozostałych opakowań,

P odzysk – oznacza wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany
w danym roku kalendarzowym poziom odzysku,

M całkowita – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów

opakowań wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego produkty w opakowaniach,

M odzyskana – oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi.

Numer konta

Numer konta, na które należy dokonywać wpłaty opłaty produktowej:

45 1020 1811 0000 0302 0312 4567

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
W GDAŃSKU

Adres do korespondencji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Siedziba departamentu
w Gdańsku

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa

Referat polityki ekologicznej 
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
 

Jak do nas trafić? Mapka

lub skorzystaj z mapy interaktywnej

 Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień związanych z opłatą produktową udzielane są pod numerami telefonów:

Marek Zawadzki, pokój 117
tel: (58) 32-68-680 fax: (58) 32-68-772
m.zawadzki@pomorskie.eu

Termin załatwienia sprawy

Sprawozdania za rok 2015 i lata następne należy składać do dnia 15 marca roku kalendarzowego następnego po roku, którego opłata dotyczy.

W terminie do dnia 15 marca należy dokonywać wpłat należnej opłaty produktowej.

Opłatę za niedokonaną publiczną kampanię edukacyjną należy wpłacić na konto Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  także do dnia 15 marca roku kalendarzowego następnego po roku, którego opłata dotyczy.


Nr konta: 02 1020 1811 0000 0002 0319 2515

 

 

Liczba odwiedzin : 12974
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-02-23 10:01:31
Czas publikacji: 2019-02-12 11:20:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak