Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.2.2 

 

 

Przedsięwzięcie pomocowe Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.2.2

 

 1.

 

Podstawa prawna

 

 

 

 1. Uchwała Nr 902/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży - mieszkańców województwa pomorskiego
 2. Uchwała Nr 229/XX/2016 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego; przedsięwzięcie pomocowe Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego
  i Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach pomocy stypendialnej realizowanej poprzez projekty pozakonkursowe współfinasowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 3.2.2

 

 

 

2.

 

Opis sprawy/zadania

 

 

 

Wsparcie kierowane do uczniów, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego oraz będą kontynuować naukę
w roku szkolnym na który przyznawane jest Stypendium,
a także spełnią warunki szczegółowe, tzn.:

 1. w roku szkolnym poprzedzającym rok na który składany jest wniosek, uzyskał średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy:
  a) w VI klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,6;
  b) w gimnazjum – co najmniej 5,2;
  c)w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;
 2. w roku szkolnym poprzedzającym rok na który składany jest wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości;
 3. uzyskał minimum 60% wartości maksymalnej wyniku egzaminu gimnazjalnego.

W ramach kryteriów obowiązkowych punkty zostaną przyznane również za lokalizację szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek.

Kryteria dodatkowe:

 1. osiągniecia w Konkursach, turniejach lub olimpiadach uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek
 2. posiadanie przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia aktualnej Karty Dużej Rodziny;
 3. posiadanie przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
 4. posiadanie przez ucznia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Stypendium przyznawane jest na cele edukacyjne.

Regulamin przewiduje również możliwość przyznania Nagród na podstawie oceny osiągnięć zawartych w sprawozdaniu z realizacji IPEU. 

 

3.

 

Wymagane dokumenty

 

 

 

Dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów dostępu określa Regulamin udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

 

 

4.

 

Formularze/wnioski potrzebne do załatwienia sprawy

 

Wniosek wypełniony w Generatorze Wniosków o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 

5.

 

Opłaty

 

 

Brak

 

6.

 

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy (kontakt)

 

Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego,

Zespół ds. wspierania uzdolnień

 

 

 7.

 

Termin załatwienia sprawy

 

Terminy określa Regulamin udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego

 

 

8.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

 

Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/2780-810 Gdańsk

 

Departament Edukacji i Sportu UMWP

ul. Długi Targ 1-7

80-831 Gdańsk

 

 

9.

 

Tryb odwoławczy

 

 

 

Brak.

 

 10.

 

Dodatkowe uwagi

 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące realizacji Przedsięwzięcia tj.:

 1. Aktualności,
 2. Informacje o możliwości uzyskania wsparcia,
 3. Warunki do przyznania stypendium,
 4. Terminy,
 5. Regulamin,
 6. Dokumenty do pobrania

zamieszczone zostały na stronie projektu:

http://des.pomorskie.eu/pomorski-program-pomocy-stypendialnej-2015/2016-i-2016/2017

 

 

 


Liczba odwiedzin : 267
Podmiot udostępniający informację : Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Osoba wprowadzająca informację : Karol Graczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Marczewski
Czas wytworzenia: 2017-03-02 15:13:32
Czas publikacji: 2017-09-25 14:31:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak