Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pozakonkursowego: Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.3.2 

 

 

Przedsięwzięcie pomocowe Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu pozakonkursowego: Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.3.2

 

 1.

 

Podstawa prawna

 

 

 

 1. Uchwała Nr 902/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - mieszkańców województwa pomorskiego
 2. Uchwała Nr 229/XX/2016 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego; przedsięwzięcie pomocowe Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego
  w ramach projektu pozakonkursowego: Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.3.2.

 

 

2. 

 

Opis sprawy/zadania

 

 

 

Wsparcie kierowane do uczniów, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego oraz będą kontynuować naukę
w roku szkolnym, na który przyznawane jest Stypendium,
a także spełnią warunki szczegółowe, tzn.:

 1. w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek:

a) otrzymał promocje do klasy programowo wyżej i ukończył odpowiednio:
- I lub II klasę zasadniczej szkoły zawodowej,|
-  I. II lub III klasę technikum,
b) uzyskał średnią ocen – co najmniej 4,75;;
c)  kształci się w zawodzie odpowiadającym branżom kluczowym i wpisuje się w ISP;

Kryteria dodatkowe:

 1. osiągnięcia w turniejach lub olimpiadach lub konkursach zawodowych uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku;
 2. zrealizowanie praktyki lub stażu zawodowego w roku poprzedzającym złożenie wniosku;
 3. posiadanie przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
 4. posiadanie przez ucznia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 5. stopa bezrobocia na terenie powiatu, w którym zamieszkuje uczeń, określona według stanu a koniec roku kalendarzowego, poprzedzającego złożenie wniosku, na podstawie danych udostępnionych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z określonymi w Regulaminie zasadami.

Stypendium przyznawane jest na cele edukacyjne.

 

 3.

 

Wymagane dokumenty

 

 

 

Dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów dostępu określa Regulamin udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

 

 

4. 

 

Formularze/wnioski potrzebne do załatwienia sprawy

 

Wniosek wypełniony w Generatorze Wniosków o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 

5. 

 

Opłaty

 

 

Brak

 

6.

 

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy (kontakt)

 

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego,

Zespół ds. szkolnictwa zawodowego w regionie 

 

 7.

 

Termin załatwienia sprawy

 

 

 

Terminy określa Regulamin udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego

 

 

 

 8.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

 

Departament Edukacji i Sportu UMWP

ul. Długi Targ 1-7

80-831 Gdańsk

 

 

 9.

 

Tryb odwoławczy

 

 

 

Brak

 

 10.

 

Dodatkowe uwagi

 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące realizacji Przedsięwzięcia tj.:

 1. Aktualności,
 2. Informacje o możliwości uzyskania wsparcia,
 3. Warunki do przyznania stypendium,
 4. Terminy,
 5. Regulamin,
 6. Dokumenty do pobrania

zamieszczone zostały na stronie projektu:

 http://des.pomorskie.eu/szkolnictwo-zawodowe

 


Liczba odwiedzin : 232
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-03-02 15:07:49
Czas publikacji: 2017-09-25 14:31:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak