Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Ogólny opis sprawy:

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

– udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i w centralnym repozytorium informacji publicznej www.danepubliczne.gov.pl,

– przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) i z ograniczeniami określonymi w art. 6 tej ustawy.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
1.Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jest zobowiązany do podania źródła jej pochodzenia, daty wytworzenia oraz pozyskania tej informacji.
2. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje ją w całości czy w części, a jeżeli tak to w jakiej.
3. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego pozyskanej w celu ponownego wykorzystywania, zobowiązany jest do poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
4.Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nie ponosi odpowiedzialności za informacje sektora publicznego przetworzone przez podmiot ponownie je wykorzystujący oraz za dalsze udostępnienie informacji z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, a także za informacje uzyskane w sposób inny niż pozyskanie ich ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub z centralnego repozytorium informacji publicznej albo z pominięciem procedury wnioskowej. 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadku, gdy informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium.
2. Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
3. Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
4. Po rozpatrzeniu wniosku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:
a)  przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
b)  informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
c)  składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
d)   odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
5. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w pkt 4 lit. c, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
6. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego , w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w formacie .doc
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w formacie .pdf

Informacja sektora publicznego jest udostępniana na wniosek wniesiony w  postaci  papierowej  lub elektronicznej, przesłany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, złożony w Kancelarii Ogólnej lub przesłany do Sekretarza Województwa - Dyrektora Generalnego Urzędu faksem lub na adres mailowy:
dgu@pomorskie.eu
fax. 58 32 68 514

Opłaty za ponowne wykorzystywanie
1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  oraz w centralnym repozytorium informacji publicznej jest bezpłatne.
2. W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, po rozpatrzeniu wniosku, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
3. Rozpatrzenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego nietypowego wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego podlegać będzie opłacie w wysokości uwzględniającej w szczególności: koszty materiałów użytych w celu przygotowania informacji, czas niezbędny na przygotowanie informacji, koszty przekazania informacji wnioskodawcy.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
1.Od wydawanych przez  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
2. Od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego wydanej w następstwie rozpoznania odwołania wnioskodawcy  przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Akty prawne dotyczące sprawy:

Kodeks Postępowania Administracyjnego
Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

 

Liczba odwiedzin : 612
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-02-17 11:48:37
Czas publikacji: 2017-02-17 13:28:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak