Dysponowanie nieruchomością Województwa Pomorskiego na cele budowlane oraz/lub wejście na teren tych nieruchomości 

 

 


Podstawa prawna:
Art. 25d Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 Ustawy z dnia 05 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.) oraz: art. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek inwestora.
 2. Załączniki:
  - mapa z projektem zagospodarowania terenu dla wnioskowanej inwestycji;
  - wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej dla nieruchomości objętych wnioskiem, z naniesionym projektem;
  - pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • określenie nieruchomości Województwa Pomorskiego objętych wnioskiem;
 • krótki opis inwestycji, w szczególności: uzasadnienie lokalizacji i przeznaczenie, parametry urządzeń;
 • planowany termin realizacji inwestycji – należy uwzględnić przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Opłata:
Zgoda na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz/lub wejście na teren nieruchomości następuje odpłatnie. Zarząd Województwa Pomorskiego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zdecydować o nieodpłatnym udzieleniu zgody.


Sposób załatwienia:
Po zasięgnięciu odpowiednich opinii, uzależnionych od zadań realizowanych na danej nieruchomości, podejmowana jest uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie
wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz/lub wejście na teren nieruchomości. Uchwała może przewidywać zawarcie umowy określającej
szczegółowe warunki dysponowania oraz/lub wejścia na teren nieruchomości.


Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Ogólna Urzędu (pokój 4 A), ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk – osobiście lub
za pośrednictwem operatora pocztowego (z dopiskiem „Departament Majątku i Geodezji”);
Sekretariat Departamentu Majątku i Geodezji, ul. Rzeźnicka 58 w Gdańsku – osobiście.


Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Inne informacje:

Ze względu na duże zróżnicowanie spraw, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty lub informacje, nie wymienione wyżej.
Z uwagi na częste przypadki wpływu wniosków, których rozpoznanie wykracza poza kompetencje Departamentu Majątku i Geodezji, przedstawiamy poniżej najczęściej występujące rodzaje wniosków wraz ze wskazaniem organu właściwego do ich rozpatrzenia:

 1. Jeżeli planowana inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach będących własnością Województwa Pomorskiego, a zajętych pod drogi wojewódzkie, wniosek należy kierować do Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk).
 2. Jeżeli planowana inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach będących własnością Województwa Pomorskiego, a zajętych pod drogi wojewódzkie w granicach administracyjnych miast na prawach powiatu, wniosek należy kierować do odpowiedniego zarządu dróg sprawującego zarząd nad drogami w imieniu prezydenta miasta na prawach powiatu.
 3. Jeżeli planowana inwestycja zlokalizowana jest na nieruchomościach stanowiących grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (również w przypadku, gdy jako trwały zarządca nieruchomości wpisany jest Marszałek Województwa Pomorskiego), wniosek należy kierować do odpowiedniego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

 


Liczba odwiedzin : 338
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Marczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-03-01 14:36:06
Czas publikacji: 2018-07-04 08:04:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak