Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych 

 
 

 OPIS SPRAWY /ZADANIA: 

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia dokumentacji lub dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno – inżynierskiej art. 93 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196)

KOGO DOTYCZY

Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną, osoby prawne.

OPŁATY SKARBOWE:

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, dokonanej na konto Urzędu Miasta Gdańska nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

w wysokości 10 zł.

Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji lub dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej, geologiczno – inżynierskiej.

2. Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna, geologiczno – inżynierska lub dodatek do dokumentacji – w 4 egzemplarzach oraz w postaci dokumentów elektronicznych

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016.1131 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny z wyłączeniem węglowodorów  (Dz. U. z 2015r. poz. 987)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 2016 poz. 2033)

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm.)

URZĄD ODPOWIEDZIALNY

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Geologii,

siedziba ul. Augustyńskiego 2, pokój nr 134, 135 i 133,

tel. (58) 32-68-602, (58) 32-68-610, (58) 32-68-611, (58) 32-68-775, (58)32-68-655

fax (58) 32-68-776 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa,

 ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

lub można złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu

 

TERMIN  I SPOSÓB ZAŁATWIANIA:

Termin załatwienia określony jest przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 267) tj. jeden miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia pełnego wniosku (art. 35 § 3 k.p.a.). Do wyżej określonego terminu nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 k.p.a.).

Sposób załatwiania: wydanie decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Pomorskiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Liczba odwiedzin : 951
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2016-07-21 07:37:04
Czas publikacji: 2017-10-11 09:23:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak