Zezwolenie na skup konopi włóknistych 

 

 

 

INFORMACJA

w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych.

Podstawa prawna:

Art. 46 ust. 4 i 5ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 ze zm.)

Opis sprawy:

Aby uzyskać zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, który zawiera:

  1. imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmy), siedzibę i adres wnioskodawcy,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu albo numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), jeżeli został nadany;
  3. adres miejsca wykonywania działalności w zakresie skupu,
  4. informację o zakresie i celu podejmowanej działalności.

Do wniosku należy dołączyć:

- zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.

Opłata:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.). (cześć III punkt 29) opłata z tytułu wydania zezwolenia na skup konopi włóknistych na podstawie umowy kontraktacji wynosi 125 zł. Jedynym sposobem uiszczenia należnej opłaty skarbowej jest wpłata na rachunek: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Wniosek z załącznikami należy składać pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257):

  • do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.
  • do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Tryb odwoławczy:

Stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Sprawę prowadzi:

Departament Środowiska i Rolnictwa

Adres: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

Dodatkowe informacje dotyczące zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych udzielane są pod numerem telefonu: (58) 32 68 763

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Marszałek Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: dros@pomorskie.eu , tel. 58-32-68-320 lub 58/32-68-659

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58/32-62-518.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji obowiązku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO,

-  rozpatrzenia wniosków dotyczących zadań związanych z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 783 z późn. zm.)

Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania administracyjnego, w tym innym stronom postępowania i organom administracji, jak również biegłym powołanym w toku postępowania. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwizacji.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

 

Liczba odwiedzin : 1466
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-04-29 08:16:25
Czas publikacji: 2018-06-07 09:51:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak